Diploma de Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1:Introducció a la teoria i la pràctica de la supervisió
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Anàlisi de coneixements previs.
 2. Introducció a la supervisió i al rol.
 3. Història de la supervisió.
 4. Construcció del Itinerari personal en l'aprenentatge.
 5. Supervisió grupal introductòria.
 6. Introducció a la bibliografia.
 7. Introducció al campus virtual.
Dates: 26-27 FEB
Mòdul:
Mòdul 2:La comunicació. Aplicacions a la supervisió (1)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Teoria de la comunicació.
 2. L'escolta.
 3. El feedback.
 4. La confrontació aplicada a la supervisió.
 5. Nivells de comunicació
 6. Exercicis pràctics.
 7. Metodologia de la Intervisió.
Dates: 26-27 MAR
Mòdul:
Mòdul 3: La comunicació. Aplicacions a la supervisió (2)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. El diàleg obert en la supervisió.
 2. Tècniques d'entrevista.
 3. Comunicació no violenta.
 4. L'art de conversar segons Schulz.
Dates: 16/17 ABR
Mòdul:
Mòdul 4: Contextos presents en la supervisió (1)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. El sistema institucional.
 2. El sistema d'actors implicats en la supervisió: el contractador, el supervisor i els supervisats.
 3. El professional supervisor.
 4. Dominis de indagació de la supervisió.
 5. Modalitats i formes de supervisió.
 6. Anàlisi de la pràctica professional.Un lloc per pensar
Dates: 21/22 MAI
Mòdul:
Mòdul 5: Contextos presents en la supervisió (2)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. La supervisió operativa, continguts, processos i practiques.
 2. El procés de supervisió.
 3. Instruments i habilitats tècniques per la supervisió.
 4. Principis bàsics de supervisió.
 5. La dimensió ètica en la supervisió.
 6. Organització i marc operatiu dels SS
Dates: 18/19 JUN
Mòdul:
Mòdul 6: Referents teòrics aplicats a la supervisió
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Referències psicodinàmiques.
 2. Referències sistèmiques.
 3. Referències constructivistes.
 4. A. Transaccional.
Dates: 9/10 JUL
Mòdul:
Mòdul 7: El fenòmen grupal. Dinàmica i procés de formació d'un grup de treball (1)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Introducció al grup humà.
 2. Introducció a l'ús dels grups com instrument de treball. Tipus de grups.
 3. Diferents formes i estructura d'un grup, etapes per les que transita un grup.
 4. Avantatges i desavantatges del treball en grup.
 5. Wilfred R. Bion: introducció a la seva concepció dels grups.
 6. El conductor del grup.
 7. La supervisió des de la perspectiva del treball en grup
Dates: 17/18 SET
Mòdul:
Mòdul 8: El fenomen grupal . Dinàmica i i procés de formació d'un grup de treball (2)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Referències de Psicodrama.
 2. Metodologia revisió de la intervisió.
Dates: 22/23 OCT
Mòdul:
Mòdul 9: La supervisió i la seva relació amb el benestar dels professionals
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. El malestar en el sistema institucional.
 2. Atenen el malestar. Propostes per la cura dels professionals.
 3. Propostes individuals i col·lectives.
 4. La recerca.
 5. El bon tracte i la creació de contextos favorables i creatius en l'organització.
 6. La cura i l'autocura en la supervisió.Mindfulness i atenció plena.
Dates: 19/20NOV
Mòdul:
Mòdul 10 : Construcció del rol - objectius professionals-
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Avaluació competencial.
 2. Pla de màrqueting professional.
 3. Construcció del propi projecte professional com a supervisor/ra.
 4. Conferencia de clausura.
Dates: 10/11 DES
Mòdul:
Metasupervisions i organització de la pràctica a l'aula
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:
L'objectiu de la formació pràctica és entrar en situació del rol de supervisió de forma protegida i amb suport, entenen que la realització de la pràctica és una experiència individual i intransferible, tot això posant en valor el coneixement adquirit. Les pràctiques són un espai d'aprenentatge significatiu i reflexiu, molt cuidat per part de l'organització de la formació del postgrau. Aquestes s'estructuraran en sessions de metasupervisions individuals i de grup, i de intervisió en grup.
Mòdul:
Acompanyament individual en el procés d¿aprenentatge
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
Des del programa de formació es contempla dur a terme entrevistes individuals amb cada participant del grup, amb la intenció de conèixer les motivacions i expectatives vers la formació i crear les condicions necessàries per acompanyar a la persona des de l¿experiència i la pràctica del propi procés d¿aprenentatge.
Mòdul:
Treball Fi de Programa
ECTS:
3
Durada:
75 h.
Contingut:
El treball ha de ser una monografia, un estudi més o menys extens sobre algun aspecte de la supervisió. Tots els treballs han de tenir la següent estructura:
 • Títol. Ha de descriure el contingut de forma clara i precisa; ha de permetre al lector identificar el tema fàcilment.
 • Autor. Persona que redacta i assumeix la responsabilitat del contingut de l'article.
 • Índex de continguts.
 • Resum. Ha d'identificar el contingut bàsic de l'article i determinar la rellevància del seu contingut. 150 paraules.
 • Paraules claus. Paraules que de forma general descriuen els aspectes rellevants del treball temàtica, sector, perspectiva d'anàlisi, mètode. 5 paraules claus.
 • Text del treball. L'estructuració i organització de la informació s'ha d'adequar al tipus de plantejament del tema que s'hagi escollit.

Inscripció