Diploma de Postgrau en Cooperació i Desenvolupament

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. Globalització: l'escenari mundial i les relacions desiguals
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Antecedents històrics de les relacions Nord-Sud
 2. Processos de descolonització i neocolonialisme
 3. Visió de les diferents teories i estratègies de desenvolupament
 4. Paper del comerç internacional en el desenvolupament
Mòdul:
M2. Cooperació al desenvolupament i drets humans: polítiques i estratègies
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Organismes multilaterals: Acords internacionals (BM, FMI) i política de cooperació a Europa
 2. Cooperació bilateral: polítiques estatals i cooperació descentralitzada
 3. Polítiques multilaterals Sud-Sud i projectes d'integració regional al Sud
 4. L'articulació del principi de cooperació al Sistema de Nacions Unides
Mòdul:
M3. Cultures, gènere i migracions
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Cultura i desenvolupament
 2. L'impuls del co-desenvolupament
 3. Gènere i desenvolupament
 4. Persones refugiades i desplaçaments forçats
 5. Resolució de conflictes i mediació
Mòdul:
M4. L'acció humanitària: ajuts i emergència
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció a l'acció humanitària
 2. Logística d'emergència: principals problemes i sectors
 3. Introducció al dret internacional humanitari
 4. Itinerari i experiència laboral en l'acció humanitària
 5. Treball de camp. La construcció d'un camp recepció de refugiats
Mòdul:
M5. Projectes de desenvolupament: el cicle del projecte, identificació, monitoratge i avaluació
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Identificació projectes
 2. Cicle projecte. Marc lògic
 3. Elaboració de projectes
 4. Monitoratge i avaluació
Mòdul:
Treball fi de Postgrau / Pràctiques curriculars
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Tema:
Cal desenvolupar un tema relacionat amb el temari impartit durant el curs. L'estudiant pot escollir un dels dos itineraris de treball:

A ) Desenvolupar un plantejament conceptual/teòric basat en un territori i dades reals. Per exemple: una proposta metodològica, una anàlisi crítica, el disseny d'un projecte de cooperació.
B ) Desenvolupar una memòria crítica resultat d'una experiència pràctica. El màster facilita la realització de pràctiques en diferents institucions i entitats (ajuntaments, ONGs, fundacions, etc.).

Així mateix es dóna la possibilitat a l'alumnat que proposi les seves pròpies pràctiques. Des de l¿organització s'estableix el contacte oportú amb l'entitat proposada i es pacten les condicions. Les pràctiques han d'assolir un mínim de 60 hores de treball. A la memòria s'ha d'incloure un annex amb una valoració de la persona de la institució que ha monitoritzat la tasca.