Convocatòria de beques de la Fundació URV

Beques d'accés als títols propis de postgrau: Màsters i Diplomes de Postgrau, i altres programes formatius de durada igual o superior a 30 ECTS.

1.1. Objecte

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, en compliment de l'article 29 de la Normativa de Formació Permanent de la URV, convoca beques, en règim de concurrència competitiva, amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis conduents a l'obtenció de títols propis de postgrau: màsters i diplomes de postgrau i d'altres programes formatius de durada i gual o superior a 30 ECTS, pel curs acadèmic 2019 -20.

Es convoquen un total de 31 beques de l'oferta del catàleg de formació permanent de la URV. Queden exclosos els programes que gaudeixin d'aportació econòmica externa per part d'entitats alienes a l'organització del programa, i en els que l'ajut es destina a becar i/o minorar el preu de la matrícula.

De les 31 beques, 30 són per títols propis de postgrau aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i una pel programa de formació en Sommelier Professional. En els programes acadèmics de postgrau que tinguin una estructura modular de màster i diploma de postgrau, les beques s'atorgaran tenint en consideració totes les sol·licituds presentades pel conjunt del programa acadèmic.

Vegeu la relació dels títols dels programes formatius en l'annex 1.

1.2. Beneficiaris

Aquestes ajudes s'adrecen a les persones inscrites en els programes de títols propis de postgrau i altres programes formatius de durada igual o superior a 30 ECTS, per al curs 2019-20, relacionats a l'annex 1, i acreditin una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l'accés a les beques d'equitat de la Generalitat de Catalunya.

1.3. Quantia de la beca

D'acord amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica de Formació Permanent, a ratificar pel Patronat de la Fundació URV de 29 de maig de 2019, s'estableix una quantia corresponent al 50% de l'import de la matrícula a satisfer, fins a un màxim de 1.000€. Aquesta quantia es detraurà de l'import total a pagar en concepte de matrícula.

1.4. Convocatòria i termini de presentació de sol·licituds

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV publicarà la convocatòria el 16 de maig mitjançant la seva web i n'informarà als responsables acadèmics de cadascun dels programes i de les diferents unitats promotores.

Les bases de la convocatòria seran efectives a partir del 13 de maig, i condicionades a la seva ratificació per part del Patronat de la Fundació URV en la sessió del 29 de maig.
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 16 de maig i finalitza el 30 de setembre
per als programes de títols propis de postgrau, i el 30 de novembre pel Diploma de Postgrau en Direcció Cinematogràfica i el curs de Sommelier Professional.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran sota cap concepte.

1.5. Requisits i procediment de presentació de sol·licituds

  • Les persones interessades han d'estar inscrites i haver formalitzat la reserva de plaça de matrícula en un dels programes de títols propis de postgrau i programa formatiu de durada igual o superior a 30 ECTS, relacionats en l'annex 1; acreditar una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l'accés a les beques d'equitat  de  la  Generalitat de  Catalunya, i  presentar  el  currículum  vitae  amb  l'expedient acadèmic. Addicionalment, es podrà requerir la presentació d'altra documentació relacionada amb la seves circumstàncies socioeconòmiques que siguin necessàries per fonamentar la resolució.
  • No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat.
  • No haver estat beneficiari/a de la beca de títols propis de postgrau d'un mateix programa acadèmic estructurat amb itinerari, màster i diploma de postgrau, o d'un programa formatiu de durada i gual o superior a 30 ECTS, impartit en diferents edicions.

Les sol·licituds s'han de presentar per correu electrònic adreçat a secretaria_furv(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, o lliurar els originals de manera presencial, a les instal·lacions del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, Av. Onze de Setembre, 112. 43203, Reus.

A la sol·licitud cal acompanyar:

  • L'acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l'exercici 2018 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència Tributària. Els alumnes estrangers ens hauran d'acreditar la situació econòmica familiar mitjançant documents equivalents.
  • L'acreditació de la situació d'atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud. En aquests casos, caldrà presentar l'acreditació de les quantitats que es percebin en concepte de prestació o subsidi d'atur, o l'acreditació de no percebre cap quantitat, si s'escau.
  • Certificat d'empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.
  • L'acreditació dels resultats acadèmics mitjançant un certificat de notes dels estudis realitzats.
  • L'acreditació d'altres circumstàncies d'especial rellevància amb els certificats o declaracions pertinents.

Es podrà requerir a l'estudiant que aporti, qualsevol altra documentació que es consideri convenient per valorar la seva sol·licitud.

