El fenomen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un grup de treball