Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
BLOC I: ASSESSORAMENT LABORAL
ECTS:
15
Durada:
128 h.
Contingut:

MODUL 1.- ASPECTES BÀSICS DEL DRET DEL TREBALL I DE LES RELACIONS LABORALS (1 ECTS)

 1. El àmbit del Dret del Treball. Requisits de la relació laboral i la seva problemàtica.
  • Concepte de treballador. Teoria de la macro-alienitat
  • Concepte d’empresari.
  • Exclusions del contracte de treball
   • Treballadors per conta pròpia
   • TRADE
   • Transportistes
   • Especial menció als funcionaris i personal laboral
   • Becaris
   • Voluntariat
  • Principals relacions especials de treball.
   • Alts càrrecs o directius
   • Empleats de la llar
   • Agents mercantils
  • Criteris recents de jurisprudència
 1. Els drets laboral i els punts conflictius.
  • Drets bàsics de la relació laboral
  • Drets específics de la relació laboral
   • Dret a la no discriminació.
   • Protocols i actuacions en l’àmbit de l’assetjament en el treball.
   • Dret a la intimitat i dignitat
   • Dret de desconnexió digital i dret laborals en entorns tecnològics. Les noves tecnologies i les xarxes socials en l’àmbit de les relacions laborals.
   • Dret a la desconnexió digital
   • La vídeo vigilància.
   • Protocols sobre noves tecnologies.
   • Criteris recents de jurisprudència
 1. Els deures laborals i els punts conflictius.
  • Deures bàsics del treball
   • Compliment de les obligacions del lloc de treball.
   • El deure a la no concurrència.
   • El deure a la no competència post-contractual. Requisits i clàusules contractuals.
   • Els pactes de permanència. Requisits i clàusules contractuals.
   • Conseqüències del incompliments de les obligacions. Prescripció i Sancions.
  • Deures derivats de la relació laboral i poder de direcció de l’empresari.
   • El poder de direcció de l’empresari. El ius variandi
   • El compliment de les instruccions de l’empresari vs el ius resistentae del treballador.
   • Compliment de les obligacions preventives.
   • Control i verificació per part de l’empresari de les faltes d’assistència per incapacitat temporal
  • Criteris recents de jurisprudència

 

MODUL 2.- EL CONTRACTE DE TREBALL I ELS ULTIMS CRITERIS DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE MODALITATS DE LA CONTRACTACIÓ DE L’EMPRESA (2 ECTS)

 1. Elements del contracte de treball. Validesa del contracte. Nul·litat i nul·litat parcial.
 2. Forma i contingut del contracte de treball.
 3. Modalitats de contractació laboral
  • Estudi i problemàtica dels contractes per circumstancies de la producció o per substitució de persona treballadora
  • Estudi i problemàtica del contracte de fixos discontinus.
  • Estudi i problemàtica del contracte indefinit. Bonificacions.
  • Dret transitori derivat de la Reforma Laboral
 4. Estudi de les clàusules contractuals més rellevants a les empreses.
 5. Clàusules abusives i clàusules contraries als drets fonamentals.
 6. AAPP i contractació temporal
 7. Últims criteris de la jurisprudència sobre les modalitats de contractació.

 

MODUL 3.- SUBCONTRACTACIÓ I SUCCESIÓ EMPRESARIAL (3 ECTS)

 1. Subcontractació d’obres i serveis.
  • Estudi de les principals responsabilitats del cedent i cessionari en l’àmbit laboral.
  • Protocols per evitar les responsabilitats. 
  • Sentències rellevants
 2. La successió empresarial.
  • Estudi de les principals vies de la successió empresarial
  • La successió legal vs successió convencional vs successió contractual
  • Problemes pràctics de la successió d’empresa en els principals convenis de sector (seguretat privada, neteja, ambulàncies)
 1. Estudi de les sentències més rellevants en casos de successió empresarial
 2. La cessió il·legal de treballadors

 

MODUL 4.- LA MODIFICACIÓ i SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (1 ECTS)

