Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
LIDERATGE
ECTS:
16
Durada:
120 h.
Contingut:
Autolideratge (34 h, 5 ECTS)
 1. Introducció al lideratge: autolideratge, lideratge d'equips i lideratge organitzacional.
 2. Autoconeixement.
  • Talents, fortaleses, limitacions i debilitats (metodologia CliftonStrengths®).
  • Orientacions de carrera professional.
  • Valors personals i propòsit de vida.
  • Fonaments del lideratge basat en fortaleses.
 3. Planificació de la carrera professional.
   Visió, rols, objectius (a curt i mig termini) i accions concretes.
  • Servei de coaching personal.
 4. Efectivitat personal
  • Integritat.
  • Com crear hàbits efectius.

Lideratge d'Equips (34 h, 5 ECTS)
 1. El rol del mànager.
  • Com crear «ganes» (engagement) en els col·laboradors. Mesura del grau de compromís dels col·laboradors: qüestionari Gallup Q¹².
  • Fins a quin punt encaixo en el rol de mànager. El càsting ho és tot.
  • Deixar clares les expectatives.
  • Negociació i gestió de conflictes.
  • Procés d'avaluació del rendiment.
  • Invertir en fortaleses. Com proveir un reconeixement efectiu.
  • Com promocionar.
  • Negociació.
 2. Equips d'alt rendiment.
  • Models per construir equips d'alt rendiment.
  • Gestió de projectes mitjançant metodologies àgils.
 3. Avaluació de l'efectivitat grupal.
  • Avaluació del funcionament de l'equip.
  • Quadre de comandament dels processos (gestió del dia a dia).

Lideratge Organitzacional (36 h, 6 ECTS)
 1. Autoconeixement.
  • Organitzacional: Model EFQM d'Excel·lència.
  • Lideratge transformacional: fins a quin punt encaixo en el rol. Feedback 360 graus.
 2. Gestió del canvi i cultura organitzativa.
  • Supòsits bàsics i valors. Els valors organitzacionals com a base de disseny del sistema de gestió.
  • Metodologia de gestió del canvi.
 3. Lideratge i estratègia.
  • Anàlisi de la situació actual. Tendències a l'entorn: digitalització, canvis socials (millennials i generació Z), VUCA, responsabilitat social corporativa, etc.
  • Pla estratègic: visió, missió i factors claus d'èxit.
  • Comunicació.
  • Pla anyal. El procés de catchball.
  • Revisions.
 4. Efectivitat organitzacional. Quadre de comandament estratègic.
Mòdul:
EFECTIVITAT ORGANITZACIONAL
ECTS:
7
Durada:
52 h.
Contingut:
Disseny i Comportament Organitzacional (12 h, 1 ECTS)
 1. Què és una organització i reptes principals.
 2. Com funciona l'organització per a generar efectivitat.
 3. Els quatre reptes del disseny organitzacional.
 4. Les principals configuracions organitzacionals.
 5. Disseny de la cultura organitzacional.
 6. Disseny de la tecnologia i les competències.
 7. Disseny de la estratègia per a augmentar la competitivitat.

Gestió de Processos (40 h, 6 ECTS)
 1. Satisfacció del client. Factors a tenir en compte en la definició del negoci.
  • La Veu del Client. Entendre les necessitats dels clients.
  • Expectatives del client. Com l'organització les pot satisfer.
 2. Definició de processos. Entendre tots els processos del negoci.
  • Esquematització dels processos empresarials, entrades i sortides.
  • Avaluació del risc. Avaluar el risc potencial del negoci i crear contramesures per mitigar-lo.
 3. Mesura dels resultats i indicadors de rendiment. Entendre el comportament del negoci en base a aquestes mesures.
  • Definició dels KPI (Key Performance Indicators). Identificar els indicadors més rellevants dels processos empresarials.
  • Productivitat i eficiència:
   • Eines de la qualitat, com aplicar-les en la gestió del dia a dia.
   • Procés de resolució de problemes (matriu causa efecte i correlació).
   • Mesura dels processos empresarials, l'enfocament del Control Estadístic de Processos (SPC).
  • «Passejant» a través dels processos de negoci analitzant modes de fallida potencials.
 4. La Teoria de les Restriccions.
  • Anàlisi del cas La meta (Goldratt).
 5. Gestió del canvi. Com fer-lo realitat i sostenible.
  • Dins del procés empresarial. Aplicació del Lean a processos no productius.
  • Com aconseguir que l'equip es faci seu el canvi.
Mòdul:
MÀRQUETING
ECTS:
11
Durada:
80 h.
Contingut:
Màrqueting Estratègic (12 h, 2 ECTS)
 1. Màrqueting i vendes a l'estratègia de l'empresa.
 2. El pla de Màrqueting.
 3. Sistema d'Informació de Màrqueting.
 4. Segmentació i posicionament.

