Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Context humà i terapèutic en el procés quirúrgic. La infermera de quiròfan
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Creació d'una estructura organitzativa per promoure la seguretat del pacient i la qualitat assistencial.
  • Creació d'entorns de curació. Espai i estètica. Quiròfans integrats i intel·ligents.
  • Disseny d’àrees quirúrgiques. Controls ambientals. Sala d' operacions. Il·luminació.
  • Organització bloc quirúrgic. Equip quirúrgic. 
  • El cuidatge en el  quiròfan: tasques i responsabilitats.
 • Preoperatori:
  • Atenció centrada en el pacient. Cuidatge preoperatori.
 • Ètica en la pràctica quirúrgica. Introducció al raonament moral. Introducció a la Bioètica.
  • La responsabilitat professional en el cuidatge. La dimensió ètica dels cuidatges en l'àmbit quirúrgic.
  • Diferents teories i models. Situacions concretes de la pràctica quirúrgica.
 • Legislació quirúrgica.
  • Responsabilitat de les infermeres en la pràctica quirúrgica. Professionals sanitaris i dret.
  • Responsabilitat i treball en equip. Causes de l'increment de les demandes.
  • Deure d'informació.
 • La humanització a quiròfan.
  • Significat del terme humanitzar dintre de l’àmbit quirúrgic.
  • Ser i sentir-se humà dintre dels equips quirúrgics.
  • Bases d'una comunicació efectiva.
  • Recursos des d'on cultivar l'essència humana a quiròfan.
  • Acollida del pacient a l’àrea quirúrgica integrant la concentració emocional a les cures quirúrgiques.
  • Activar el "GPS intern". Projecte d'humanització a quiròfan "Facilitació Sanitaria" / "Humanizando los cuidados quirúrgicos" / "Enfermería on line".

 

