Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1.- El Dret de propietat
Durada:
17 h.
Contingut:
1. Configuració del dret de propietat.
2. Mitjans d'adquisició i límits.
3. Defensa. La possessió.
4. La copropietat.
5. Altres formes de tinença.Les tinences intermèdies
6. El règim de propietat horitzontal.

Durada: 17 hores (10 hores presencials i 7 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 30 de setembre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores

Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador postdoctoral de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 a 4. Configuració del dret de propietat. Mitjans d'adquisició i límits. Defensa. La possessió. La copropietat. Total: 10 hores (5 presencials i 3,5 online).
 • Dissabte 7 d'octubre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores

Professor:Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 5 a 6. Altres formes de tinença. Les tinences intermèdies. El règim de propietat horitzontal. Total: 10 hores (5 presencials i 3,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 2.- Dret immobiliari
Durada:
33 h.
Contingut:
1. Els dret reals
2. El registre de la Propietat i Mercantil
3. Els contractes: la compravenda. La permuta. La compravenda internacional d'immobles
4. La permuta i el dret real d'aprofitament per torns.
5. Contractació electrònica
6. Pràctica immobiliària

Durada: 33 hores (20 hores presencials i 13 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 14 d'octubre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 i 2. Els dret reals. El registre de la Propietat i Mercantil. Total: 6,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
 • Dissabte 21 d d'octubre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígraf 3. El contracte de compravenda. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Professora: Dra. María Font i Mas. Professora de Dret Internacional Privat de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígraf 3. La compravenda internacional d'immobles. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
 • Dissabte 28 d d'octubre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Ana Giménez Costa. Professora Col·laboradora de Dret Civil de la URV.
Epígraf 4. La permuta (Llei catalana) i el dret real d'aprofitament per torns Total: 9 hores (5 presencials i 4 online).
 • Dissabte 04 de novembre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Cristina Budí. Advocada.
Epígraf 5. Contractació electrónica. Total: 2,5 hores (1,5 presencials i 1 online).
Professor: Sr. Jordi Lloret. Advocat.
Epígraf 6. Pràctica Immobiliària. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 3.-Legislació d'arrendaments urbans
Durada:
10 h.
Contingut:
1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans
2. Els Règims Transitoris

Durada: 9 hores (5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 11 de novembre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Elga Molina Roig. Responsable de l'Oficina d'habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 i 2. Total: 5,5 hores (3,5 presencials i 2 online).
Professora: Sra. Rosa Mª García. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 i 2. Total: 3,5 hores (1,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 4.- El Dret tributari immobiliari
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Conceptes del Dret Tributari
2. Impostos Generals
3. Impostos en trascendència immobiliària
4. Impostos específics

Durada: 9 hores (5 presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 18 de novembre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Dra. Estela Rivas Nieto. Professora Agregada de Dret Tributari de la Universitat Rovira i Virgili.
Mòdul:
MÒDUL 5.- Dret hipotecari
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Dret hipotecari
2. Els préstecs hipotecaris
3. Constitució i extinció de la hipoteca
4. Mercat hipotecari
5. El negoci hipotecari, les pràctiques bancàries i els consumidors

Durada: 9 hores (5 presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 25 de novembre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Investigador de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1, 2 i 3. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2 online).
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 4 i 5. Total: 4,5 hores (2,5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 6.-Dret urbanístic i de l'habitatge
Durada:
19 h.
Contingut:
1. El Dret Urbanístic. El RDL 2/2008, de 20 de juny, del sòl
2. Ordenació i planejament urbanístic
3. Gestió urbanística
4. Disciplina urbanística
5. Expropiació forçosa
6. Els habitatges de protecció oficial i els habitatges socials. Els Plans d'Habitatge.

Durada:19 hores (10 presencials i 9 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 02 de desembre de 2017. De 9:00 a 14:00 hores.
Professor: Sr. Francesc Garriga i Colom. Advocat i Regidor de Planificació de Ciutat i Cultura de l'Ajuntament de Cambrils.
Epígrafs 1 a 5. Total: 09 hores (5 presencials y 4 online).
 • Dissabte 13 de gener de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Elga Molina Roig. Responsable de la Borsa d'habitatge Social del Tarragonès.
Epígraf 6. Total: 5 hores (3 presencials i 2 online).
Professora: Sra. Núria Lambea. Investigadora de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígraf 6. Total: 2,5 hores (1,5 presencials i 1 online).
Mòdul:
MÒDUL 7.-La promoció immobiliària
Durada:
26 h.
Contingut:
1. La promoció de l'obra, àmbit jurídic
2. El contracte d'obra
3. L'ordenació de l'edificació
4. Els agents de l'edificació
5. Responsabilitat decenal
6. Garanties
7. La declaració d'obra nova i altres tràmits
8. Planificació tècnica de l'obra
Durada: 25 hores (15 hores presencials i 10 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 20 de gener de 2018. De 9:00 a 13:00 hores.
Professor: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar. Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Epígrafs 1 a 6. Total: 7 hores (3,5 presencials i 3,5 online).
Professora: Dra. Carmen Gómez Buendia. Professora Lectora de Dret Romà de la Universitat Rovira i Virgili. Total: 3 hores (1,5 presencials i 1,5 online).
 • Dissabte 27 de gener de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Dra. Àngels Gailana Saura. Epígraf 1.Tolal:2,5h (1,5 presencials i 1 online)
Professor: Sr. Pere Masdeu. Arquitecte tècnic.
Epígrafs 7 i 8. Total: 5 hores (3,5 presencials i 1,5 online).
 • Dissabte 03 de febrer de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Sr. Xavier Climent. Arquitecte.
Epígrafs 7 i 8. Total: 7,5 hores (5 presencials i 2,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 8.-Valoracions immobiliàries
Durada:
20 h.
Contingut:
1. Valoracions immobiliàries: Topografia, cartografia i lectura de mapes i plànols. Valoració de construccions. Càlcul de viabilitat
2. Valoracions en el mercat immobiliari
3. Redacció i presentació dels informes de valoració

