Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
OBL. Consciència de negoci (business awarness)
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció al Business Awareness.
 2. Business Awareness . La perspectiva d'una gran empresa.
 3. Business Awareness. La perspectiva d'un emprenedor.
 4. Business Awareness. Nous models d'empresa.
 5. Introducció als mecanismes de control: l'auditoria interna.
 6. Lideratges.
Mòdul:
OBL. Comunicació efectiva i gestió del temps
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció.
 2. Comunicació efectiva.
 3. Comunicació empresarial.
 4. Gestió del temps.
Mòdul:
OBL. Sostenibilitat en la indústria química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Sostenibilitat.
 2. Gestió de l'Organització i Planificació de la prevenció de riscos laborals.
 3. Riscos: Prevenció i protecció.
Mòdul:
OBL. Eines pràctiques per a la innovació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció a la innovació.
 2. Creació de valor.
 3. Entenent la innovació des de la perspectiva dels consumidors.
 4. Eines per a la creativitat.
 5. Innovació en pràctica: iniciatives i innovació empresarial.
 6. El pensament de disseny en la innovació.
 7. Innovació empresarial.
 8. Protecció de la propietat industrial.
Mòdul:
OBL. Logística a la Indústria Química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Ubicació funció Logística a l'Organització.
 2. Operacions logístiques.
 3. Visió econòmica de la Logística.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Legislació industrial
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció a la legislació en l'àmbit industrial.
 2. Legislació en Prevenció de Riscos Laborals.
 3. Legislació Medi Ambient.
 4. Legislació en Seguretat Industrial.
 5. Legislació Accidents Greus i Seguretat Producte.
 6. Introducció a la responsabilitat jurídica en l'activitat industrial.
 7. La responsabilitat administrativa.
 8. Responsabilitat Civil.
 9. Responsabilitat Penal.
 10. La Responsabilitat Social.
 11. La prevenció de la RJ.
 12. Presentació Cas pràctic: Due Diligence sobre RJ.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Química, energia i recursos
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Gestió dels recursos energètics en la indústria química: energies renovables, eficiència energètica, generació i consum d'energia distribuïda, tecnologia de l'hidrogen.
 2. Gestió dels recursos naturals en la indústria química.
 3. Gestió de l'aigua en la indústria química.
 4. Gestió de residus en la indústria química: tractament d'efluents industrials (control i automatització del procés). Valorització, minimització i reciclat de residus.
 5. Ecotoxicitat i ecodisseny de productes.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Qualitat i acreditació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció.
 2. Sistemes de gestió.
 3. Implantació d'un sistema de qualitat en els laboratoris d'assaig.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Operacions bàsiques a la indústria química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció. Característiques i tipus d'operacions de separació.
 2. Principis bàsics d'operacions de transferència de matèria.
 3. Mòlta. Operacions per reduir mida de partícula d'un sòlid.
 4. Cristal·lització. Generació d'un sòlid cristal·lí a partir d'una dissolució.
 5. Principis bàsics d'operacions de transferència d'energia.
 6. Destil·lació: simple i fraccionada.
 7. Visita a 3 empreses del sector petroquímic: BASF, DOW Chemical i GRACE per visualitzar in situ les operacions bàsiques estudiades.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGÍA. Qualitat de l'Aire
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Introducció a la qualitat de l'aire.
 2. Emissió industrial: normatives, emissions, control de la contaminació.
 3. Immissió: normatives, control de la contaminació.
 4. Estudis del càlcul de risc sobre la salut: normatives europees.
 5. Estudi i avaluació de casos reals de contaminació.
 6. Contaminants minoritaris, contaminants emergents, mètodes de determinació i avaluació del risc.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química de l'aigua: tractament
Contingut:
 1. L'aigua.
 2. Aigües residuals urbanes.
 3. Aigües residuals industrials.
 4. Aigües potables.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Instrumentació en laboratoris
Contingut:
 1. Tècniques cromatogràfiques. Aplicació en Industria alimentària. Aplicació en Indústria Farmacèutica i veterinària. Aplicació en Indústria Petroquímica. Aplicació en Laboratoris de control mediambiental.
 2. Tècniques espectroscòpiques. Aplicació en Industria alimentària. Aplicació en Indústria Farmacèutica i veterinària. Aplicació en Indústria Petroquímica. Aplicació en Laboratoris de control mediambiental.
 3. Altres tècniques instrumentals. Caracterització de polímers. Tècniques bioquímiques.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Seguretat alimentària: qualitat i regulació
Contingut:
 1. Qualitat en la indústria alimentària.
 2. Regulatory en la indústria alimentària.
 3. Recerca en nutrició animal: el paper del laboratori. "FROM FIELD TO FORK" - "DEL CAMP A LA TAULA".
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química cosmètica
Contingut:
 1. Introducció.
 2. Aplicacions i formulacions.
 3. Conceptes generals.
 4. La indústria cosmètica.
 5. Màrqueting.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química agrícola
Contingut:
 1. Introducció Química Agrícola.
 2. Fertilització.
 3. Principals patologies dels cultius.
 4. Riscs mediambientals.
 5. Química de fitosanitaris.
Mòdul:
PRÀCTIQUES FORMATIVES QUÍMICA
ECTS:
15
Durada:
375 h.
Contingut:
Les Pràctiques formatives en empreses tenen una càrrega docent de 15 ECTS. Pretenen iniciar a l'estudiant en les activitats dels recents graduats en el món laboral. Les activitats estaran relacionades amb qualsevol dels temes comentats durant la realització del màster, i pretenen que l'alumne adquireixi habilitats pràctiques pel seu futur professional.

Aquestes activitats estaran coordinades pel coordinador del màster i també pel tutor professional que cadascuna de les empreses posaran a disposició de l'activitat.

Avaluació de les pràctiques:
 • Tutor per part de l'empresa (80%)
 • Coordinador de les pràctiques (20%)
Mòdul:
PROJECTE FI DE MÀSTER QUÍMICA
ECTS:
15
Durada:
375 h.
Contingut:
El Treball Fi de Màster té 15 ECTS. La seva finalitat és que l'estudiant, incorporant-se en una empresa pugui identificar i aprofundir en els diferents aspectes treballats en els continguts teòrics del màster: logística, business awarness, seguretat, avaluació de riscos, sostenibilitat etc. L'orientació del treball fi de màster es desenvolupa bàsicament a través del tutor de l'empresa i del coordinador del màster. El Treball Fi de Màster es realitzarà fóra de la Universitat i en empreses del sector industrial químic. Així, el tutor de l'empresa tindrà un paper fonamental en la formació de l'alumne per tal d'aconseguir els objectius marcats en el treball. Aquesta empresa pot ser la mateixa o diferent a l'empresa on s'han realitzat les pràctiques docents.

 • Procés de selecció/assignació del TFM: Selecció i assignació de la temàtica a desenvolupar
 • Mecanismes de coordinació i seguiment: Entrevistes que l'estudiant manté amb el tutor de l'empresa o amb el coordinador del TFM en diferents moments del desenvolupament del treball.
 • Elaboració del TFM: Elaboració d'un treball escrit per part de l'estudiant en que es plasmarà l'assoliment de competències del màster.
 • Presentació i defensa del TFM: defensa oral per part dels estudiants del TFM.


Avaluació del treball fi de màster:
 • Valoració del tutor de l'empresa (60 %)
 • Memòria del treball fi de màster (20 %)
 • Defensa oral del treball fi de màster (20 %)