Diploma de Postgrau en Polítiques d'Habitatge

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1: Marc teòric de les polítiques d'habitatge
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
1. L'habitatge: funció, característiques i naturalesa
2. L'habitatge i els objectius de desenvolupament sostenible
3. El problema de l'habitatge: concepte, expressions, conseqüències, escales, classificació Ethos, metodologies de quantificació, fonts i indicadors
4. La política de l'habitatge: concepte, objectius, evolució històrica, característiques, escales, nivells de govern, instruments, fonts, i indicadors
5. El sistema d'habitatge: concepte, actors, i variables
6. Les polítiques d'habitatge i l'Estat del benestar
7. Marc legislatiu i competencial de les polítiques d'habitatge a Espanya i Catalunya. La UE i els programes europeus en matèria d'habitatge
8. Habitatge, demografia i economia
Mòdul:
Mòdul 2 : El Dret de l'habitatge
ECTS:
4,5
Durada:
45 h.
Contingut:
1. El concepte d'habitatge. El dret a l'habitatge
2. El procés constructiu. Els vicis de la construcció
3. Les tinences de l'habitatge
    3.1. La compra-venda i l'habitatge en propietat. La hipoteca i el mercat hipotecari
    3.2. L'habitatge de lloguer. Els arrendaments urbans d'habitatge. La rehabilitació per renda
    3.3. Les tinences intermèdies.
4. L'accessibilitat universal i l'eficiència energètica
5. Els professionals immobiliaris. El règim de propietat horitzontal. Atenció especial a l'habitatge turístic.
6. Les patologies de l'habitatge. L'habitatge buit, els desnonaments," l'okupació d'habitatges", l'infrahabitatge i el sensellarisme
7. Habitatge col·laboratiu. Habitatge i noves tecnologies El règim tributari de l'habitatge
Mòdul:
Mòdul 3: L'habitatge social
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
1. Conceptes bàsics: l'habitatge públic, l'habitatge social i l'habitatge assequible
2. Els sistemes d'habitatge europeus des de l'habitatge social
3. El règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial: el lloguer, la compravenda i altres règims de tinença
4. La promoció de l'habitatge protegit
5. Fórmules jurídiques de foment de l'habitatge social: la cessió d'ús, el tanteig i retracte, el dret de superfície
6. La xarxa de mediació per al lloguer social i els habitatges d'inclusió
7. Els sistemes de gestió de l'habitatge de lloguer social. Models comparats
8. La qualitat de l'habitatge social
Mòdul:
Mòdul 4: Els ajuts directes i l'emergència residencial
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
1. Exclusió residencial i necessitats específiques: col·lectius vulnerables
2. El sistema d'ajuts al pagament de l'habitatge: Catalunya en el context europeu
3. Els programes de mediació hipotecària
4. Les actuacions d¿urgència en matèria d'habitatge: la Mesa d'Emergències
5. L'atenció de les persones sense sostre i sense llar: el model Housing First
6. El paper del Tercer Sector en atenció de les necessitats residencials a Catalunya La cooperació internacional en matèria d'habitatge
Mòdul:
Mòdul 5: La rehabilitació i la millora urbana
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
1. El Dret a la ciutat i la Nova Agenda Urbana
2. La llei de barris
3. Les actuacions de remodelació de barris
4. Tipus d'intervencions de rehabilitació: la rehabilitació funcional, l'energètica, l'accessibilitat i l'adaptabilitat
5. L'ecodisseny i l'economia circular a la rehabilitació residencial
6. Solucions innovadores per al finançament de la rehabilitació residencial
7. El sistema de foment de la rehabilitació a Catalunya
8. Aspectes jurídics de la rehabilitació: el deure de conservació
Mòdul:
Mòdul 6: La planificació i avaluació de les polítiques d'habitatge
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:
1. La planificació en el procés d'elaboració de les polítiques d'habitatge
2. Aspectes econòmics, territorials, temporals i demogràfics de la planificació de les polítiques d'habitatge
3. Els plans d'habitatge estatals i autonòmics
4. El pla territorial sectorial d'habitatge
5. Els plans locals, supralocals i metropolitans d'habitatge
6. La planificació urbanística i llurs instruments de política d'habitatge
7. L'avaluació de les polítiques d'habitatge
Mòdul:
Mòdul: Tallers
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
1. Taller visita a una promoció d'habitatge social
2. Taller visita a una actuació de rehabilitació i millora urbana
3. Taller visita a una entitat del tercer sector que treballa per atendre l'emergència residencial
4. Taller visita a una empresa pública o administració que treballa en la planificació de les polítiques d'habitatge
5. Taller visita a un centre de recerca i coneixement en matèria d'habitatge
Mòdul:
Treball fi de programa
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
.

Inscripció