Espanyol per estrangers ELE 8 (C1.2)

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
PROGRAMA - C1.2
ECTS:
4
Durada:
50 h.
Contingut:
Educació (10 hores)
 1. Continguts funcionals:
  • Parlar d'estils d'educació
  • Preguntar per records
  • Expressar preferències
  • Parlar de talents extraordinaris
  • Explicar com funciona el nostre cervell
 2. Continguts Lingüístics:
  • Exponents per a parlar de records
  • Oracions consecutives
  • Marcadors condicionals
  • Els signes de puntuació
 3. Tasques:
  • Escriure aforismes sobre educació
  • Presentar models educatius alternatius
  • Proposar solucions per a potenciar la memòria i l'aprenentatge
  • Puntuar un text i continuar la seva història

Paisatges urbans (10 hores)
 1. Continguts funcionals
  • Parlar d'iniciatives per a millorar el paisatge urbà
  • Buscar solucions als problemes de l'habitatge
  • Expressar alleujament, esperança, resignació
 2. Continguts lingüístics:
  • Oracions temporals
  • Lèxic d'avaries en una casa
  • Lèxic de materials i de decoració
  • La posició de l'adjectiu
 3. Tasques:
  • Interpretar una obra d'art urbà
  • Escriure una carta de requeriment
  • redecorar l'habitatge
  • Analitzar el tema principal d'un text
  • Fer una exposició oral formal a partir d'un text

Geografies i viatges (10 hores)
 1. Continguts funcionals
  • Parlar de llocs del món
  • Corregir una informació
  • Donar i demanar confirmació
  • Expressar preferències
  • Fer recomanacions
 2. Continguts lingüístics:
  • Perífrasis verbals
  • Lèxic de geografia i turisme
 3. Tasques:
  • Preparar un concurs de geografia
  • Escriure una entrada per a una revista de viatges
  • Participar en un concurs de relats curts

Esport i benestar (10 hores)
 1. Continguts funcionals:
  • Descriure un esport
  • Oferir ajuda
  • Animar i consolar
  • Mostrar opinió
 2. Continguts Lingüístics:
  • Lèxic sobre l'esport
  • Oracions concessives
  • Concordança temporal amb verbs d'opinió
  • Lèxic sobre la salut i l'estètica
 3. Tasques:
  • Preparar una presentació sobre un esport alternatiu
  • Compartir experiències amb tècniques per a combatre l'estrès
  • Preparar una presentació sobre tendències estètiques

Economia i negocis (10 hores)
 1. Continguts funcionals
  • Fer una negociació
  • Usar estratègies per a iniciar, mantenir i concloure una conversa
  • Llevar importància a un argument
 2. Continguts lingüístics:
  • Marcadors del discurs per a suavitzar un argument
  • Oracions concessives: per més/molt que¿
  • Relatiu que el seu(s)/que les seve(s)
 3. Tasques:
  • Usar estratègies de comunicació per a parlar de màrqueting
  • Escriure un article d'opinió

Inscripció