Fundació URV

Avís legal

Textos Legals Versió 2 03/2019

1. Avís Legal (LSSI)

2. Política de Privacitat

3. Política de Cookies

 

 

1. Avís Legal

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació: La FUNDACIÓ URV [en endavant, FURV], és el titular del portal Web fundacio.urv.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Carrer de l'Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA, NIF G43581321; Nº Registre: 1361 del Registre de Fundacions, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del correu electrònic: proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per la FURV, en el mateix moment en que l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquest pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

La FURV, no es fa responsable de les Webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i la FURV no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web fundacio.urv.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o Webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'ús o mal ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web fundacio.urv.cat com a l'accedir a la informació d'altres Webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. La FURV pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o els continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb l'Usuari, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

La FURV declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, la FURV no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus.

La FURV no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que la FURV realitzi els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 1. L'estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) tenen drets de propietat intel·lectual, titularitat de la FURV
 2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de la FURV i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual, propietat de la FURV
 3. La utilització del material documental elaborat per la FURV està autoritzada per a l'ús privat. En cap cas, es podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat
 4. Excepte autorització expressa de la FURV, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" o qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" fundacio.urv.cat
 5. Els signes distintius (marques i noms comercials) de la FURV, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de la FURV

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur:

 • No comparteixi la seva informació personal
 • Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de 'spoofing' o 'phishing')
 • Comuniqui els intents de 'phishing'
 • Protegeixi la seva contrasenya 
 • Efectuï sempre els seus pagaments mitjançant la plataforma segura de l'entitat indicada a la matrícula del curs de l'acció formativa on s'està inscrivint

NO COMPARTEIXI LA INFORMACIÓ PERSONAL DE L'USUARI

La FURV mai enviarà un correu electrònic ni trucarà per telèfon a l'Usuari per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb l'Usuari o aquest rebi un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, l'Usuari no l'ha de respondre i ha de comunicar-ho immediatament a proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat perquè es procedeixi a la investigació de l'incident.

EFECTUAR SEMPRE ELS PAGAMENTS MITJANÇANT ELS MEDIS DE PAGAMENT DE LA FURV

Els pagaments realitzats a través de dels mitjans autoritzats per la FURV, són segurs i estan garantits.

2. Política de Privacitat

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat  de FUNDACIÓ URV [en endavant FURV], amb domicili social a: Carrer de l'Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA, NIF G43581321 E-mail proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix la FURV.

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra fundació que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i, si escau, d'Oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 3/2018, presentant o enviant una sol·licitud a través d'un correu electrònic a proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES ".

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La FURV està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels Usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [en endavant, Política] s'informa als Usuaris de fundacio.urv.cat del tractament i els usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliurement i voluntària, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

La FURV considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per aquest motiu, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), la FURV posa de manifest la Política, comprometent-se a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, la FURV,

Informa:

1. Titularitat dels Fitxers

La FURV amb domicili social a: Carrer de l'Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agencia Española de Protección de Datos i que poden ser consultats al Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través del present Web, s'incorporen als fitxers que es detallen a continuació:

 • [GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS] amb codi d'inscripció [2151741083]
 • [GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA] amb codi d'inscripció [2151741089]
 • [GESTIÓ DE LA UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV] amb codi d'inscripció [2151741086]
 • [GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA] amb el codi d'inscripció [2151741090]
 • [GESTIÓ ACADÈMICA] amb el codi d'inscripció [2151741085]
 • [PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA I DE SERVEIS] amb el codi d'inscripció [2151741087]
 • [VIDEOVIGILÀNCIA] amb el codi d'inscripció [2151741088]
 • [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC] amb el codi d'inscripció [2152040214]
 • [GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA] amb el codi d'inscripció [2151741084]

2. Recollida, Tractament i Finalitat

El fitxer [GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS], és empleat per a la gestió dels recursos humans de la FURV,la selecció de personal i el pagament de les corresponents nòmines, així com les tramitacions necessàries amb la Tresorería General de la Seguridad Social.

El fitxer [GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA], és empleat per a la gestió comptable, fiscal i administrativa dels clients i proveïdors de la FURV.

El fitxer [GESTIÓ DE LA UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV], és empleat per a la gestió de la propietat industrial i intel·lectual i de l'emprenedoria resultants de la URV i per a l'extracció de dades estadístiques i històriques.

El fitxer [GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA], és empleat per a la gestió de la contractació de projectes i ajuts de transferència de tecnologia (dades econòmiques, facturació i pressupostos), extracció de dades estadístiques, històriques i científiques, així com per a la gestió dels espais de la URV i la FURV.

