Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

Fitxa Tècnica

Atenció! Canvi d'inici al 27 de setembre de 2021
Adreçat a:

Fisioterapeutes

Codi:
EDPOMIOS-M12-2021-16
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Conèixer i entendre la Síndrome de dolor miofascial dins de les Ciències del Dolor i dels seus mecanismes d'actuació.

Competències professionals:
- Explicar els canvis fisiològics, estructurals, funcionals i de conducta que es poden produir com a conseqüència de l'aplicació de la fisioteràpia. Identificar els aspectes generals de la patologia relacionada amb la fisioteràpia del sistema múscul esquelètic amb els seus tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics i ortopèdics.

- Definir les bases teòriques de la fisioteràpia com a ciència i professió. Enumerar els models d'actuació en fisioteràpia. Explicar les bases teòriques de les valoracions, test i comprovacions funcionals: coneixement de les seves modalitats i tècniques així com de l'avaluació científica de la utilitat i efectivitat. Aplicar el diagnòstic de fisioteràpia.

- Utilitzar la metodologia de la investigació aplicada a la fisioteràpia.

- Aplicar els procediments fisioterapèutics generals: cinesiteràpia, massoteràpia, electroteràpia, magnetoteràpia, ergoteràpia, hidroteràpia, balneoteràpia, climatoterapia, talassoteràpia, termoteràpia, crioteràpia, vibroteràpia, fototeràpia, pressoteràpia i els derivats d'altres agents físics. Identificar els procediments fisioterapèutics basats en mètodes i tècniques específics d'actuacions fisioterapèutiques que s'apliquen en les diferents patologies de tots els aparells i sistemes, i en totes les especialitats de medicina i cirurgia, així com en la promoció i conservació de la salut i en la prevenció de la malaltia. Utilitzar els mètodes en els processos neurològics, de l'aparell locomotor (teràpies manuals, teràpies manipulatives articulars, osteopatia i Quiropràxia), de l'aparell respiratori, del sistema cardiocirculatori, en les alteracions de l'estàtica i la dinàmica, en els mètodes específics ortopèdics afins al camp de competència de la fisioteràpia.

- Analitzar les condicions ètiques, legals i professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia.
Sortides professionals:

-Hospitals de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP)
-Centres d'atenció de salut primària
-Centres o serveis sòcio-sanitaris i atenció domiciliària.
-Residències per a gent gran
-Residències assistides
-Centres per a persones amb discapacitats físiques o psíquiques
-Consultoris privats
-Centres o clíniques de rehabilitació, entitats i centres esportius
-Federacions esportives
-Mútues d'accidents laborals

Itinerari formatiu:

Algunes assignatures (móduls) d’aquest programa es poden cursar de forma independent, com a cursos de formació contínua, sense necessitat de matricular-se a tot el postgrau;


- Síndrome de dolor miofascial. Tractament conservador i invasiu dels punts gallet miofascials 


- Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic


Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Coordinació acadèmica:
Sonia Monterde Pérez
Cristina Adillón Camón
Docents:
Joan D. Fernandez Ballart
Orlando Mayoral Del Moral
Manel Santafé Martínez
Sonia Monterde Pérez
Rafael Torres Cueco
Montserrat Jové Sans
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 27/09/2021 al 25/09/2022
Especificació durada:
12 mesos
Horari:
Dijous, divendres i dissabtes de 9 a 20 (excepte dissabtes que acabem a les 18 hores).
Ubicació:

Hospital Sant Joan de Reus: Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)

Plànol de situació:

Preu:
1970 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d'un de les 36 beques d'accés als títols propis de postgrau. Tota la informació en Beques FURV.

  • Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça en fer la inscripció + 50% abans de l'inici del curs + 40% a mig curs.

  • Bonficació: Aquest curs compleix els requisits per a ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, FUNDAE. Més informació en Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779966

Temari del curs