Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Definició de la competència digital docent
 2. Dimensions, descriptors i indicadors de la competència digital
 3. Rúbrica per a l’avaluació de la competència digital docent
Mòdul:
M2. EINES DIGITALS PER AL TREBALL COL.LABORATIU
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Actitud digital
 2. Ús crític de les Tecnologies Digitals
 3. Planificació d’un projecte en entorns web
 4. Estratègies de comunicació a la xarxa
 5. Utilització de recursos: canva, voky, wordle, entorns de debat web, padlet, webquest, drive...
Mòdul:
M3. COMUNITATS EDUCATIVES A LA XARXA
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. L’aula 2.0
 2. Identitat digital
 3. Aplicacions didàctiques de les xarxes socials
 4. Entorns d’aprenentatge virtuals
 5. Utilització de recursos: classdojo, edmodo, toovari, symbaloo, ...
Mòdul:
M4. CREACIÓ DE RECURSOS DIGITALS
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. El web 3.0
 2. Aplicacions i llocs web per a la creació de recursos
 3. La realitat virtual i la realitat augmentada
 4. Elaboració de dissenys en 3D
 5. E-learning, B-learning, M-Learning i U-learning
 6. Utilització de recursos: ninus, H5p, powton, genially, infografies, jing, calameo, issuu, padlet, videoscribe,thinkercad, impressora 3D, notebook, leap motion...
Mòdul:
M5. TÈCNIQUES DE GAMIFICACIÓ I CREACIÓ DE RECURSOS LUDIFICATS
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Aprendre a través del joc
 2. La gamificació com a estratègia d’ensenyament i aprenentatge
 3. El Digital Game Based Learning com a recurs educatiu
 4. Perspectiva creador-jugador
 5. Entorns ludificats
 6. Utilització de recursos: RPG maker, cerebriri, minecraft edu, mentimeter, quizizz, classcraft, storytelling, class escape, peardeck, playbrighter, ...
Mòdul:
M6. PROGRAMACIÓ ROBÒTICA EDUCATIVA A L'AULA
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Competència de pensament computacional
 2. La programació educativa
 3. La robòtica educativa
 4. Metodologies associades al pensament computacional
 5. La gestió de la programació i robòtica educativa a l’aula
 6. Utilització de recursos: makey makey, scratch, Edison, arduino, drons, ...
Mòdul:
M7. MÈTODES D'APRENENTATGE ACTIUS PER A LES AULES DIGITALS I SISTEMES D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIAL
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Flipped classroom
 2. Tecnologies de l’empoderament i la participació
 3. Aprenentatge basat en problemes
 4. Metodologia d’aprenentatge per projectes
 5. Sistemes de resposta personal
 6. Utilització de recursos: ETLAB, aula RTC, webquest, caceres del tresor, Turning Point, ...
Mòdul:
PRÀCTIQUES
ECTS:
4
Durada:
100 h.
Contingut:

La finalitat de les pràctiques és integrar els coneixements teoricopràctics i professionals i adequar-los a les necessitats socials actuals per adquirir, al mateix temps, un coneixement pràctic dels diferents espais de formació i de la seva gestió.  D’aquesta manera s’aconseguirà un coneixement i aplicació dels processos d’interacció i comunicació i un domini de les habilitats, tècniques, actituds i hàbits necessaris per fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i la convivencia. El propòsit és el de controlar i fer el seguiment dels procés educatiu d’ensenyament-aprenentatge, actuant i reflexionant des de la pràctica utilitzant les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) com a element clau als ambients formatius.


Les competències transversals que es desenvoluparan es concreten en aprendre a aprendre, resoldre problemes complexos de forma efectiva, aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació, treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets,  gestionar projectes tècnics o professionals i tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi.

Mòdul:
TREBALL FI DE POSTGRAU
ECTS:
4
Durada:
75 h.
Contingut:

El Treball Fi de Programa (TFP) és de caràcter globalitzador orientat a la integració de les competències associades al postgrau. Té com a finalitat afavorir que l'estudiant consolidi el marc competencial que es demana al postgrau.

El TFP consisteix en el desenvolupament d'un projecte de recerca i anàlisi orientat a la millora de la pràctica de centres, institucions, empreses, ..., relacionades amb l'àmbit de l'educació formal, no formal o informal en el que la innovació proposada estigui basada en la utilització dels recursos TAC. Aquest projecte és de naturalesa obligatòria, compta amb una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS.

La temàtica del TFP s'adaptarà al centre on es dugui a terme, i tindrà una extensió de com a mínim 30 folis i com a màxim 60 folis.

L'estructura del TFP disposarà d'una portada, introducció, marc teòric, marc metodològic i d'investigació, bibliografia i annexos.

Els criteris d'avaluació es concreten amb la valoració per part del tutor del TFP del treball lliurat (60%), l'autoavaluació de l'alumne/a (10%), i la valoració d'un tribunal (30%).

Mòdul:
COORDINACIÓ DIPLOMA DE POSTGRAU EN TECNOLOGIES DE L'APRENENTATGE I DEL CONEIXEMENT
Contingut:
.

Inscripció