Màster en Administració Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Règim jurídic dels ens locals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 1. Règim jurídic dels ens locals (5 crèdits ECTS) 

 • Dret comunitari europeu i ens locals 
 • Règim jurídic de l'Administració local
 • Personal al servei de l'Administració local I
 • Règim electoral local 
 • Béns de l'Administració local 
Mòdul:
Procediments administratius locals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 2. Procediments administratius locals (5 crèdits ECTS)

 • Procediment administratiu
 • Procés contenciós administratiu 
 • Contractació local 
 • Responsabilitat patrimonial 
 • Expropiació forçosa 
Mòdul:
Activitats administratives sectorials locals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 3. Activitats administratives sectorials locals (5 crèdits ECTS)

 • Serveis públics locals 
 • Iniciativa econòmica local
 • Activitat de limitació 
 • Activitat de foment 
 • Activitat sancionadora local 
 • Medi ambient i ens locals 
 • Noves tecnologies de la informació i la comunicació 
Mòdul:
Gestió de l'Administració local i altres activitats sectorials
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 4. Gestió de l'Administració local i altres activitats sectorials (5 crèdits ECTS) 

 • Polítiques públiques locals 
 • Habilitats directives 
 • Comptabilitat local 
Mòdul:
Activitat econòmica administrativa local
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 5. Activitat econòmica administrativa local (5 ECTS)

 • Dret financer i tributari local, gestió del pressupost, control i fiscalització de l'activitat econòmica.
Mòdul:
Practicum
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 6. Practicum I (5 crèdits ECTS)
Pràctiques jurídiques a realitzar a les administracions públiques locals catalanes (durada: 125 hores) 
(Les pràctiques poden ser convalidades si es treballa en una administració pública local)

Mòdul:
Dret tributari i financer
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 1. Concepte del dret financer; autonomia i fonts del dret financer.
 2. Principis constitucionals d 'ordenament financer.
 3. El sistema impositiu de l'Estat Espanyol.
 4. La relació tributària: fet imposable; subjectes i extinció de l'obligació tributària.
 5. Infraccions i sancions.
 6. El procediment de recaptació. Procediments d'inspecció i processos de revisió en matèria tributària.

Mòdul:
Gestió financera local
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 1. Les Hisendes Locals: règim jurídic.
 2. Els recursos de les hisendes locals. Concepte i classes.
 3. Els tributs locals: Principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària. Ordenances fiscals.
 4. L'impost sobre béns immobles.
 5. El cadastre immobiliari. (sessió monogràfica).
 6. L'impost sobre activitats econòmiques.
 7. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 8. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 9. L'impost sobre l¿increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 10. Taxes, preus públics i contribucions especials.
 11. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 12. Altres ingressos locals: multes, producte d'operacions de crèdit, ingressos de dret privat.
 13. Subvencions corrents i de capital.

Mòdul:
Recaptació local
ECTS:
1,5
Durada:
12 h.
Contingut:

 1. La gestió recaptatòria de les entitats locals..
 2. Els obligats al pagament. Classificació.
 3. La recaptació en període voluntari.
 4. La recaptació en període executiu.
 5. L¿embargament dels béns.
 6. Procediments d¿inspecció i processos de revisió en matèria tributària

Mòdul:
Gestió del pressupost
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:

 1. El pressupost: concepte i contingut. Principis pressupostaris.
 2. El pressupost d¿ingressos i el pressupost de despeses. Estructura pressupostària.
 3. Elaboració i aprovació. La pròrroga pressupostària.
 4. Modificacions de crèdit: classes, finançament i tramitació.
 5. L¿execució del pressupost de despeses i d¿ingressos.
 6. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.
 7. El compte general. Concepte i tramitació. Estats comptables bàsics. Indicadors de gestió.
 8. La Llei d¿estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.

Mòdul:
Comptabilitat pública local
ECTS:
3,5
Durada:
36 h.
Contingut:

 1. Comptabilitat pública local. Concepte, competències i finalitats.
 2. Els principis comptables públics.
 3. El pla general de comptes dels ens locals. Anàlisi del quadre de comptes.
 4. Tractament del patrimoni municipal del sòl.
 5. Ajustos a realitzar al tancament.
 6. Revisió d¿estats comptables i verificacions pel tancament.
 7. Interpretació dels valors dels estats comptables bàsics.

Mòdul:
Costos de servei
ECTS:
1
Durada:
12 h.
Contingut:

 1. Costos efectius dels serveis
 2. Metodologies d¿implementació d¿un sistema de costos.
 3. Experiència d¿implementació d¿un sistema de costos de l¿Ajuntament de Barcelona.

Mòdul:
Règim jurídic de la tresoreria local
ECTS:
1,5
Durada:
16 h.
Contingut:

 1. La tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d¿unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris.
 2. La realització de pagaments i l¿estat de conciliació.
 3. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons.
 4. La rendibilització d¿excedents de Tresoreria.
 5. La tutela financera als ens locals
 6. Les operacions de tresoreria.
 7. Les operacions de crèdit a llarg termini.

Mòdul:
Control y fiscalització econòmica local
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
8.1. Sistemes de control en les administracions públiques, control intern i control extern. 8.2. Anàlisi de la funció interventora i del control financer, d¿eficàcia i d¿eficiència. 8.3. Introducció a l¿auditoria en el sector públic. Sistemes de control en les administracions públiques. 8.4. Classes de auditories i anàlisi dels principis i normes d¿auditoria del sector públic. 8.5. Realització del treball d¿auditoria i elaboració de l¿informe d¿opinió.
Mòdul:
Anàlisi jurisprudencial sobre el control jurídic i econòmic de les entitats locals
ECTS:
1
Durada:
8 h.
Contingut:
9.1. Estudi del regim jurídic de la gestió, el control i la fiscalització econòmica als ens locals.
Mòdul:
Seminaris de pràctica avançada
ECTS:
7
Durada:
70 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Treball de fi de postgrau
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Treball de Fi de Màster
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:
Treball de recerca sobre un tema tractat al llarg del màster o de lliure temàtica, prèvia autorització per part del tutor assignat.