Formació per a l'Experimentació amb Animals

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

  • El curs s'imparteix per a totes les funcions (A, B, C i D), però no es pot treballar amb animals fins que no se superin les hores de pràctica supervisada en un entorn laboral. Per a poder realitzar-les, és requisit indispensable haver superat el curs.

Adreçat a:
Investigadors i alumnes de centres de recerca, llicenciats o graduats en carreres científiques, experimentals o d'altres àmbits de coneixement que desenvolupin projectes de recerca en estabularis.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
CCPEAS-A1-2023-5
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Capacitar l'alumne per tal que pugui desenvolupar la seva tasca investigadora en experimentació animal.
Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Colomina Fosch
Docents:
Maria Teresa Colomina Fosch
Montserrat Bellés Mateu
Victoria Linares Vidal
Fàtima Sabench Pereferrer
Jordi Blanco
Celeste Gisela Di Paolo Pereyra
Judit Biosca Brull
Marc Bosque Alberich
Noemi Serra Encinas
Durada:
100 h
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 06/02/2023 al 10/03/2023
Horari:
Del 6 al 10 de febrer de 2023 de 8:30 a 19 h (35 hores presencials - assistència obligatòria)
Ubicació:
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
C/ de Sant Llorenç, 21 - Reus
Plànol de situació:

Preu:
602 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:

Un cop superat aquest curs l'alumne haurà de complementar aquesta formació amb un treball sota supervisió en un ambient real de treball. D'acord amb l'Ordre ministerial ECC/566/2015, de 20 de març, per la que s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins experimentals i altres fins científics, incloent la docència, per poder obtenir la capacitació de les funcions de cuidador d'animals i/o eutanàsia d'animals i/o de realització de procediments. Aquelles persones que disposin del diploma dels cursos corresponents a cada funció, han de realitzar addicionalment un període de Treball Sota Supervisió a que fa referència l'article 11 de la citada Ordre. S'ha de tenir en compte que, en el cas dels diplomats amb diplomatures de 3 anys no equivalents a graus, no podran optar a la capacitació per a la funció de disseny de projectes i procediments.

Temari del curs