Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL_Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat
Contingut:
Entorn virtual de formació:Moodle
Mòdul:
MÒDUL 1.- El Dret de propietat
Durada:
16 h.
Contingut:
1. Configuració del dret de propietat.
2. Mitjans d'adquisició , límits i defensa de la propietat.
3. La possessió.
4. La copropietat.
5. Altres formes de tinença. Les tinences intermèdies
6. El règim de propietat horitzontal.

Presentació del Curs.
Mòdul:
MÒDUL 2.- Dret immobiliari
Durada:
38 h.
Contingut:
1. Els dret reals limitats
2. El registre de la Propietat
3. El contracte de compravenda. La compravenda internacional de immobles
4. El dret real d'aprofitament per torns
5. Pràctica immobiliària
7. La contractació electrònica

Mòdul:
MÒDUL 3.-La legislació d'arrendaments urbans
Durada:
6 h.
Contingut:
1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans
2. Els Règims Transitoris de la Llei

Mòdul:
MÒDUL 4.- El Dret tributari immobiliari
Durada:
16 h.
Contingut:
1. Conceptes del Dret Tributari
2. Impostos Generals
3. Impostos amb trascendència immobiliària
4. Impostos específics

Mòdul:
MÒDUL 5.- Dret hipotecari
Durada:
11 h.
Contingut:
1. Dret hipotecari
2. Els préstecs hipotecaris
3. Constitució i extinció de la hipoteca
4. Mercat hipotecari
5. El negoci hipotecari, les pràctiques bancàries i els consumidors

Mòdul:
MÒDUL 6.-Dret urbanístic i de l'habitatge i la resolució de confictes
Durada:
21 h.
Contingut:
1. El Dret Urbanístic. El RDL 7/2015, de 30 d'octubre, del sòl
2. Ordenació i planejament urbanístic
3. Gestió urbanística
4. Disciplina urbanística
5. Expropiació forçosa
6. Els habitatges de protecció oficial i els habitatges socials. Els Plans d'Habitatge.
7. La mediació. Les emocions i la motivació. Les habilitats comunicatives, el llenguatge oral i la comunicació no verbal

Mòdul:
MÒDUL 7.-La promoció immobiliària
Durada:
27 h.
Contingut:
1. Dret a l'habitatge
2. La promoció de l'obra, àmbit jurídic
3. El contracte d'obra
4. L'ordenació de l'edificació
5. Els agents de l'edificació
6. Responsabilitat decennal i garanties
7. La declaració d'obra nova i altres tràmits
8. La planificació tècnica de l'obra
Mòdul:
MÒDUL 8.-Valoracions immobiliàries
Durada:
11 h.
Contingut:
1. Valoracions immobiliàries: Topografia, cartografia i lectura de mapes i plànols. Valoració de construccions. Càlcul de viabilitat
2. Valoracions en el mercat immobiliari
3. Redacció i presentació dels informes de valoració

Durada: 11 hores (5 hores presencials i 6 hores online)
Calendari d'impartició:
Mòdul:
MÒDUL 9.- Dret professional immobiliari. Activitat professional
Durada:
22 h.
Contingut:
1. El professional immobiliari.
2. Emprenedoria en l'àmbit immobiliari.
3.Els agents que intervenen en la prestació dels serveis immobiliaris. Especial referència a la legislació en matèria de col·legis professionals .
4. Concepte d'activitat professional. Les diferents figures jurídiques que incideixen en la mateixa: mandat, arrendament de serveis .
5. Dret Processal. Anàlisi dels procediments més habituals per l'agent immobiliari (procés monitori; venta per entitat especialitzada) .

Mòdul:
MÒDUL 10.- Màrqueting i comercialització
Durada:
8 h.
Contingut:
1. El producte immobiliari
2. La personalitat i les tipologies de clients
3 La política comercial: la publicitat i el màrqueting

Mòdul:
MÒDUL 11.- Codi deontològic i Tribunal Arbitral
Durada:
6 h.
Contingut:
1. El codi de deontologia: principis d'ètica professional.
2. El Tribunal Arbitral: concepte i característiques

Mòdul:
MÒDUL 12.- El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
Durada:
7 h.
Contingut:
1. La regulació de l'activitat professional
2. La Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge
3. El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per a exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Mòdul:
MÒDUL 13.- Dret del consum Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges
Durada:
11 h.
Contingut:
1. Normativa de caràcter general en matèria de protecció dels drets dels consumidors
2. Habitatge i consum

Clausura del Curs.