El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE