Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Psicologia Jurídica i Forense: activitat professional, responsabilitats, ètica, deontologia i àrees d'intervenció
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Història, evolució i concepte de la Psicologia Jurídica i forense.
 2. Actuació professional i àmbits d'intervenció.
 3. Tipus de peritatges.
 4. Deontologia i responsabilitats en Psicologia Jurídica i Forense.
 5. Nous àmbits d'intervenció: col·lectiu LGTBIQ+
Mòdul:
Violència sobre la dona: Respostes institucionals, jurídiques i intervenció tècnica sobre víctimes i agressors
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Concepte i marc legal.
 2. Respostes institucionals, policials, jurídiques i socials.
 3. Avaluació, exploració i informe de víctimes i agressors.
 4. Innovació i noves metodologies en el tractament penitenciari. La realitat virtual en violència de gènere.
 5. Casos pràctics.
Mòdul:
Activitat pericial a l'àmbit del Dret Penal: aspectes contextuals, intervenció, avaluació, profiling, delictes violents, investigació policial
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Marc legal: Codi Penal i Llei d'Enjudiciament Criminal.
 2. Conceptes bàsics, demandes més freqüents.
 3. Exploració de víctimes: adults, nens, víctimes especialment vulnerables. Impacte psicològic, credibilitat, pronòstic d'evolució, valoració del risc.
 4. ASI-MLT i entrevista d'exploració, investigació i prova preconstituïda
 5. Exploració d'agressors: perfils, profiling, etc.
 6. Programes d'intervenció i respostes institucionals.
 7. Exempcions i atenuants de responsabilitat criminal: exploració de capacitats cognitives i volitives, valoració del risc de violència i reincidència.
 8. Casos pràctics.
Mòdul:
Intervenció en Dret de Família
ECTS:
4
Durada:
41 h.
Contingut:
 1. Marc legal: Codi civil, Codi civil de Catalunya i Llei d'Enjudiciament Civil.
 2. Conceptes bàsics i tipologia de les demandes.
 3. Aspectes metodològics: Protocols d'Exploració, recomanacions APA, directrius Daubert.
 4. Avaluació infantil i de l'adolescència en casos de separació i divorci.
 5. Processos disfuncionals postruptura: interferències parentals
 6. Emissió d'informes psicològics.
 7. Implicacions ètiques de l'actuació en l'àmbit de família.
 8. Casos pràctics.
Mòdul:
Valoració forense dins de l'àmbit laboral i en matèria de capacitat legal: Context legal, respostes tècniques, fenòmens més habitual i abordatge
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Dret del Treball i Psicologia Jurídica. Legislació aplicable.
 2. Procediments i tipus de demandes d'exploració.
 3. Incapacitats laborals: valoració psicològica pericial.
 4. Instruments d'exploració psicològica en pericials de l'àmbit laboral: capacitat/incapacitat, seqüeles, etc.
 5. Violència al lloc de treball, identificació i avaluació pericial.
 6. Assetjament laboral, identificació i avaluació pericial.
 7. D'altres processos disfuncionals dins del context laboral, diagnòstic diferencial.
 8. Detecció de simulació i trastorns distorsionadors.
 9. Casos pràctics.
 10. Discapacitat intel·lectual i incapacitacions legals: Normativa aplicable
 11. Valoració forense en casos de discapacitat intel·lectual i incapacitacions legals.
 12. Casos pràctics
Mòdul:
Neurodret i Neuropsicologia forense
ECTS:
2
Durada:
21 h.
Contingut:
 1. Concepte de Neurodret, evolució i estat actual.
 2. Implicacions del Neurodret en el context jurídic i forense.
 3. Repercussions forenses del Neurodret.
 4. Conceptes bàsics i demandes d'exploració en neuropsicologia forense
 5. Instruments d'exploració neuropsicològica i avaluació
 6. Casos pràctics
Mòdul:
Les pericials cal·ligràfiques i la grafologia
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
 1. La perícia cal·ligràfica: marc legal. Concepte i demandes més habituals.
 2. Conceptes jurídics relacionats amb el perit cal·lígraf: Intervenció del perit i acceptació del càrrec. Casos on es sol·licita la pericial cal·ligràfica.
 3. La grafologia: concepte i referències històriques.
 4. Diferències entre perícia cal·ligràfica i grafologia.
 5. Lleis sobre l'escriptura i la signatura.
 6. El mètode grafonòmic.
  • Dimensió, ubicació i pressió de l'escriptura.
  • Velocitat, inclinació i continuïtat.
  • Les peculiaritats gràfiques de l'escriptura.
 7. Interpretació de la signatura: les zones simbòliques i el seu significat.
 8. Casos pràctics en grafologia.
 9. La falsificació i l'autofalsificació.
 10. Redacció d'informes cal·ligràfics.
 11. Ratificació d'informes cal·ligràfics davant el tribunal de justícia.
 12. Casos pràctics en pericials cal·ligràfiques.
Mòdul:
Elaboració i Ratificació d'informes psicològics pericials
ECTS:
2
Durada:
19 h.
Contingut:
 1. Instruments d'exploració psicològica transversals
 2. Instruments d'exploració psicològica específics
 3. Administració i interpretació dels instruments d'avaluació
 4. Preparació de la ratificació a Sala
Mòdul:
Treball Fi de Programa
ECTS:
5
Durada:
125 h.
Contingut:
Per a fer el Treball de fi de curs, l'alumnat ha de triar entre una de les dues modalitats que se li proposen, en funció de les seves preferències o possibilitats: Modalitat A. Treball sobre un cas pràctic Modalitat B. Investigació sobre un tema específic Característiques comunes: Han de versar sobre un dels temes treballats del mòdul 1 al mòdul 7. Han de contenir una primera part teòrica en què es reculli informació rellevant sobre el tema a partir d'articles científics recents (justificació, normativa, concepte, característiques, evolució). Extensió de 80 a 100 fulls en format Times New Roman 12, interlineat senzill. Al final han d'incloure una proposta de millora, una reflexió personal sobre la utilitat del treball realitzat, limitacions, referències bibliogràfiques i annexos. Característiques diferencials: La Modalitat A implica el disseny d'un procés d'avaluació forense i la seva aplicació en un cas concret. La Modalitat B implica el desenvolupament de la temàtica recollida a partir de la metodologia científica (objectius, hipòtesi, instruments, etc.)
Mòdul:
Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense
Contingut:
.