Mòdul:
Mòdul 2. Dimensions del cuidar: seguretat, protecció i confort
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Tècniques estèrils. Gestió de residus. Traçabilitat material fungible extern. Futur esterilització. Seguretat química. Radiacions ionitzants. Control. Vigilància i prevenció de la infecció quirúrgica. Procediments específics de neteja i desinfecció en l'àrea quirúrgica. Circulació per l’àrea quirúrgica.
 • Cuidatges en la seguretat i confort
  • Cura de la persona en l’intraoperatori. Transferència i posicions. Mitges. Mantes tèrmiques
 • Taller teòric-pràctic:
  • Conducta quirúrgica. Rentats de mans quirúrgic. Vestit.
Mòdul:
Mòdul 3. anestesia i mesures terapèutiques
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Farmacologia: anestèsics inhalatoris, ansiolítics, hipnòtics, relaxants musculars, analgèsics.
  • Consulta preanestèsica. Tècniques anestèsiques i analgèsiques. Anestèsia general. Sedació.
  • Tipus de anestèsia: locoregional -raquianestèsia- epidural i regionals.
 • Monitorització cardiocirculatòria i respiratòria. Maneig via aèria.
 • Taller teòric-pràctic: equip d'anestèsia.
  • Intubació endotraqueal, col·locació d'una màscara laríngia, laringoscòpia
 • Objectius de la monitorització.
  • Dispositius per la vigilància cardíaca.
  • Desgast cardíac, volums i pressions cardíaques.
  • Vigilància ECG intraoperatoria.
  • Electrocardiografia cardíaca.
  • Principals arítmies.
  • Aturada cardíaca a quiròfan.
Mòdul:
Mòdul 4. el procés de cirurgia general, abdominal, urologia i ginecologia
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Història de la Cirurgia. Introducció cirurgia general, digestiva. Terminologia quirúrgica. Vies d'abordatge. Posicions quirúrgiques. Instrumentació bàsica. Drenatges i material específic.
 • Procediments quirúrgics d'Urologia.
  • Vies de Abordatge. Objectius d'infermeria.
 • Ginecologia - Obstetrícia: Histerectomia abdominal. Miomectomia. Tractaments.
  • Patologia i tractament de la mama. Cesarea.
 • Taller Teòric – pràctic.
  • Muntatge de taula quirúrgica.
  • Material de clampatge. Aspiració. Síntesi.
  • Disseny ergonòmic.
Mòdul:
Mòdul 5. El procés de cirurgia oftalmològica, otorrinolaringològica, maxil·lofacial
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Cirurgia plàstica i reconstructora: maxil·lofacial.
  • Cirurgia oral: oncològica- ablativa-reconstructora.
  • Cirurgia de deformitat: congènites – adquirides.
  • Cirurgia traumatologia oral.
 • Taller Teòric - pràctic: sutures.
  • Elecció d'agulles segon els teixits. Classificació dels fills de sutures.
  • Sutures mecàniques. Grapadora pell.
  • Pràctiques.
 • Procés cirurgia: Oftalmologia. Otorrinologia.
  • Cirurgia oftalmològica: Cataractes. Despreniments de retina. Instrumental específic.
  • Cirurgia Otorrinologia. Intervencions més freqüents. Microcirurgia.
  • Taller teòric-pràctic: instrumental específic.
Mòdul:
Mòdul 6. El procés de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica (COT)
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Posicions quirúrgiques.
 • Instrumental bàsic COT.
 • Aparatatge COT.
 • Codi Pacient Politraumatitzat (Codi PTT).
 • Revisió anatòmica.
 • Osteosíntesi.
 • Artroplàstia de maluc i genoll.
Mòdul:
Mòdul 7. El procés de cirurgia cardiotoràcica
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Cirurgia cardíaca.
  • Recordatori anatòmic. Patologies cardíaques: patologia isquèmica, valvulopaties, patologies de l'aorta, marcapàs, transplantament cardíac.
  • Atenció d'infermeria en pacient cardíac: perfil del pacient, cures preoperatòries, cures transoperatòries.
  • Taller Teòric - pràctic:
   • Muntatge i material específic.
   • Extracorpòrees.
  • Síndrome coronari agut: definició, símptomes i diagnòstic.
   • Tractament específic:
    • Antiagregants plaquetaris.
    • Reperfusió miocardíaca: intervencionisme percutani coronari (sala hemodinàmica, procediment i complicacions)
    • Fibrinolítics.
    • Tractament coadjuvant.
    • Mesures generals.
   • Taller pràctic: material específic del cateterisme cardíac.
  • Cirurgia vascular i angiologia.
   • Angiografia, angioplàstia.
  • Cavitat toràcica.
   • Material específic. Instrumental. Sutures. Monitorització. Posició.
   • Incisió toràcica Esternotomia media. Toracotomia. Toracoscòpia.
   • Pneumotòrax. Vessament pleural. Broncoscòpia. Mediastinoscòpia
   • Nodulectomia i segmentectomia. Estenosis traqueobranquial.
   • Tècniques en transplantament de pulmó.
  • Cirurgia vascular.
   • Accés vascular, hemodiàlisi, bypass.
   • Taller pràctic: material específic.
Mòdul:
Mòdul 8. El procés de neurocirurgia
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Procés quirúrgic de neurocirurgia: tumors cranials. Patologia medul·lar. Organització sistema nerviós.