1.6. Criteris d'assignació de les beques

L'assignació de les beques es farà d'acord amb els següents criteris de puntuació.

Sobre un total de 100 punts:

  • Un màxim de 50, sent el 50 la situació socioeconòmica més desfavorable.
  • Un màxim de 35, sent el 35 el currículum més idoni en relació al títol propi de postgrau o programa formatiu pel qual es sol·licita la beca.

Altres circumstàncies d'especial rellevància. Fins a un màxim de 15. Es valoren factors com els següents:

· Discapacitat d'algun membre de la unitat familiar:

- Per cada membre que té una discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: fins a 3 punts

- Per cada membre que té una discapacitat igual o superior al 65%: fins a 5 punts

· Discapacitat de l'estudiant, ponderada en funció del grau:

- Discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: fins a 6 punts

- Discapacitat igual o superior al 65%: fins a 9 punts

· Estudiants amb fills/es al seu càrrec:

- Un fill: 2 punts

- Dos fills: 3 punts

- Més de dos fills: 4 punts

· Situacions familiars problemàtiques (ordres d'allunyament, maltractaments, acollida, etc.): fins a 9 punts

· Orfandat: fins a 9 punts

· Llar monoparental: fins a 3 punts

· Altres situacions especials que consideri la comissió de selecció: fins a 6 punts

Per avaluar correctament les circumstàncies socioeconòmiques i familiars, es podrà convocar les persones sol·licitants a una entrevista personal.

1.7. Resolució de la convocatòria

La resolució s'emetrà el 15 de octubre per les beques de títols propis de postgrau, i el 15 de desembre per la beca del curs Sommelier Professional.

Correspon al vicerectorat responsable dels títols propis de postgrau, resoldre sobre la concessió o denegació de les sol·licituds, i si s'escau, la resolució de les al·legacions presentades, així com, proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds de beca que no hagin estat atorgades.

Les resolucions seran notificades per escrit i mitjançant publicació a la web de la Fundació URV i de la URV, en el termini màxim de 10 dies hàbils posteriors a la data de la resolució.

El/la sol·licitant tindrà un termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, posteriors a la notificació de la resolució, per manifestar la renúncia o exposar les al·legacions que consideri oportunes.

Si no es reben al·legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes s'entendran acceptades.

1.8. Renúncies i substitucions

En el cas que es produeixi alguna renúncia, el vicerectorat responsable dels títols propis de Postgrau podrà adjudicar la beca al candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada.

1.9. Dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament Europeu de Proteccio de Dades, l'informem que les dades personals que ens facilita passaran a formar part del tractament  "Gestió Acadèmica" propietat de la Fundació URV amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió dels ajuts, d'acord al que s'exposa en aquesta convocatòria. Les seves dades seran tractades aplicant les mesures de seguretat  de la normativa vigent i garantint la seva confidencialitat, el secret i la integritat. Les dades podran ser comunicades a la URV, amb la finalitat de de gestionar de forma correcta  l'ajut sol·licitat. Per aquests motiu li sol·licitem el seu consentiment informat i exprés, per al tractament i la cessió de dades a la URV. Les persones sol·licitants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ De l'Escorxador, s/n - 43003 TARRAGONA o bé enviant-ho per correu electrònic a proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

1.10. Disposició addicional

Correspon a la Comissió Acadèmica de Formació Permanent la interpretació de tot l'establert a les bases reguladores d'aquestes beques.

Annex

Oferta de programes de títols propis de postgrau de la URV: Màsters i Diplomes de Postgrau, 2018-19

Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament
Itinerari Modular del Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

Màster en Dret Duaner

Diploma de Postgrau en Dret Local

Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Diploma de Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

Diploma de Posgrado en Salud Mental Colectiva. Edició Madrid

Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Màster en Direcció de Recursos Humans

Diploma de Postgrau en Recursos Humans
Itinerari Modular del Màster en Direcció de Recursos Humans

Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Educatius

Diploma de Postgrau en l'Elaboració de Begudes Destil·lades i Licors

Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001
Itinerari Modular del Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Diploma de Postgrau en Eficiència Energètica en Edificis i Sistemes de Climatització (E3SC)

Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
Itinerari Modular del Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español

Diploma de Postgrau en Direcció Cinematogràfica

Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat

Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

Diploma de Posgrado en Instrucción Básica en Servicios Climáticos

Programa formatiu de durada igual o superior a 30 ECTS, 2019-20

Curs de Sommelier Professional


Sol·licita una beca