Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Síndrome de Dolor Miofascial
ECTS:
14
Durada:
140 h.
Contingut:

  1.Introducció al Síndrome de dolor miofascial (140 h, 14 ECTS)
 • 1.1. Síndrome de dolor miofascial (SDM). Característiques clíniques dels punts gallet miofascials (PMG).
 • 1.2. Patogènesi. Factors de perpetuació.
 • 1.3. Tractament de fisioteràpia de la SDM.
 • 1.4. Teràpies invasives. Punció seca. Indicacions, contraindicacions, complicacions, riscos.
 • 1.5. Tècnica de punció superficial de Baldry.
 • 1.6. Tècnica d’estimulació intramuscular de Gunn.
 • 1.7. Tècnica de punció profunda de Hong.
 • 1.8. Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora i invasiva dels músculs infraspinós, esternoclidomastoïdal, elevador de l’escàpula, psoes ilíac, glutis, tensor de la fàscia lata, quàdriceps, piriforme, trapezi, masseters, escalens, dorsal llarg, iliocostal, serrat posterior i inferior i quadrat lumbar.
 • 1.9. Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora i invasiva dels següents músculs: serrat anterior, dorsal ample i rodons major i menor, subscapular i pectorals major i menor, Romboide major i menor i serrat posterior i superior, Musculatura suboccipital, Musculatura paravertebral toràcica, Esplenis, complex major, multífid i rotadors cervicals, Supraspinós, deltoide i coracobraquial, Braquial i bíceps braquial, Tríceps braquial, Musculatura epicondília i epitroclear i Músculs interossis de la mà.
 • 1.10. Semiologia, factors d’activació i perpetuació, teràpia conservadora i invasiva dels següents músculs: sartori i adductors, isquiotibials, popliti, bessons i soli, peroneals i tibial anterior. Musculatura intrínseca del peu. Diafragma. Recte abdominal i oblics. Musculatura facial i mastegadora.
 • 1.11. Naturalesa dels punts gallet miofascials.

Mòdul:
Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

2. Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic (60 h, 6 ECTS)

 • 2.1. Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
  • 2.1.1. Raonament clínic. Mecanismes del dolor
   • 2.1.1.1. Dolor nociceptiu
   • 2.1.1.2. Dolor inflamatori
   • 2.1.1.3. Dolor neuropàtic
  • 2.1.2. Dolor Crònic i Sensibilització Central
  • 2.1.3. Mecanismes del dolor referit
  • 2.1.4. Implicacions clíniques

 • 2.2. Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
  • 2.2.1. El pacient amb dolor crònic complex
  • 2.2.2. Pràctica Basada en l'Evidencia
  • 2.2.3. Paradigma Biopsicosocial

 • 2.3. El pacient amb dolor crònic complex

 • 2.4. El dolor crònic i la resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i d'altres símptomes d'hipersensibilitat sensorial
  • 2.4.1. Identificació de la Síndrome de Dolor Crònic Complex
  • 2.4.2. Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex
  • 2.4.3. Reestructuració cognitiva
  • 2.4.4. Dessensibilització central
  • 2.4.5. Reeducació física
  • 2.4.6. Placebo i Nocebo en la intervenció terapèutica

Mòdul:
Eines i recursos per a la pràctica fisioterapèutica
ECTS:
2,5
Durada:
25 h.
Contingut:

  3. Eines i recursos per a la pràctica fisioterapèutica (25 h. 2.5 ECTS)
 • 3.1. Dissecció anatòmica
  • 3.1.1. Membre superior
  • 3.1.2. Membre inferior
  • 3.1.3. Raquis

 • 3.2. Documentació mèdica
  • 3.2.1. Recursos d’informació. Tipus de fonts d’informació
  • 3.2.2. Localització de la informació. Estratègia de cerca. Operadors d’interrogació. Els instruments de recuperació de la informació: Catàlegs, localització dels documents en una biblioteca. Bases de dades. Internet: buscadors, llistes de distribució (Physiobase).
  • 3.2.3. Bibliometria

 • 3.3. Disseny d'estudis i anàlisi de dades
  • 3.3.1. Disseny d’estudis: Tipus d’estudi. Mesures d’associació.
  • 3.3.2. Validesa de la informació. Biaix aleatori i biaix sistemàtic.
  • 3.3.3. Estadística. Eines descriptives. Proves d’hipòtesi. Hipòtesis científica. Hipòtesis estadística.

 • 3.4. Histologia i Neurofisiologia
  • 3.4.1. Motoneurona. Sinapsis. Característiques elèctriques. Neurotransmissió. Modificabilitat fisiològica i anòmala.
  • 3.4.2. Lesió neuromuscular. Dennervació-rennervació. Lesió muscular. Contractura post-lesió. Temporització. Recuperació.

Mòdul:
Treball de fi de postgrau
ECTS:
7,5
Durada:
60 h.
Contingut:
Treball de fi de postgrau
Mòdul:
Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial
Contingut:
Síndrome de Dolor Miofascial Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic Eines i recursos per a la pràctica fisioterapeùtica Treball de fi de postgrau