Diploma de Postgrau en Dret Local

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

El programa capacita els estudiants per a participar als diferents processos selectius d’ingrés a les diferents administracions catalanes.
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya coorganitza el màster i és l’òrgan competent per formar els funcionaris de l’administració pública de Catalunya.

Introducció:

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims de la ciutadania i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar. 

El gran nombre de municipis i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals, i, també, d'administracions de caràcter no territorial, fan que les persones al seu servei siguin molt nombroses. Aquest personal requereix una formació i capacitació professionals adequades per fer front a la complexitat de competències i funcions que les administracions esmentades tenen encomanades.

Adreçat a:

Diplomats en Gestió i Administració d'Empreses, en Gestió i Administració Pública o en Relacions Laborals, i amb altres titulacions de grau que permetin l'accés als cossos de tècnics del grup A2.

Codi:
EDRELDA-I5-2021-12
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Formar tècnics superiors i mitjans que ocupen llocs de treball a l'Administració local, així com titulats superiors i mitjans que volen accedir a la funció pública.

Itinerari formatiu:

Aquest postgrau forma part de l'itinerari del Màster en Gestió i Dret Local, juntament amb el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic (ed. 2020-21).


El Màster en Gestió i Dret Local està estructurat en dos programes de postgrau: el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic , el Diploma de Postgrau en Dret Local, i un projecte final de màster.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Judith Gifreu Font
Docents:
Enric Brull Alabart
Joan Anton Font Monclús
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Marta Franch Saguer
Susana Borràs Pentinat
Montserrat Peretó Garcia
Josep M. Sabaté Vidal
Xavier Boltaina Bosch
Francesc Cid Grau
Tomàs Carbonell Vila
Antonio Ezquerra Huerva
Isidre Virgili Pons
Ignacio Soto Valle
Jose Luis Martínez-Alonso Camps
Blanca Gifre Alvarez
Joaquim Brugué Torruella
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Esther Pano Puey
Yolanda Jiménez Pozo
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Carolina Gala Duran
Fernando Pallero Gonzalez
Esther Codina Tresents
Marta Cassany Virgili
Jorge Pérez Pérez
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Juan Antonio Toscano Ortega
Javier Requejo Garcia
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 27/10/2021 al 05/11/2022
Especificació durada:
300 h (sessions d'octubre a juny)
Horari:
Dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores
Ubicació:
Aules de Formació de la Vall de l'Arrabassada Diputació de Tarragona c/ Carles Riba, núm. 6 baixos Tarragona
Preu:
2000 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .

  • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

  • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció