Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Responsables d'àrees de contractació local
  • Titulats superiors de primer i segon cicle universitari, en especial, de l'àmbit de la contractació
  • Directius i gerents de les administracions locals
  • Personal al servei de l'administració local, en general
  • Professionals que en l'exercici privat es relacionen amb els ens locals.
Codi:
DPCALDA-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
  • Conèixer les novetats introduïdes per la nova Llei de Contractes del sector públic .
  • Interpretar el nou règim jurídic i els diferents procediments i formulacions de la contractació administrativa de les diverses administracions públiques, llurs ens instrumentals i del conjunt del sector públic, en aplicació de la Llei 9/2017 i del sistema normatiu jurídic públic que regula la matèria contractual de béns, obres i serveis a Catalunya.
  • Millorar la gestió i modernitzar l'administració local de Catalunya pel que fa la processos de contractació administrativa.
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Marina Rodríguez Beas
Laura Presicce
Docents:
Joan Anton Font Monclús
Marta Franch Saguer
Josep M. Sabaté Vidal
Jose Luis Martínez-Alonso Camps
Maria Petra Sáiz Anton
Francisco Javier Urios Aparisi
Núria Pallarès Martí
Rafael Gomariz Parra
Judit Esteve Izquierdo
Neus Colet Arean
Juan Antonio Toscano Ortega
Carles Bassaganya Serra
Carme Lucena Cayuela
Patricia Valcárcel Fernández
Mercè Corretja Torrens
Anna Ciutat Coronado
Jesús Colás Tenas
Albert Olives Estruch
Eva Batayé Mármol
Mariona Casals Munar
Maria Cinta Vidal Bayarri
David Alvarez Carreño
Rocio Colorado Soriano
Durada:
36 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 15/10/2019 al 30/11/2020
Horari:
DIMARTS (10-14 h. 15.30-19.30 h.)
Ubicació:
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
Preu:
1627 €
Contacte:

Temari del curs