  • Creixement cel·lular anòmal. Repàs anatòmic. Derivació Neuroventricular urgent (DVE urgent). Neuronavegació DVE no urgent.
  • Instrumental i material específic.
 • Cuidatges del pacient neuroquirúrgic. Posicions quirúrgiques. Col·laboració anestèsica.
  • Actuacions infermeres davant urgències neuroquirúrgiques i en cirurgia programada.
  • Noves tecnologies: neuronavegació, esterotàxia.
  • Taller teòric-pràctic: material específic.
Mòdul:
Mòdul 9. Cirurgia pediàtrica
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 • Particularitats anatomo-fisiològiques del prematur, lactant i nen.
 • Anestèsia del lactant i pediàtrica (pre, intra i postoperatori).
 • Consideracions psicològiques del pacient pediàtric.
 • Preparació del quiròfan per intervenir a un pacient pediàtric.
 • Procediments quirúrgics més habituals del pacient pediàtric.
 • Procediments quirúrgics congènits i adquirits.
 • Característiques de la cirurgia ambulatòria en el pacient pediàtric.
 • Taller: muntatge taula i material específic de la cirurgia pediàtrica.
Mòdul:
Mòdul 10. El procés de trasplantament d'òrgans. Alternatives a la transfusió
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Procés de donació d'òrgans i transplantament. Donant d'òrgans. Cuidatges d'infermeria en la extracció d'òrgans. Preparació del quiròfan. Extracció multi orgànica. Preparació del difunt. Transplantament hepàtic i renal.
 • Transfusió i cirurgia: transfusió i hemovigilància: quan és necessària? Seguretat transfusional.
  • Principis generals. Indicacions de la transfusió d’hematies i la transfusió de plasma.
  • Transfusió: des de la sol·licitud a l’hemovigilància. Proves pre-transfusionals. Acte transfusionals. Actuacions prèvies
  • Precaucions amb la transfusió.
  • Autotransfusió. Recuperació hemàtica.
 • Teràpia cel·lular i tissular.
  • Les cèl·lules mares, una porta oberta al futur. Tipus de cèl·lules mare.
  • El Trasplantament de Cèl·lules Progenitores Hematopoètiques (CPH), un exemple de Teràpia Cel·lular. Utilitat de la sang de cordó umbilical (SCU). Teixits humans útils per a transplantament.
  • Obtenció de teixits. Processament i conservació, el Banc de Teixits. Trasplantament de teixits.
Mòdul:
Mòdul 11. Quiròfans integrats i intel·ligents. Cirurgia Mèdica Ambulatòria (CMA). Cirurgia mínimament invasiva
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • CMA: model organitzatiu i d'assistència quirúrgica. Tipus d'unitats. Pre-anestèsia. Consulta preoperatòria. Trucada postoperatori. Data d'intervenció. Cuidatges i criteris d'alta.
 • Cirurgia d’urgències. Classificació. Orientacions. Causes. Particularitats. Urgències extremes.
 • Endoscòpies a la unitat de digestiu.
 • Cirurgia mínimament invasiva:
  • Làser, electrocirurgia.
  • Robòtica amb Da Vinci.
Mòdul:
Mòdul 12. Cuidatges de recuperació: unitat de recuperació postanestèsica (URPA). Unitat clínica
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Recuperació postanestèsica. Unitat clínica i dolor.
  • Cuidatges d'infermeria a la URPA. Servei de reanimació. Aparatatge. Ingrés del pacient.
  • Característiques de la recuperació. Control del pacient per especialitat. Complicacions del despertar.
  • Alta a la URPA. Aspecte humà en l’àmbit quirúrgic.
 • Control de ferides i drenatges.
  • Ferides quirúrgiques. Drenatges.
  • Apòsits. Valoració fluids. Cures de ferides quirúrgiques. Mitges de compressió.
 • Valoració i tractament del dolor postquirúrgic.
  • Escales de valoració i signes de dolor.
  • Analgèsia.
Mòdul:
Mòdul 13. Comunicació i habilitats comunicatives
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
 • Lideratge infermer.
 • Afrontament en situacions d’estrès. Atenció a la família.
Mòdul:
Mòdul 14. Risc laboral a l'àrea quirúrgica
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:
 • Higiene Industrial. Normatives. Contaminants.
 • Etiquetatge productes químics. Definicions. Efectes sobre el medi ambient.
 • Fitxa dades de seguretat. Gasos anestèsics. Consells. Cas d'accident. Sorolls.
 • Làser. Raigs X.
Mòdul:
Mòdul 15. Examen teòric
ECTS:
,2
Durada:
2 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Mòdul 16. Pràctiques formatives en l'entorn de quiròfans
ECTS:
9
Durada:
225 h.
Contingut:

Immersió en pràctica de diferents institucions sanitàries. Cada alumne  tindrà un/a tutor/a en l'escenari de pràctiques clíniques.

 • Hospital U. Joan XXIII
 • Hospital Santa Tecla
 • Hospital U. Sant Joan de Reus
 • Pius Hospital Valls
 • Hospital de Castelló
 • Hospital Verge de la Cinta
 • Hospital Comarcal de Mora d'Ebre
 • Hospital Comarcal del Vendrell
 • Hospital Malavarrosa. Valencia
 • Hospital Clínic Valencia

 

Mòdul:
Mòdul 17. Tutoria i pràctiques reflexives/seminaris. Avaluació
ECTS:
4,3
Durada:
43 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan
Contingut:
.