Per què col·laborar?

Incentius fiscals

Persones físiques

Donatius deduïbles. Aportacions irrevocables dineràries, de bens o drets.

(Persones físiques - IRPF)

Límits

10% de la base liquidable de l’IRPF.

Si excedeix el límit: no s’aplica en els exercicis següents.

Deducció

Primers 150€: 80% de la quota íntegra de l’IRPF.

Resta: 35% de la quota íntegra de l'IRPF.

Plurianual: Resta 40% si la quota íntegra de l’IRPF, si l’aportació es manté durant 3 o més anys.

Justificació Certificat expedit per la FURV o la URV

Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general. La FURV o la URV a canvi d'un ajut han de difondre la participació d'aquest col·laborador en la realizació de les activitats.

Límits Sense límit
Deducció

100% de l’aportació com a despesa deduible de la base imposable de l’IS (incompatible amb la resta d’incentius de la Llei 49/2002)

No es considera una prestació de serveis i no està subjecta a IVA

Justificació Conveni escrit i informació en la memòria econòmica

Persones jurídiques

Donatius deduïbles. Aportacions irrevocables dineràries, de bens o drets.

(Persones jurídiques - IS)

Límits

10% de la base imposable.

Si s’exedeix el límit es pot aplicar en els 10 exercicis immediats i successius.

Deducció

Deducció: 35% de la quota íntegra de l’IS.

Pluriannual: 40% de la quota íntegra de l'IS, si l’aportació es manté durant 3 o més anys.

Justificació Certificat expedit per la FURV o la URV.

Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general. La FURV o la URV a canvi d'un ajut han de difondre la participació d'aquest col·laborador en la realizació de les activitats.

Límits Sense límit
Deducció

100% de l'aportació com a despesa deduible de la base imposable de l'IS (incompatible amb la resta d'incentius de la Llei 49/2002)

No es considera una prestació de serveis i no està subjecta a IVA

Justificació Conveni escrit i informació en la memòria econòmica