Espanyol per estrangers ELE 7 (C1.1)

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que no tinguin l'espanyol com a llengua materna i vulguin millorar el seu nivell.
Codi:
CC11L-A3-2021-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Comprendre una amplia varietat de textos extensos. Expressar-se de forma fluida y espontània. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat.
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Ángel Huete García
Durada:
50 h
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 05/10/2021 al 25/01/2022
Horari:
Diamrts i dijous de 18:00 a 20:00 h
Ubicació:
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 Tarragona
Preu:
325 €
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs