Màster de formació permanent en Metodologia Diagnòstica Clínica i Radiològica de Patologies Pulmonar i Cardíaca

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aques és un màster eminentment pràctic, on es reforçarà l’aprenentatge de les classes teòriques mitjançant exemples pràctics a través de l’Atles interactiu d’Anatomia radiològica (imatges de radiografies de tòrax, TAC i RM toràcics, ecografia de l’anatomia normal dels individus) i de l’Atles de patologia del tòrax (imatges de totes les patologies mencionades els continguts del màster).

Introducció:

El màster de formació permanent en Metodologia Diagnòstica Clínica i Radiològica en Patologia Pulmonar i Cardíaca ofereix cobrir tant aspectes d'especialització professional com d'iniciació a la recerca. Té un caràcter aplicat que es basa en coneixements teòrics i pràctics als quals s’accedeix a través d'una metodologia que propicia la reflexió i la capacitat crítica i creativa.

La medicina moderna, igual que la d'abans, necessita arribar a un correcte diagnòstic, plantejar un tractament adequat, establir un pronòstic i controlar l’evolució de la malaltia. Per això es considera indispensable un bon plantejament clínic i un maneig adequat dels mètodes de diagnòstic per imatge apropiats, que en moltes ocasions ens ajuda a fer el diagnòstic correcte.

L'anatomia i la fisiologia són la base per distingir el que es normal en el nostre organisme del patològic. D’aquesta manera, les alteracions patològiques de la diagnosi per imatge corresponen a una variació o alteració de la imatge anatòmica. El metge diagnosticador per imatge és un observador de l'anatomia i detecta una patologia quan observa una alteració de la morfologia, funcionament o aparició de lesions en un lloc que no hi haurien de ser.

La radiologia convencional és en l'actualitat essencial ja que és la primera eina diagnòstica, tant en els serveis d'Urgències com a l'Atenció primària i especialitzada, que té a la seva disposició el metge per orientar un bon diagnòstic clínic i radiològic, escurçant el temps d'exploracions posteriors i evitant els falsos diagnòstics positius i negatius.

Per tant, aquest màster de formació permanent proposa al seu alumnat un coneixement dels principals diagnòstics clínics de les malalties del tòrax i la seva correspondència amb els diagnòstics radiològics utilitzant fonamentalment la radiografia convencional, la tomografia helicoïdal computada i l’AngioTC. L'alumnat rebrà coneixements teòrics i pràctics de manera presencial i tindrà accés on line a les imatges anatòmiques i patològiques acompanyant un gran nombre de casos clínics, amb imatge tridimensional anatòmica i patològica, el que facilita extraordinàriament la identificació dels òrgans, lesions i l’exercitació en la seva detecció. Aquest major coneixement de les imatges radiològiques toràciques comportarà en l’alumne una millora en la seva pràctica professional, ja que l’ajudarà a realitzar un diagnòstic diferencial mes ampli i a identificar patologies que prèviament podien no detectar‐se.

L’Atles interactiu d’Anatomia radiològica ha estat reconegut i declarat d'interès científic i docent per la Sociedad Española de Radiología SERAM. Totes les exposicions teòriques dels continguts així com les autoavaluacions han seguit els criteris i protocols de la Societat espanyola de radiologia SERAM. Les obres Atlas de Anatomía y patología figuren a les Biblioteques de les Universitats Complutense, Rovira i Virgili i de Murcia, entre d’altres.

Adreçat a:
 • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament de la patologia toràcica.
 • Professionals en actiu que volen augmentar els seus coneixements o les seves expectatives laborals a través d'un màster d¿especialització en el diagnòstic de patologies de pulmó i cor, mitjançant l¿anàlisi clínic i radiològic.
Codi:
MDIRAPUS-M1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics de radiologia en patologia toràcica.
 • Desenvolupar habilitats pel treball assistencial i/o de recerca.
Competències professionals:

 1. Interpretar imatges radiològiques toràciques, de normalitat i patològiques.

 2. Realitzar un bon diagnòstic diferencial davant troballes patològiques en radiologia toràcica.

 3. Desenvolupar habilitats pel treball assistencial en relació a malalties que afecten les vies aèries, els pulmons, el cor, ja siguin malformacions, malalties infeccioses, malalties tumorals o malalties sistèmiques.

 4. Analitzar, discutir i resoldre casos o problemes, en els seminaris presencials.

 5. Desenvolupar habilitats de recerca: dissenyar un treball de recerca, practicar i emprar estadística bàsica, redactar el treball d’investigació.

 6. Defensar oralment el treball desenvolupat, davant un tribunal, justificant la investigació i responent de forma correcta i assertiva les intervencions dels membres del tribunal.

 7. Capacitat d’interpretar imatges radiològiques toràciques, tant normals com patològiques.

 8. Capacitat de d’analitzar, discutir en equip, sintetitzar i presentar conclusions davant d’un cas clínic els possibles problemes que es poden presentat, en els seminaris pràctics.

 9. Capacitats de compromís ètic, de treball en equip i capacitats de comunicació tant amb els companys com amb les famílies i pacients.


Sortides professionals:

Els estudiants que superin aquest màster estaran capacitats per a treballar en centres sanitaris públics o privats i/o en àmbits relacionats amb el diagnòstic i tractament de malalties toràciques, com: • Radiologia

 • Medicina interna

 • Atenció primària

 • Pneumologia

 • Cardiologia

 • Cirurgians toràcics

 • Medicina de família

 • Medicina esportiva

 • Medicina legal i forense

 • D’altres especialitats

Itinerari formatiu:

Algunes assignatures d’aquest programa es poden cursar de forma independent, com a cursos de formació contínua, sense necessitat de matricular-te a tot el màster:


Direcció:
Maria Teresa Auguet Quintillá
Docents:
Tomás Sempere Durá
Mª Teresa Fonoll Balañá
Maria Teresa Auguet Quintillá
David Riesco Acevedo
Alfons Lorenzo Querol
Durada:
60 ECTS
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 26/09/2023 al 31/10/2025
Especificació durada:
600 h
Horari:
Dimecres i dijous de 16 a 20 h, i 4 dissabtes de 9 a 13 h i de 14 a 18 h
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)
Plànol de situació:

Preu:
3750 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: aquest programa disposa d’una de les beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs