Màster en Gestió i Dret Local

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Llicenciats en Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques, Sociologia i altres titulacions superiors que permetin l'accés a les tres subescales de l'administració local amb habilitació nacional o als cossos de tècnics del grup A. .

Codi:
MGDDA-M4-2020-10
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:

Formar tècnics superiors que ocupen llocs de treball a l'administració local, així com titulats superiors i mitjos que volen accedir al servei de l'administració pública catalana, i capacitar a l'alumnat per analitzar temàtiques específiques de l'àmbit local. .

Informació addicional:
Notícies:

NOTA IMPORTANT

El  Màster en Gestió i Dret Local, és un programa que s'imparteix en modalitat presencial.

Aquesta edició 2020 -2022, degut a les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, la formació presencial es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat:  • Si la situació de nova normalitat es manté, les sessions presencials s’impartiran a les aules que ofereix la Diputació de Tarragona, amb les mesures de seguretat i distanciament social indicades pels òrgans responsables, i segons calendari establert per la direcció del programa.  • En cas d’haver de tornar a períodes de confinament, les sessions presencials de seminari programades es realitzaran igualment de forma telemàtica, amb videoconferència, mitjançant les eines que ens ofereix el Campus Virtual Moodle. I s’adaptaran les pràctiques i la formació personal a modalitat no presencial o amb adaptació del calendari.


D'aquesta manera, garantim el desenvolupament del programa, mantenint la qualitat i prestigi que fan que possible engegar la 10a. edició del Màster en Gestió i Dret Local.

Atentament


Equip de Direcció
Màster en Gestió i Dret Local

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Ramon Torres Estrada
Ramon Noche Arnau
Blanca Gifre Alvarez
Meritxell Roige Pedrola
Durada:
70 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 28/10/2020 al 31/07/2023
Calendari del curs:
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Aules de formació. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Preu:
4620 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Contacte:
Més informació:
Per obtenir el Màster en Gestió i Dret Local s'ha cursar el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic i Diploma de Postgrau en Dret Local, i un cop superats tots dos programes, matricular-se al treball fi de màster.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció