Psicomotricitat i Atenció a la Diversitat

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu
ECTS:
1
Durada:
12 h.
Contingut:

Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu I

 • La descoberta de l’inconscient
 • Evolució libidinal
 • Fixacions i regressions
  Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu II
 • El concepte de pulsió
 • Recorregut pulsional
 • Inhibicions en el fi
  Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu III
 • Neurosi
 • Perversió
 • Psicosi
  Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu IV
 • Enquadrament
 • Atenció flotant
 • Relació transferencial

Mòdul:
Estratègies d'avaluació i diagnòstic
ECTS:
1
Durada:
9 h.
Contingut:

  La observació de l’infant
 • Concepte, objecte i sentit de la observació
 • Actituds i disposició per a la observació
 • Els temps i els paràmetres de la observació psicomotriu
  Exploració i diagnòstic psicomotriu
 • Balanç psicomotriu
 • Elements del diagnòstic psicomotriu
 • Tècniques d’exploració: Perfil psicomotriu de Picq-Vayer
 • Tècniques d’exploració: Test McCarthy d’aptituds i psicomotricitat per a nens
  Exploració i diagnòstic psicomotriu
 • Tècniques d’exploració: Test de l’esquema corporal Daurat-Hemeljak
 • Altres tècniques d’exploració
 • Un exemple d’avaluació i diagnòstic psicomotriu

Mòdul:
La intervenció psicomotriu en contextos d'ajuda
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:

La intervenció psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge escolar

 • Principis bàsics
 • Problemes generals d’aprenentatge
 • Nens d’aprenentatge lent
 • Projecte d’ajuda psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge
  Principis i estratègies d’intervenció en l’ajuda psicomotriu I
 • Objectius principals
 • Paper del psicomotricista
 • Ajust de la tecnicitat a les diferents dificultats
 • Utilització dels objectes, espais, temps
  Trastorns de la comunicació i la relació. La Psicomotricitat dins l’escola d’educació especial
  • La psicomotricitat a l’escola d’educació especial
  • Les característiques de l’alumnat de l’escola d’educació especial. Els trastorns en la comunicació i en la relació
  • L’habilitació del dispositiu de la sala de psicomotricitat per l’alumnat amb trastorns en la comunicació i relació
  • La indicació d’intervenció psicomotriu: grup classe, l’atenció en grup reduït i l’atenció individualitzada
  • Objectius i estratègies d’intervenció
   Intervenció psicomotriu amb persones amb paràlisi cerebral
  • La Psicomotricitat amb nens amb PCI i trastorns psicomotrius
  • Exemples de sessions
   Intervenció psicomotriu amb bebès i infants prematurs
  • El psicomotricista: ajuda amb experiències significatives i de plaer
  • Relació dels bebès amb el món i intervenció del psicomotricista a cada etapa evolutiva
  • Guió d’observació dels bebès
   Afavorint el vincle i la resiliència. Intervenció Psicomotriu amb infants tutelats a un CAU (Centre d’acollida).
  • Exclusió social i trastorns del vincle
  • Resiliència
  • Exposició de casos: trets de la intervenció, manifestacions motrius i objectius
   Intervenció psicomotriu a la tercera edat
  • Caracterització de l’etapa
  • Els contextos de intervenció
  • Propostes per a una sessió
   Treball corporal amb adolescents
   • Característiques psicològiques de l’adolescència
   • Diferents nivells d’intervenció psicomotriu en el camp adolescent

Mòdul:
Pràctiques
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:

  Participació en les pràctiques amb nens a diferents escoles i institucions