Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Marc general de l'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

0.- Inauguració.

- Objectius del mil·lenni, grans reptes, i drets digitals: nous desafiaments per a l’atenció a las persones en l’àmbit social

1.- Introducció
.- Marc internacional i europeu
.- Conceptes generals dels serveis socials
.- Ètica i serveis socials

2.- Tercer Sector
.- Conceptualització
.- ONG’s i iniciativa privada sense ànim de lucre
.- Gestió d’entitats

3.- Introducció a l’administració pública
.- Procediment administratiu electrònic
.- Convenis administratius
.- Activitat de limitació
.- Activitat de foment
.- Activitat de servei públic
.- Inspecció administrativa
.- Règim sancionador

Mòdul:
M2. Model de l'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

4.- Sistema de serveis socials
.- Marc general
.- Competències en matèria de serveis socials
.- Cartera de serveis socials
.- Serveis socials bàsics locals
.- Serveis socials especialitzats

5.- Prestacions del sistema de serveis socials
.- Renda garantia de ciutadania
.- Prestacions socials no contributives de la Seguretat Social
.- Prestacions del sistema de protecció a la dependència

6.- Estructura dels serveis socials
.- Organització administrativa
.- Direcció, ordenació, control i supervisió administrativa

7.- Personificacions jurídiques en l’àmbit social
.- Entitats de caràcter privat: lucratives i no lucratives
.- Ens instrumentals de caràcter públic

8 .- Gestió de serveis socials locals
.- Gestió del serveis socials locals
.- Gestió de serveis especialitzats delegats

Mòdul:
M3. Activitat d'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:

9.- Provisió dels serveis socials
.- Autorització i registre, acreditació i homologació
.- Comunicació prèvia i declaració responsable

10.- Formes de prestació en l’àmbit social
.- Prestació pública: fórmules contractuals i no contractuals
.- Prestació per la iniciativa privada

11.- Mecanismes de control en l’àmbit social
.- Drets dels consumidors i usuaris
.- Accés a la informació
.- Protecció de dades i confidencialitat
.- Transparència i bon govern
.- Sindicatura de greuges i àmbit social
.- Ministeri fiscal i comissionats parlamentaris

12.- Responsabilitat i àmbit social
.- Responsabilitat administrativa
.- Responsabilitat civil de la prestació privada
.- Responsabilitat penal i responsabilitat civil derivada de delicte

13.- Litigiositat en l’àmbit social
.- Administrativa
.- Social
.- Civil
.- Penal

14.- Gestió del personal a les entitats socials
.- Gestió en l’àmbit públic
.- Gestió en l’àmbit privat

15.- Finançament del sistema de serveis socials
.- Finançament, quota social i copagament
.- Costos de referència

16.- Institucions de protecció de la persona
.- Institucions de caràcter personal
.- Institucions de caràcter patrimonial

Mòdul:
M4. Ámbits d'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

17.- Prestacions socials residencials
.- Conceptualització i tipologia de centres
.- Estatut jurídic del usuari

18.- Àmbits concurrents
.- Serveis i prestacions de caràcter sanitari
.- Serveis educatius

19.- Àmbits sectorials
.- Infància i adolescència
.- Violència de gènere
.- Gent gran
.- Discapacitats
.- Malalties i trastorns mentals
.- Addiccions
.- Dependència
.- Pobresa energètica
.- Emergència habitacional
.- Pobresa i sensellarisme
.- Migracions, estrangeria i refugiats

00.- Cloenda
.- La prestació de serveis a la persona: entre salut i serveis socials

Mòdul:
M5. Praxis
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:

.- Pràcticum (3 cr.)
.- Exercici o treball final (5 cr.)

Inscripció