Màrqueting Mix (48 h, 7 ECTS)
 1. Producte.
 2. Preu, valor i low cost.
 3. Canal de distribució.
 4. Gestió de les vendes.
 5. Comunicació.
 6. Màrqueting relacional.

Màrqueting Digital (16 h, 2 ECTS)
 1. El lloc web, SEO i SEM.
 2. eShop i Marketplaces.
 3. Social Media Marketing.
 4. Web Analytics.
Mòdul:
PERSONES
ECTS:
5
Durada:
44 h.
Contingut:
Direcció Estratègica de Recursos Humans (8 h, 1 ECTS)
 1. Planificació estratègica de Recursos Humans.
 2. Competències en el lloc de treball i la gestió del talent.

High-Commitment Practices (28 h, 4 ECTS)
 1. Reclutament, selecció i socialització.
 2. Avaluació de l'acompliment.
 3. Formació i desenvolupament.
 4. Compensació i retribució.
 5. Marc de les Relacions Laborals.
 6. Gestió internacional de Recursos Humans.
 7. Tendències laborals en el segle XXI.
Mòdul:
OPERACIONS I LOGÍSTICA
ECTS:
8
Durada:
72 h.
Contingut:
Estratègia d'Operacions (28 h, 4 ECTS)
 1. Decisions estratègiques, tàctiques i operatives en l'àmbit de la Direcció d'Operacions.
 2. Disseny i millora de processos. Productivitat.
 3. Decisions de capacitat.
 4. Decisions de localització.
 5. Decisions de distribució a planta.
 6. Planificació i programació de la producció.

Lean Manufacturing (20 h, 2 ECTS)
 1. Conceptes bàsics de Lean Manufacturing.
 2. JIT, Jidoka i Kaizen (estandardització i millora continuada).
 3. SMED i la reducció de la mida del lot.
 4. La planificació PULL: anivellament de la producció (Heijunka); flexibilitat del personal (Shojinka); el Kanban i els senyals PULL.
 5. Value Stream Maping (VSM).
 6. Total Productive Maintenance.

   Supply-Chain Management (24 h, 2 ECTS)
   1. Introducció a la logística integral.
   2. La planificació de les necessitats de materials: MRP.
   3. Aprovisionament i compres.
   4. Gestió d'existències.
   5. Gestió de magatzems i gestió de comandes.
   6. Distribució física i gestió del transport.
Mòdul:
ECONOMIA I FINANCES
ECTS:
16,5
Durada:
152 h.
Contingut:
Economia (16 h, 1.5 ECTS)
 1. Els mercats i les fallides del mercat.
 2. La política fiscal.
 3. La política monetària.
 4. La política canviaria.
 5. La política d'oferta.
 6. Les relacions econòmiques en un entorn global.

Sistema Financer i Mercats (12 h, 1 ECTS)
 1. Sistema i mercats financers.
 2. Mercats i actius monetaris.
 3. Mercats de capitals: renta fixa i renta variable.

Matemàtiques de les Operacions Financeres (8 h, 1 ECTS)
 1. Conceptes introductoris: capital, operació i preus financers.
 2. Règims financers.
 3. Interès compost.
 4. Renda i préstecs.

Comptabilitat Financera (20 h, 2 ECTS)
 1. Comptabilitat i marc legal.
 2. Patrimoni.
 3. Cicle comptable.
 4. Existències, comptes a pagar i a cobrar.
 5. Immobilitzat.
 6. El resultat i l'impost sobre beneficis.