El fitxer [GESTIÓ ACADÈMICA], és empleat per a la gestió de les accions formatives i la participació d'alumnat, docents i entitats.

El fitxer [PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA I DE SERVEIS], és empleat per a la promoció de les accions formatives i de serveis de la FURV.

El fitxer [VIDEOVIGILÀNCIA], és empleat per a la videovigilància de les instal·lacions d'accés al Centre de Formació Permanent.

El fitxer [AGENDA, CONTACTES, TERCERS, CORREU ELECTRÒNIC], és empleat per al manteniment del contacte per telèfon, correu electrònic o bé ordinari amb el personal, els clients i/o proveïdors i amb altres contactes de la FURV.

El fitxer [GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA], és empleat per a la gestió de les sol·licituds d'informació rebudes d'acord amb la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern.

2.1.Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquests fitxers i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu Disposició transitòria cinquena de la LOPD, es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.2.Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut al Web esmentat anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política. De la mateixa manera presta consentiment perquè des de la FURV, li trametem informació periòdica i l'informem dels nostres serveis.

Si bé l'interessat podrà, en qualsevol moment, oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3.Mesures de Seguretat

La FURV, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori dels mateixos.

4. Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Oblit i Portabilitat.

Els interessats titulars de les dades contingudes en els fitxers: [GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS], [GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA], [GESTIÓ DE LA UNITAT DE VALORITZACIÓ DE LA URV], [GESTIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA],  [GESTIÓ ACADÈMICA], [PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA I DE SERVEIS], [VIDEOVIGILÀNCIA] i [GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS DEL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA]: així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de la FURV, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Oblit i si escau Portabilitatrespecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter "personalíssim", per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si s'escau, de la suficiència de la representació.

4.1.El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

L'enviament d'un correu electrònic a: proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

La FURV, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

4.2. Els drets de Rectificació i Cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les previsions següents, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els fitxers titularitat de la FURV són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través del mitjà anteriorment previst.

La FURV, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5.Canvi de Normativa

La FURV, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la seva pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, ho pot comunicar enviant un correu electrònic a: proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

3. Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ajuda a millorar la qualitat del Web, permetent a la FURV controlar quines pàgines troben els Usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant a l'Usuari la navegació i usabilitat del Web de la FURV. L'Usuari ha de tenir en compte que les cookies no poden malmetre el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ajuden al propietari del Web a identificar i resoldre els errors.

La informació proporcionada a continuació, ajudarà a l'Usuari a conèixer els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del navegador fins que s'abandona la pàgina Web, per la qual cosa cap cookie queda registrada en el disc dur de l'Usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveix per analitzar pautes de tràfic en el Web. A la llarga, aquest fet permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut Web i facilitar-ne el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i el Web les llegeix cada vegada que l'Usuari realitza una nova visita. Un Web permanent posseeix una data l'expiració determinada. La cookie deix de funcionar després d'aquesta data. S'utilitzen, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s'utilitza estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L'Usuari té en qualsevol moment l'opció d'impedir la generació de "cookies", mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari "navegador". No obstant això, la FUNDACIÓ URV, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina Web.

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

La FUNDACIÓ URV informa que, en el seu domini fundacio.urv.cat no utilitza cap mena de "cookie", per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMINI

Nom de la "Cookie"

Expira

Informació

 

COOKIES PRÒPIES

fundacio.urv.cat

ver_legal

Permanent

Control versió dels textos legals

 

COOKIES DE TERCERS

fundacio.urv.cat

__utma

3 dies

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

__utma

2 anys

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

__utmb

30 minuts

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

__utmc

Al finalitzar navegació

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

__utmt

30 minuts

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

__utmv

Al moment

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

__utmz

1 dia

Google Analytics (Estadístiques)

urv.cat

__utmc

Al finalitzar navegació

Google Analytics (Estadístiques)

fundacio.urv.cat

_ga

2 anys

Google Analytics (Estadístiques)

urv.cat

_gat

30 minuts

Google Analytics (Estadístiques)

linkedin.com

bcookie

2 anys

Linkedin

platform.linkedin.com

IN_HASH

Al finalitzar navegació

Linkedin

www.linkedin.com

L1e

Al finalitzar navegació

Linkedin

www.linkedin.com

Bscookie

2 anys

Linkedin

linkedin.com

Lidc

1 dia

Linkedin

Una vegada llegida tota la informació facilitada, s’avisa a l'Usuari que, si prossegueix la seva navegació pel lloc Web de la FURV, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.