Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

  • Curs obert
  • Curs online
  • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

MODALITAT D'IMPARTICIÓ EN LÍNIA (streaming): les classes es podran seguir online.

Introducció:

Amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (LSS) es configura el Sistema Català de Serveis Socials (SCSS), amb un règim jurídic propi, com a un dels pilars de l’estat del benestar, que configura el dret a l'accés als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal que esdevé un dels principis bàsics del SCSS. A més, entre d’altres qüestions, l’atenció als usuaris es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn i es determina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector, així com la cooperació interadministrativa.

 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha comportat una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials i ha dotat el Sistema Públic de Serveis Socials del marc normatiu necessari per desenvolupar l'atenció i les prestacions als col·lectius de persones en situació de dependència. Així mateix, s’han aprovat diverses normatives relatives a l’atenció i protecció de situacions d’especial vulnerabilitat com són, entre d’altres, la infància en risc, la violència masclista, l’emergència habitacional, o la pobresa energètica.

 

El conjunt normatiu que regula el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social es configura com a un corpus iuris especialitzat, que cal ordenar, sistematitzar, analitzar i estudiar amb profunditat i amb aquest objectiu aquest curs acadèmic 2021-2022, la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV), la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin i la Càtedra d’Inclusió Social, la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i el Departament de Drets Socials organitzen la primera edició del Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, en format virtual.

 

ESTRUCTURA

 El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (ECTS), amb una càrrega acadèmica de 30 crèdits ECTS, estructurats en 5 blocs i 19 seminaris de contingut teòric i pràctic i un exercici o treball final.

 

 AVALUACIÓ

 El Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social s’avalua mitjançant la resolució de supòsits pràctics al llarg del programa i la realització un exercici o treball final. En tot cas, és obligatòria l’assistència al 60% de les sessions.

 

 TITULACIÓ

 La superació d’aquests estudis comporta l’assoliment del títol universitari de Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, atorgat per la Universitat Rovira i Virgili, d’acord amb la normativa vigent.

Adreçat a:

• Tècnics de serveis socials
• Responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social
• Tècnics i lletrats d’administracions públiques, especialment locals
• Assessors jurídics i lletrats d’entitats del tercer sector i d’altres proveïdors de serveis socials.
• Advocats en exercici professional
• Llicenciades, diplomades i graduades en treball social, educació social, dret, gestió i administració pública, psicologia, psicopedagogia, administració i direcció d’empreses, relacions laborals i ocupació, sociologia, ciències polítiques i de l’administració

Codi:
EJUAPEDA-A2-2021-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Analitzar l’Ordenament jurídic de l’atenció a la persona en matèria social que requereix de juristes especialitzats que operin a les administracions públiques i llurs sectors dependents, al tercer sector i a l’àmbit privat; així com l’especialització jurídica dels professionals dels serveis socials i altres àmbits concurrents, que operen en aquests ens públics i privats.

Competències professionals:
• Analitzar la normativa de l’atenció a la persona en matèria social
• Potenciar la capacitat de resolució de qüestions jurídiques en matèria de serveis socials locals.
• Imbricar les potencialitats del sector públic i privat i del tercer sector en l’àrea de serveis socials.
Sortides professionals:

Tècnics i lletrats d’administracions públiques; assessors jurídics d’entitats del tercer sector, responsables de programes, centres i entitats de l’àmbit social; tècnics de serveis socials; graduats socials i tècnics en relacions laborals i ocupació i advocats en exercici professional.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Victòria Forns Fernández
Antonio Ezquerra Huerva
Coordinació acadèmica:
Marina Rodríguez Beas
Claudia María Anleu Hernández
Docents:
Victòria Forns Fernández
Lucia Casado Casado
Jordi Navarro Lliberato
Carles Alegret Bartolín
Angel Belzunegui Eraso
Judith Gifreu Font
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Josep M. Sabaté Vidal
Antonio Ezquerra Huerva
Francesc Artero Juan
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Alex Grau Orts
Rafael Gomariz Parra
Teresa Rosell Gairoles
Marina Rodríguez Beas
Natàlia Ferré Giró
Silvia Carmona Garias
Agusti Cerrillo Martinez
Juan Maria Adsera Gebelli
Laura Presicce
Claudia María Anleu Hernández
Elisa Abellán Hernández
Josep Maria Ferre Jodra
Sílvia Grau Fontanals
Durada:
30 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 26/10/2021 al 20/11/2022
Especificació durada:
300 hores
Horari:

Dimarts de 15:30 a 19:30 h
Dijous de 15:30 a 19:30 h

  • Classes lectives: octubre- juny del 2022
  • Termini màxim lliurament treball final: novembre del 2022
Ubicació:
Classes virtuals MS Teams
Preu:
2225 €
Beques i facilitats de pagament:
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció