Suport Vital Avançat Pediàtric i Neonatal

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Suport Vital Avançat pediàtric i Neonatal
Durada:
20 h.
Contingut:
Suport avançat de la via aèria pediàtrica
Accés vascular i suport farmacològic
Arítmies/Desfibril·ladors
Mobilització i immobilització en el trauma pediàtric
Identificació i maneig del nen greu
Suport vital bàsic i DEA, OVACE, PLS en el nen i el lactant
Suport Vital integrat Pediàtric (SVIP/SVAP), treball en equip i comunicació
Reanimació neonatal
Cures post-reanimació (estabilització, transferència i transport)