Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat
Contingut:
Informació general del DP
Mòdul:
Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat pediàtrica
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

 • Historia de les institucions comunitàries d'atenció al nen i l'adolescent.
 • Hàbits saludables.
 • Programa Nen sa i similars. Prevenció primària. Cribatge i detecció precoç.
 • Vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques. Calendari vacunal. Indicacions i contraindicacions.

Mòdul:
Lactància materna. Alimentació i eliminació en la infància i l'adolescència
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

 • Lactància materna.
 • Lactància materna en situacions especials.
 • Introducció dels aliments.
 • Dieta equilibrada en la infància i l'adolescència.
 • Dietes en situacions especials.
 • Eliminació.
 • Problemes alimentaris.

Mòdul:
Desenvolupament de l'Infant i l'Adolescent
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

 • Somatometria.
 • Desenvolupament psicomotor de l'Infant.
 • Constants (paràmetres de normalitat).
 • Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta d'Atenció Primària.

Mòdul:
Infermeria escolar. Salut mental a la infància i l'adolescència
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

 • Programa salut i escola i similars. Salut sexual, alcohol i drogues.
 • Atenció d'infermeria a l'adolescent i la seva família.
 • Problemes de salut mental més prevalents.
 • Atenció d'infermeria al nen a salut mental

Mòdul:
Atenció d'infermeria al nen en situacions especials
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

8 HORES PRESENCIALS I 52 HORES NO PRESENCIALS

 • Patologia aguda
 • Problemes de salut del nen crònic a la comunitat
 • Atenció d'infermeria al nen malalt crònic
 • Malalties infeccioses durant la infància
 • Accidents Infantils, atenció infermera en situacions d'urgències
 • Multiculturalitat i diversitat familiar

Mòdul:
Ètica i legislació a la infància i l'adolescència
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4 HORES PRESENCIALS I 26 HORES NO PRESENCIALS

 • Conflictes étics
 • Maltractaments
 • Bullying escolar
 • Embaraç adolescent

Mòdul:
Pràctiques Clíniques i pràctiques de simulació
ECTS:
7
Durada:
100 h.
Contingut:

Pràctiques Clíniques (50h simulació (5 crèdits) +30h pràctiques a consultes pediàtriques)

  Pràctiques de simulació: Atenció Infermeria a la consulta d'atenció primària, RCP immediata, atenció infermeria escolar, atenció infermeria salut mental.
  Practiques assistencials a consultes pediàtriques especialitzades
  Tutories pràctiques clíniques

Mòdul:
Treball final de diploma
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

  El treball de fi de Diploma consistirà en realitzar un pla de cures pel nen a la comunitat. La temàtica serà lliure sempre que sigui relacionada amb el contingut que es treballa al diploma.
  La estructura del treball serà la mateixa de un pla de cures:
  Introducció/població diana, complicacions potencials, Valoració, Diagnòstic/Planificació/Avaluació, Requeriments, Diagnòstics i terapèutics, Bibliografia.