Comptabilitat de Gestió (20 h, 2 ECTS)
 1. Comptabilitat de costos i gestió.
 2. Anàlisi i classificació dels costos.
 3. El cost dels factors.
 4. Models de costos.

Anàlisi dels Estats Financers (20 h, 3 ECTS)
 1. Estats financers. Concepte i interpretació.
 2. Elaboració dels estats financers.
 3. Eines i tècniques d'anàlisi.
 4. Anàlisi patrimonial, financer i econòmic.

Direcció Financera (24 h, 4 ECTS)
 1. Gestió de cicle a curt termini.
 2. El cicle a llarg termini i la gestió del creixement.
 3. Finances operatives.
 4. Anàlisi i valoració d'inversions.

Gestió i Planificació Tributària (20 h, 2 ECTS)
 1. Societat/empresari o professional: operacions nacionals.
 2. Societat/empresari o professional: operacions internacionals.
 3. Procediments tributaris.
 4. Optimització d'estructures.
Mòdul:
EMPRENEDORIA
ECTS:
6,5
Durada:
60 h.
Contingut:
The Lean Launchpad (12 h, 1.5 ECTS)
 1. El projecte integrat a l'MBA de la URV.
 2. Principis del Lean Startup.
 3. Mètode canvas.

Aspectes Legals i l'Emprenedor (16 h, 1 ECTS)
 1. La forma legal de l'activitat empresarial: la societat mercantil.
 2. Els béns intangibles i els signes distintius de l'empresa.
 3. La contractació empresarial: externalització e internacionalització.
 4. L'activitat de l'empresa a Internet.
 5. Protecció de dades.

Finançament i Emprenedoria (12 h, 1 ECTS)
 1. Finançament mitjançant productes bancaris.
 2. Finançament per a start-ups.

Com afrontar un Shark Tank (16 h, 3 ECTS)
 1. Com preparar i lliurar presentacions orals zen.
 2. Simulacions del Shark Tank.
Mòdul:
PROJECTE INTEGRAT
ECTS:
20
Contingut:
El projecte integrat, que no pas de fi de programa, de l'MBA es basa en la metodologia de l'Aprenentatge Basat en el Projecte.

El projecte integrat representa un gran repte intel·lectual i social per als nostres estudiants. Un repte intel·lectual perquè partint d'una idea de negoci, els estudiants han d'anar aplicant i integrant el coneixement de les diferents assignatures en la planificació d'una nova organització. Un repte social perquè la realització del projecte es fa habitualment en equip. El projecte i l'equip constitueixen un laboratori ideal per reforçar i desenvolupar les competències que suporten la capacitat de lideratge, la qual és clau per a persones que ocupen llocs directius.

El projectes de l'MBA es caracteritzen perquè:
 1. La idea de negoci a desenvolupar en el projecte es planteja durant els primers dos mesos del programa, quan els estudiants encara no disposen dels coneixements necessaris per a executar-los. Alguns exemples d'idees de negoci que s'han desenvolupat o es desenvolupen són jardins d'infants per a empreses, una granja de granotes i un productor i comercialitzador de vi del Priorat. Aquestes idees són proposades pels estudiants i aprovades pel director de l'MBA.
 2. L'objectiu global dels projectes de l'MBA és dissenyar el sistema de gestió d'una organització de nova creació, o reenginyeria d'una d'existent, prenent com a referència el Model EFQM d'Excel·lència, metodologies de gestió fonamentades i estàndards internacionals com pot ser la ISO 9001 i, a més, prendre les decisions característiques d'un pla d'empresa.
 3. Totes les assignatures del programa participen en el projecte i cada equip d'estudiants fa el mateix projecte al llarg de tot l'MBA. Els estudiants apliquen i integren el coneixement que van adquirint en les diferents assignatures gairebé de manera simultània en el projecte. A mesura que es va progressant en el programa, els estudiants tornen sobre la feina ja feta arran de l'adquisició de nous coneixements, l'obtenció de més informació, etc. Així doncs, el procés d'aprenentatge que representa el projecte és constructivista: es va destruint i construint el que es fa sobre el projecte a mesura que s'avança en el programa.


Pel que fa els productes finals del projecte tenim:
 1. Documentació del projecte.
 2. Presentació oral i pública del projecte.
 3. Defensa oral i pública del projecte.

Inscripció