Durada: 20 hores (10 hores presencials i 10 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabtes 10 i 17 de febrer de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professores: Sra. Paloma Murcia, arquitecte superior i directora tècnica i de formació en Eurovaloraciones; i Sra. Cristina González Rojo, economista.
Mòdul:
MÒDUL 9.- Dret professional immobiliari. Activitat professional
Durada:
17 h.
Contingut:
1. El professional immobiliari.
2. Emprenedoria en l'àmbit immobiliari.
3.Els agents que intervenen en la prestació dels serveis immobiliaris. Especial referència a la legislació en matèria de col·legis professionals .
4. Concepte d'activitat professional. Les diferents figures jurídiques que incideixen en la mateixa: mandat, arrendament de serveis .
5. Dret Processal. Anàlisi dels procediments més habituals per l'agent immobiliari (procés monitori; venta per entitat especialitzada) .

Durada: 17,5 hores (10 hores presencials i 7,5 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 24 de febrer de 2018. De 9:00 a 14:00 hores.
Professora: Sra. Gemma Caballé Fabra. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 1. Total: 3,5 hores (2,5 presencials i 1 online). Professor: Dr. Pere Segarra Roca. Director de la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses. Epígraf 2. Total: 4 hores (2,5 presencials i 1,5 online).
 • Dissabte 3 de març de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professor: Dr. Héctor Simón Moreno. Professor Lecto de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. Epígrafs 1 i 3. Total: 5 hores (2,5 presencials i 2,5 online).
Professora: Dra. Elisabet Cerrato Guri. Professora Lectora de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 3. Total: 5 hores (2,5 presencials i 2,5 online).
Mòdul:
MÒDUL 10.- Màrqueting i comercialització
Durada:
18 h.
Contingut:
1. El producte immobiliari
2. Mediació i negociació
3. Emocions i motivació
4. Habilitats comunicatives, llenguatge oral i comunicació no verbal
5. Personalitat i tipologies de clients
6. La política comercial: la publicitat i el marketing

Durada: 18 hores (10 hores presencials i 8 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 10 de març de 2018. De 9:00 a 14:00 hores.
Professora: Sra. Emma López. Advocada i mediadora.
Epígrafs 1 a 5. Total: 6 hores (2 presencials i 4 online).
Professor: Dr. Jaumé Gené Albesa, Professor Titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Gestió d'Empreses i Coordinador del Master Business Administration (MBA) de la URV.
Epígraf 6. Total: 5 hores (3 presencials i 2 online).
 • Dissabte 17 de març de 2018. De 9:00 a 14:00 hores.
Professor: Dr. Jaume Gené Albesa, Professor Titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Gestió d'Empreses i Coordinador del Master Business Administration URV. Epígraf 6. Total: 7 hores (5 presencials i 2 online).
Mòdul:
MÒDUL 11.- Codi deontològic i Tribunal Arbitral
Durada:
6,5 h.
Contingut:
1. El codi de deontologia: principis d'ètica professional.
2. El Tribunal Arbitral: concepte i característiques

Durada: 6,5 hores (2,5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 24 de març de 2018. De 9:00 a 11:30 hores.
Professor: José Antonio Mas. President del Col·legi d'APIs Tarragona. .
Mòdul:
MÒDUL 12.- El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
Durada:
6,5 h.
Contingut:
1. La regulació de l'activitat professional
2. La Llei 18/2007, del Dret a l'habitatge
3. El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per a exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Durada: 6,5 hores (2,5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari d'impartició:
 • Dissabte 24 de març de 2018. De 11:30 a 14:00 hores
Professor: Sr. Xavier Roig Zabaleta. Director Operatiu per a la Coordinació dels Sistemes d'Informació i Atenció Ciutadana. Generalitat de Catalunya.
Mòdul:
MÒDUL 13.- Dret del consum
Durada:
9 h.
Contingut:
1. Normativa de caràcter general en matèria de protecció dels drets dels consumidors
2. Habitatge i consum

Durada: 9 hores (5 hores presencials i 4 hores online)
Calendari dimpartició:
 • Dissabte 31 de març de 2018. De 9:00 a 14:00 hores
Professora: Sra. Ana Giménez Costa. Professora de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.Epígraf 1. Total: 4 hores (2 presencials i 2 online).
Professora: Sra. Gemma Caballé Fabra. Investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Epígraf 1. Total: 5 hores (3 presencials i 2 online).
Clausura del Curs.
Mòdul:
MÒDUL_Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat
Contingut:
Entorn virtual de formació:Moodle