 1. Punts crítics de la modificació substancial de les condicions de treball
  • La modificació de les condicions salarials. Sistemes i quantia salarial
   • La modificació substancial vs la inaplicació del conveni
  • La modificació de la jornada de treball i horaris de feina.
   • Modificació de la jornada temps complert-parcial i viceversa.
   • Modificació vs guarda legal
  • Anàlisi de les recents sentències del Tribunal Suprem
 2. La suspensió del contracte de treball i reducció de jornada per causes ETOP.
  • Règim jurídic. Causes i diferents tipus de suspensió del contracte i reducció de la jornada
  • Estudi exhaustiu del procediment
   • Iniciació del procediment, període de consultes i notificació individual
   • Efectes en la relació contractual
   • Efectes en les prestacions d’atur
  • Problemes pràctics del procediment
  • Sentències rellevants
   • Sentències més rellevants Audiència Nacional
   • Sentències més rellevants del Tribunal Suprem

 

MÒDUL 5. LA EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL (3.5 ECTS)

 1. L’extinció del contracte per causes objectives ETOP
  • Règim jurídic i diferents causes que el motiven
   • Estudi dels problemes pràctics més rellevants sobre les causes.
   • L’àmbit d’aplicació: grup d’empreses, empresa i/o centre de treball, segons les diferents causes ETOP
   • Sentències més rellevants sobre les causes.
  • Tràmits formals de l’acomiadament per causes objectives.
   • Contingut de la carta d’acomiadament
   • Oferiment de la indemnització legal.
   • El preavís obligatori.
   • Estudi dels problemes pràctics més rellevants sobre el procediment
  • Estratègies i plantejaments sobre les causes i el procediment de l’extinció per causes objectives ETOP.
   • Pràctica sobre un supòsit simulat d’extinció del contracte per causa objectiva econòmica (20.01.2017)
 1. L’acomiadament col·lectiu
  • Règim jurídic. Breu remissió a les causes (Ja estudiat al epig. 5.1.1).
  • Estudi exhaustiu del procediment
   • Competència per instruir l’expedient.
   • Inici del procediment. Període de consultes. Documentació obligatòria.
   • Negociació, criteris de selecció i d’altres punts a tenir en compte.
   • Mesures social, pla de recol·locació i d’altres aspectes a tenir en compte.
   • Finalització del procediment. Notificació dels acomiadaments.
  • Problemes pràctics del procediment
  • Sentències rellevants de l’ Audiència Nacional i Tribunal Suprem

 

 1. L’extinció del contracte per causes disciplinaries.
  • Règim jurídic i causes.
  • Faltes i sancions. Prescripció de les faltes.
  • Requisits formals de l’acomiadament.
   • Contingut de la carta.
   • Requisits convencionals i formalitats respecte als representants legals de treballadors i afiliats a un sindicat.
  • L’acomiadament irregular i forma de esmenar-ho.

 

 1. Extinció per voluntat del treballador
  • Règim jurídic. Causes.
  • Procediment i efectes en el contracte treball / atur.

 

MÒDUL 6.  LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A L’EMPRESA (1 ECTS)

 1. El conveni d’empresa
  • Conveni de sector vs conveni d’empresa. Criteris de prioritat aplicativa.
  • Matèries reservades als diferents convenis
  • Fases i esquemes del procediment de negociació i firma del conveni d’empresa
  • El sistema REGCON de registres de convenis

 

 1. Problemes pràctics a la negociació col·lectiva:
  • Concurrència de convenis.
  • L’adhesió i extensió.

 

 1. Ultraactivitat i vigència del conveni.

 

MÒDUL 7. L’EMPRESA DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL. (3.5 ECTS)

 1. La Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • Facultats i atribucions dels Inspectors i Subinspectors i tècnics habilitat.
  • Auxili i col·laboració amb la inspecció de treball (Administració pública, cossos de les forces de seguretat, Jutjats i Tribunals, empresaris, etc.).

 

 1. El procediment inspector.
  • Activitat inspectora prèvia al procediment sancionador
   • Formes d’actuació i duració de les actuacions.
   • Obligació d’estendre diligència i contingut
 1. El procediment sancionador i de liquidació de quotes.
  • Subjectes responsables
  • Tipus d’infraccions més comuns. Prescripció de les infraccions i de quotes.
  • Requisits de les actes de sanció i de liquidació de quotes.
  • Presumpció de certesa de les actes.
  • Acumulació i graduació de les sancions .
  • Notificació de les actes, al·legacions.
  • Resolució administrativa i possibles recursos.
  • Exemples d’al·legacions i/o recursos sobre actes de sanció i/o liquidació.

