Màster en Direcció de Recursos Humans

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Polítiques de personal i de gestió de Recursos Humans
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:
(2 ECTS - 8 hores presencials / 8 hores no presencials)

 • Gestió de personal i dels RH.
 • La cultura de l'organització, missió i reptes del departament de RH.
 • Models de gestió per competències.
 • Exercicis amb exemples de polítiques de personal d'èxit.
Mòdul:
Mòdul 2. Relacions laborals i contractació
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Modalitats contractuals, drets i deures del treballador i l'empresari.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els convenis sectorials i col·lectius.
 • Procediment laboral, faltes i sancions.
 • Nòmines i Seguretat Social.
 • Exercicis de resolució de casos pràctics.
Mòdul:
Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Elaboració de perfils de llocs de treball.
 • Estratègies i mètodes de captació.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
 • L'entrevista per competències.
 • Test psicològics aplicats a la selecció.
 • Tallers d'elaboració de perfils i d'entrevista de selecció.
Mòdul:
Mòdul 4. Formació i gestió del desenvolupament
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Les necessitats de formació a l'empresa.
 • Avaluació de les necessitats formatives de l'organització.
 • Elaboració de plans de fomació.
 • Tècniques de formació.
 • Entorns virtuals de formació.
 • Avaluació dels resultats i beneficis de la formació.
 • Tallers pràctics d'aplicacions de polítiques de formació.
Mòdul:
Mòdul 5. Polítiques de comunicació
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 28 hores presencials / 20 hores no presencials)

 • Els plans de comunicació interna a l'empresa.
 • Objectius de la comunicació interna.
 • La comunicació organitzacional.
 • Programes de millora de la comunicació organitzacional.
 • Tècniques de comunicació interpersonal i presentació.
 • Les xarxes de comunicació.
 • Taller pràctic d'elaboració d'un pla de comunicació interna.
Mòdul:
Mòdul 6. Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Els plans de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Normativa bàsica de responsabilitat social corporativa i empresarial.
 • Mesura dels beneficis dels plans de responsabilitat social.
 • Salut i qualitat de vida laboral (QVL).
 • Programes de vigilància de la salut física i de millora de la QVL.
 • Tallers pràctics d'elaboració de plans de RSC i QVL.
Mòdul:
Mòdul 7. L'estratègia i la gestió dels recursos humans a l'organització
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Planificació estratègica.
 • Compensació, beneficis i incentius.
 • Gestió planificada de fluxos de personal.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Alineació de la plantilla amb la estratègia empresarial.
 • Exercici d'anàlisi d'una estratègia de RH.
Mòdul:
Mòdul 8. Habilitats directives i de gestió d'equips
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Direcció de grups i equips de treball.
 • Persuasió i influència.
 • Presentacions efectives de projectes.
 • Lideratge assertiu.
 • Desenvolupament assistit.
 • Exercici amb dinàmiques Indoor i Outdoor.
Mòdul:
Mòdul 9. Gestió i avaluació dels rendiments i retribució
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Eines per avaluar els rendiments.
 • Valoració del rendiment i dels llocs de treball.
 • Conversió de la valoració en estructura salarial.
 • Sistemes retributius.
 • Direcció per objectius.
 • Exercici d'avaluació dels rendiments i sistemes retributius.
Mòdul:
Mòdul 10. Auditoria i gestió del talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
(6 ECTS - 24 hores presencials / 24 hores no presencials)

Gestió del talent i de la diversitat
 • Planificació estratègica de les persones a l'organització.
 • Eines per a planificar carreres professionals.
 • Retenció del talent.
 • Desvinculació.
 • Les regulacions de plantilles.
 • Exercici de desenvolupament del talent.


Auditoria de la gestió de recursos humans
 • Models d'auditoria.
 • Eines d'avaluació.
 • Taller d'auditoria amb el model ASH.
Mòdul:
Pràctiques Formatives en el Màster en Direcció de RH
ECTS:
6
Durada:
150 h.
Contingut:
(Hores d'estada a l'empresa: 100 hores)

Les pràctiques estan directament relacionades amb l'obtenció d'informació rellevant en qualitat i quantitat suficient per a desenvolupar el projecte de fi de curs.

S'adrecen especialment a l'alumnat que no té experiència laboral en l'àmbit de la gestió dels RH, i a tots els alumnes que volen conèixer diferents polítiques de direcció en empreses diferents a la seva.

L'objectiu de l'estada en l'empresa és: identificar, avaluar i elaborar una proposta per la resolució o millora d'un problema de gestió de RH.

Sectors econòmics i tipologia d'empreses: Departaments de RH d'empreses de qualsevol sector.

Criteris d'avaluació de les pràctiques: Idoneïtat i contingut de la memòria presentada per l'estudiant.

L'alumnat podrà avaluar amb un qüestionari la seva estada en l'empresa relatiu a l'adequació de les activitats desenvolupades en relació al contingut del curs, la recepció d'assessorament suficient, etc.

També els tutors responsables podran emetre un informe de valoració de l'alumne.
Mòdul:
Projecte Fi de Màster en Direcció de RH
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:
Característiques generals del projecte:
Ha de reflectir una proposta de pla de millora d'alguna de les temàtiques tractada als mòduls del curs, Cal que siguin d'utilitat per a l'empresa.
La memòria ha de tenir una extensió entre 30 i 50 fulls. Haurà d'estar organitzada en 10 apartats (resum, introducció, antecedents del problema, diagnòstic inicial, objectius, proposta d'intervenció, procediment d'aplicació, resultats, conclusions, proposta de millora, referències bibliogràfiques i annexos.
La memòria ha de tractar la identificació, avaluació i elaboració d'una proposta per la resolució d'un problema de gestió de RH

Criteris d'avaluació del projecte: Qualificació entre 0 i 10 punts (Apte: a partir de qualificacions iguals o superiors a 5).
Els criteris són:
 1. Presentació formal i en els terminis establerts.
 2. Qualitat del contingut.
 3. Interès de les solucions aplicades.
 4. Aplicabilitat de la solució presentada.
 5. Presentació i defensa pública del treball davant d'un tribunal.
Mòdul:
Tutories en el Màster en Direcció de RH
Durada:
20 h.
Contingut:
El tutor del curs convocarà cada dos mesos a cadascun dels estudiants del màster i en aquestes sessions:
 1. Els estudiants recolliran el feed-back de les activitats pràctiques realitzades.
 2. S'orientarà sobre les pràctiques a realitzar.
 3. Es farà un seguiment del treball o memòria.
 4. Els estudiants podran expressar els seus dubtes i problemes.