Clàusula de consentiment

V5/07.2017

Clàusula de Consentiment dels formularis: Inscripció - Sol·licitud d'informació - Proposta Formativa - Queixes

Us informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la vostra adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers [GESTIÓ ACADÈMICA] i [GESTIÓ AVANÇADA DE LES COMUNICACIONS, ACCIONS DE PROMOCIÓ, CAPTACIÓ I ACOMPANYAMENT DELS ESTUDIANTS, EX-ESTUDIANTS, EMPRESES, POTENCIALS ESTUDIANTS I RESTA DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA].

El fitxer [GESTIÓ ACADÈMICA] amb el codi d'inscripció [2151741085], és inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la Agencia Española de Protección de Datos i n'és responsable la FUNDACIÓ URV (d'ara en endavant FURV), NIF G43581321 amb domicili social al C. de l'Escorxador, s/n 43003 TARRAGONA, e-mail: formacio(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, amb la finalitat d'organitzar la gestió acadèmica del Centre de Formació Permanent, des de la programació de l'oferta i el desenvolupament de l'ensenyament, fins a la seva avaluació i millora. Les vostres dades seran trameses a la URV per activar els serveis acadèmics proporcionats per la universitat.

El fitxer [GESTIÓ AVANÇADA DE LES COMUNICACIONS, ACCIONS DE PROMOCIÓ, CAPTACIÓ I ACOMPANYAMENT DELS ESTUDIANTS, EX-ESTUDIANTS, EMPRESES, POTENCIALS ESTUDIANTS I RESTA DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA] és sota la responsabilitat de la Universitat Rovira i Virgili, i té com a finalitat la gestió de les campanyes de màrqueting i les accions de promoció i difusió de programes de formació i serveis, i les accions de captació i fidelització d'estudiants i empreses de la URV i la FURV.

Si bé podreu en qualsevol moment oposar-vos als enviaments d'informació de l'oferta acadèmica i serveis, donant-vos de baixa al programa publicitari o bé, enviant un correu a lopd(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

Davant la possibilitat que l'activitat lectiva sigui gravada fotogràfica o audiovisualment doneu consentiment exprés i sense limitació per a la seva publicació amb fins educatius i/o  publicitaris als mitjans de promoció habituals de la FURV, a no ser que la revoqueu expressament en el moment de la gravació. La FURV limitarà aquelles utilitzacions que puguin atemptar al  dret a pròpia imatge reconegut en l'article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

La FURV, es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per a les finalitat esmentades anteriorment.

L'interessat/ada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest e-mail, implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant una sol·licitud a través de correu electrònic a lopd(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat i acompanyada d'una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), us comuniquem que el gestor de continguts de la web és la FURV. El domini d'Internet fundacio.urv.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'apartat habilitat del portal Web, en titularitat de la Universitat Rovira i Virgili.