 

 1. Anàlisis i pràctica dels principals recursos administratius en contra les Actes d’Infracció i Liquidació.
  • Simulació d’un cas d’actuació inspectora i simulació pràctica dels recursos en contra de l’actuació inspectora.
Mòdul:
BLOC II: PRÁCTICA JURÍDICA
ECTS:
15
Durada:
152 h.
Contingut:

MÒDUL 8.- INTRODUCCIÓ AL PROCEDIMENT LABORAL. LA LLEI REGULADORA DE LA JURISDICCIÓ SOCIAL (3 ECTS)

 1. Estudi de la competència objectiva de l’Ordre de la Jurisdicció Social i principals problemes de la competència objectiva.
 2. Estudi de la competència territorial de l’Ordre de la Jurisdicció Social i principals problemes de la competència territorial.
 3. Capacitat processal de les parts. Representació i postulació processal. Legitimació processal. Principis del procediment.
 4. La justícia gratuïta a la jurisdicció social.
 5. Principis de la tutela judicial efectiva en l’ordre social.

 

 

MÒDUL 9. EL PROCÉS LABORAL (I). INICI PROCEDIMENT I PRINCIPALS  MODALITATS PROCESALS (4 ECTS)

 1. Evitació del procés (I). La conciliació administrativa i la mediació prèvia. Excepcions. Efectes, impugnació i execució.
 2. Evitació del procés (II). L’esgotament de la via administrativa prèvia i la reclamació prèvia. Excepcions. Efectes i vinculació.
 3. Estudi del actes preparatoris i diligències preliminars. Mesures cautelars.
 4. El procediment ordinari.
  • Estudi de la demanda laboral. Requisits i tècniques per a la confecció de la demanda laboral.
  • Estudi profund i tècniques d’oposició a la demanda. Anàlisi de les principals excepcions processals en l’àmbit social.
  • La prova al procediment laboral
   • Anàlisi dels medis i fonts de prova
   • Anticipació i assegurament de la prova
   • Estudi sobre la càrrega de la prova e inversió de la càrrega de la prova.
   • Estudi de la prova il·lícita i la prova il·legal.
  • La sentència laboral. Estudi dels requisits de la sentencia. L’aclariment i el complement de sentència.
  • Els procediments especials

       5. El procediment ordinari.

  • Estudi de les principals característiques i trets diferenciadors dels principals procediments especials
   • L’acomiadament disciplinari.
   • L’extinció del contracte per causes objectives
   • De les prestacions de Seguretat Social

 

MÒDUL 10. EL PROCÉS LABORAL (II). MITJANS D’IMPUGNACIÓ DE LA SENTÈNCIA (2 ECTS)

 1. El recurs de reposició i el recurs de queixa.
 2. El recurs de suplicació.
  • La tècnica del recurs
  • Simulació de recursos
 3. El recurs de cassació per la unificació de doctrina.
 4. El recurs de revisió de sentències

 

MÒDUL 11. EL PROCÉS LABORAL (III). L’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES (1 ECTS)

1. L’execució de sentències fermes.

  • Sentències dineràries
  • Sentències d’acomiadament
  • Sentències front a entitats públiques

 2. L’execució provisional de sentències.

  • Sentències de quantitat
  • Sentències d’acomiadament
  • Sentències en matèria de seguretat social

 

MÒDUL. 12  PRÀCTICA DEL PROCÉS LABORAL: SIMULACIÓ DE JUDICIS LABORALS (5 ETS)

1. Simulació de judici per extinció del contracte per causes objectives.

  • Simulació de la carta d’acomiadament
  • Simulació de la demanda
  • Simulació del judici
  • Simulació de la sentència judicial
  • Simulació del recurs/impugnació de la sentència.

2. Simulació de judici de prestacions de seguretat social (incapacitat permanent)

  • Simulació de judici de prestacions de seguretat social (incapacitat permanent)
  • Simulació de la demanda
  • Simulació del judici
  • Simulació de la sentència judicial
  • Simulació del recurs/impugnació de la sentència

3. Simulació de judici per assetjament laboral i extinció relació laboral

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

4. Simulació de judici per discriminació a la feina.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

5. Simulació de judici de danys i perjudicis derivats d’accident.

  • Simulació del la demanda
  • Càlcul dels danys i perjudicis.
  • Simulació del judici

6. Simulació de judici per manca de subrogació.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

 7. Simulació de judici per recàrrec de prestacions.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

 8- Simulació de judici existència relació laboral.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici