Per què col·laborar?

Modalitats

A l'hora d'escollir el tipus d'aportació que es vol fer per promoure la recerca és clau definir quina finalitat es persegueix.

Si el que vols és col·laborar de forma desinteressada, amb l'únic objectiu de ficar el teu gra de sorra en ajudar a que un projecte tiri endavant, hauràs d'optar per una donació o un conveni de col·laboració en cas de ser una empresa (amb els incentius fiscals corresponents).

Si ets una empresa i vols obtenir publicitat a canvi de la teva aportació pots contactar amb nosaltres per tal de signar un contracte de patrocini.

Mecenatge

D'acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les aportacions realitzades a favor de la FURV tenen la consideració de mecenatge i donen dret a determinats beneficis fiscals, perquè són una forma de participació privada en la realització d'activitats d'interès general. Aquestes aportacions poden ser, entre d'altres, donatius i donacions dineràries, de béns o de drets, o prestacions gratuïtes de serveis.

Qui pot ser mecenes?

Les aportacions poden ser realitzades tant per persones físiques com per persones jurídiques. Gaudeixen de diferents beneficis fiscals segons la naturalesa de la persona o entitat que realitza l'aportació i la modalitat d'aportació que es porti a terme.


Tipus de mecenatge

Donatius (amb certificat de donació)

Són donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, a favor de la FURV, ja siguin dineràries, de béns o de drets (se n'exclou aquí la donació de serveis). Aquestes donacions es formalitzen mitjançant la signatura d'un contracte i, posteriorment, la FURV fa arribar als donants un certificat de donació que els permet acreditar l'efectivitat de la donació.

Qualsevol aportació, no importa quin sigui l'import, et converteix en mecenes de la FURV, i aquests donatius donen dret a l'aplicació de les deduccions fiscals contemplades a la normativa vigent.

Convenis de col·laboració empresarial (en activitats d'interès general)

Són acords que es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració empresarial entre la FURV i una persona jurídica en els quals, a canvi d'un ajut econòmic per la realització d'un projecte o d'una activitat universitària determinada, la FURV es compromet a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en les esmentades activitats.

La difusió d'aquesta col·laboració no constitueix una prestació de serveis i, per tant, no està subjecte a l'IVA. Les quantitats aportades o les despeses realitzades tindran la consideració de despeses deduïbles per determinar la base imposable de l'Impost de Societats de l'entitat col·laboradora o de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, segons els casos, d'acord amb la regulació continguda als articles 25 i 26 de la Llei 49/2002.

Patrocini

Aquesta modalitat -regulada per la legislació espanyola en la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat (LGP)- fa referència a contractes específics de naturalesa mercantil i sense cap limitació quant als subjectes que intervenen ni a la qualificació de l'activitat patrocinada. Es formalitzen mitjançant un contracte mercantil en el què es pacta una retribució a canvi d'unes contrapartides publicitàries.

Atès que el patrocini publicitari té com finalitat la publicitat del patrocinador, senseel foment de l'activitat del patrocinat, es donen els elements perquè l'esmentada publicitat tingui el contingut econòmic de contraprestació i, per al perceptor, els ingressos es consideren procedents de l'explotació econòmica. Per tant aquest contracte estarà subjecte a l'IVA.