Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
EMPRESA I ORGANITZACIÓ
ECTS:
2
Durada:
19,5 h.
Contingut:

1.1 Economia vitivinícola
o Els mercats agraris
o Anàlisi del sector agrari
o El sector vitivinícola a Catalunya i Espanya
o Marc institucional pel sector vitivinícola


1.2. Entorn de la UE
o Model vitivinícola europeu
o La Política Agrícola Comú (PAC) – Antecedents , Objectius i principis
o La Agenda 2000
o Instruments financers : el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola)
o La PAC i la ampliació de la UE


1.3 Entorn internacional
o Mercats mundials : comerç interior i exterior
o Mecanismes de regulació de mercats
o Principals zones de producció : Europa , Amèrica , Oceania , Àsia i Nord Amèrica.


1.4 Entorn legal
o Legislació internacional, comunitària i estatal
o Dret vitivinícola : la nova llei del vi
o Fiscalitat d’empreses vitivinícoles
o Propietat industrial: Patents, marques, Denominacions d’Origen
o Seguretat i qualitat alimentària: certificacions

 

1.5. Estratègia i creixement empresarial
o L’empresa en el context del sistema econòmic
o Anàlisis estratègic: estructura competitiva i anàlisi intern
o Formulació de l’estratègia
o Models organitzatius
o Adequació organitzativa
o Implantació de l’estratègia
o Control i seguiment de l’estratègia

Mòdul:
MÀRQUETING I MODELS DE NEGOCI
ECTS:
2
Durada:
24 h.
Contingut:

2.1. Màrqueting. Claus de l’èxit i referents
o Orientació de les empreses
o Claus de l’èxit i errades més comuns
o On juguem.
o Perquè venc o no
o Models referents. Les 15 Ps.


2.2. Model de negoci
o Referents a mida
o Estratègies empreses vitivinícoles
o Plans de màrqueting més adients
o Formulació estratègica: valor – segmentació – posicionament
o Casos pràctics


2.3. Propostes de valor i pricing
o Què presentem al mercat
o Què valoren els consumidors
o Què valoren els distribuïdors
o Consells en aplicació i decisions de prez


2.4. Comunicació, impulsió i distribució
o Plans de Comunicació eficaços
o Estructura de Plans de Comunicació a curt o llarg termini
o Casos pràctics
o Publicitat i Relacions Públiques
o Imatge i Branding
o Altres models de comunicació
o Models de Distribució.


2.5. Postvenda, promocions i relacions
o Relacions amb clients
o Fidelització
o Promocions de vendes
o Influència


2.6. Consells útils
o Volem fer diners o fer vi?
o Casos de treball
o Plans de màrqueting: grans empreses, petites empreses
o Plans de màrqueting: nous mercats
o Oportunitats i networking
o Influència

Mòdul:
JOC DE SIMULACIÓ. ACTIVITAT TASTAVINS
ECTS:
,5
Durada:
7 h.
Contingut:

o Investigació de mercats
o Creació de Marques
o Creació de Proposta de Valor i Missatges
o Treball en equip
o Medis de Comunicació
o Joc de Simulació: Fem un Tastavins

Mòdul:
MÀRQUETING INTERNACIONAL I BRANDING
ECTS:
2
Durada:
18 h.
Contingut:

o Segmentació adequada del mercat
o Definir estratègia de desenvolupament de negoci a nivell internacional
o Posicionament en preu en funció dels costos operatius
o Exemples reals

Mòdul:
MÀRQUETING DIGITAL
ECTS:
1
Durada:
15 h.
Contingut:

o Prospecció dels actors claus en la Distribució
o Selecció dels canals de retail
o Aprendre eines de negociació pel canal retail export
o Casos pràctics

Mòdul:
DIRECCIÓ D'EQUIPS I HABILITATS DIRECTIVES
ECTS:
2
Durada:
24 h.
Contingut:

6.1. Direcció de persones i d´equips
o Aprofundir en les claus de l’èxit
o Mapa de competitivitat
o Rols i tasques del comandament
o Conèixer més a les persones
o Innovem en la gestió

6.2. Desenvolupament de competències
o Saber transmetre millor
o Saber dir les coses. Assertivitat
o Saber donar ordres
o Saber persuadir amb eficàcia
o Saber rebre i emetre crítiques

6.3 Lideratge en temps de transformació
o El comportament de les persones dins de les organitzacions
o Treball en equip
o Liderar en temps de canvi
o Gestió del temps

6.4. Lideratge en temps de transformació
o El comportament de les persones dins de les organitzacions
o Treball en equip
o Liderar en temps de canvi
o Gestió del temps

6.5. El líder eficaç
o Estils de lideratge
o Factors decisius per a assolir objectius
o Competències de coaching
o Enfortiment del feedback

6.6. Gestió de situacions conflictives
o Resolució de conflictes
o Gestió de crisi corporativa
o Negociacions complexes

Mòdul:
CADENA DE VALOR A LA INDÚSTRIA DE VI (APROVISIONAMENTS I LOGÍSTICA)
ECTS:
2
Durada:
13,5 h.
Contingut:

 

7.1. Aprovisionament
o Organització de l´aprovisionament dins l'empresa
o Principis bàsics d’aprovisionament (punt de comanda, lead time...)
o Diferents tipus d’aprovisionament
o MRP
o Principals components d´una bodega i característiques d´aprovisionament de cadascuna
o Avaluació de proveïdors
o KPIs bàsics d´aprovisionament

7.2. Logística
o Control de recepcions
o Organització interna
o Control d’expedicions
o Diferents sistemes d’estanteries (dinàmiques, drive in...)
o Maquinaria: trilaterals, preparadores, trans-elevadors,...
o Etiquetatge: EAN13, DUM14, EAN 128
o RFID
o Sistemes de Piking per veu, pick to voice,...
o SGA i exemples
o KPIs bàsics de magatzem

7.3. Distribució
o Estils de distribució i avantatges i inconvenients (distribuïdor, client final)
o Agencies externes (cotitzacions) i autonoms vs personal propi de transport
o Exportació: documentacions (CMR, BL, DA500)
o Visió d´incoterms i cotitzacions de contenidors
o Mètodes de trincatge de carrega ( bosses de aire,...)
o Sistemes de seguiment de flota de vehicles ( controls de temperatura, localitzacio)
o KPIs bàsics de distribució

 

Mòdul:
GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
ECTS:
2
Durada:
19 h.
Contingut:

 8.1. La realitat empresarial i el seu entorn. Factors de canvi.
o Introducció a la comptabilitat
o Anàlisi de Balanços i comptes d’explotació
o Gestió pressupostària i tresoreria

¿ La previsió d’ingressos i despeses
¿ La confecció del pressupost i el pla de tresoreria
¿ El control pressupostari
¿ Fonts de finançament
¿ Negociació bancària
¿ La gestió dels excedents de tresoreria
¿ Avaluació de les alternatives d’inversió

8.2. Analítica de costos
o Determinació del cost de productes i serveis
o El control i la reducció de costos

8.3. Gestió fiscal
o Procediments tributaris d’aplicació al sector
o Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris
o Impostos: Societats, IVA, IRPF
o Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals

 

Mòdul:
MASTER CLASS & CONFERÈNCIES
ECTS:
1
Durada:
15 h.
Contingut:

Estratègies i transformació (Xavier Ybargüengoitia)
Noves formes de distribució (Alícia Estrada)
Legal i Jurídic: permisos, llicències i obligacions (Assessors Rius&Rius)

 

Mòdul:
TUTORIES
Durada:
9 h.
Contingut:
Seguiment del procès d'aprenentatge de l'estudiant.

Inscripció