Diploma de Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquesta titulació oferieix a l'alumne una actualització dels seus coneixements i una actualització de les principals novetats legislatives i jurisprudencials més actuals, i tot això sense perdre la visió pràctica de la seva aplicació.

Introducció:

La normativa laboral i les relacions laborals al món empresarial està en constant canvi. Cada any apareixen noves i transcendents normes i sentències que afecten la seva regulació i que fan necessària una acurada formació dels professionals que intervenen en el sector legal i dels recursos humans. Es detecta una falta d'actualització dels alumnes una vegada han acabat els seus estudis universitaris de grau, tant mateix també de professionals del sector.

L'increment de la conflictivitat en les relacions laborals, la creixent complexitat dels assumptes jurídics i una gran desconeixença del procediment judicials fan necessària una especialitzada formació jurídica i experiència pràctica processal per tal d'assessorar i defensar adequadament als clients. La  titulació oferirà a l'alumne aprofundir en els coneixements teòrics del Dret Processal Laboral, però aportant, al hora, una experiència pràctica centrada en casos reals i la simulació de judicis que li servirà per poder actuar amb solvència i mestria en els Jutjats Socials i davant la Inspecció de Treball, gràcies a les aportacions que faran els professors docents procedents de diferents estaments (Magistrats, Jutges, Inspectors de Treball, Catedràtics i professionals de reconegut prestigi). 

 

1.- La normativa laboral i les relacions laborals al món empresarial està en constant canvi. Cada any apareixen noves i transcendents normes i sentències que afecten la seva regulació i que fan necessària una acurada formació dels professionals que intervenen en el sector legal i dels recursos humans. Es detecta una falta d'actualització dels alumnes una vegada han acabat els seus estudis universitaris de grau, tant mateix també de professionals del sector.

 

La titulació oferirà a l'alumne una actualització dels seus coneixements i una actualització de les principals novetats legislatives i jurisprudencials més actuals, i tot això sense perdre la visió pràctica de la seva aplicació.

 

 

2.- L'increment de la conflictivitat en les relacions laborals, la creixent complexitat dels assumptes jurídics i una gran desconeixença del procediment judicials fan necessària una especialitzada formació jurídica i experiència pràctica processal per tal d'assessorar i defensar adequadament als clients.

 

La  titulació oferirà a l'alumne aprofundir en els coneixements teòrics del Dret Processal Laboral, però aportant, al hora, una experiència pràctica centrada en casos reals i la simulació de judicis que li servirà per poder actuar amb solvència i mestria en els Jutjats Socials i davant la Inspecció de Treball, gràcies a les aportacions que faran els professors docents procedents de diferents estaments (Magistrats, Jutges, Inspectors de Treball, Catedràtics i professionals de reconegut prestigi).

 

Adreçat a:
- Titulats en Dret, Relacions Laborals i Ocupació o Ciències del Treball, que han acabat recentment els seus estudis i busquen una formació pràctica que complementi la seva carrera universitària. - Professionals que vulguin ampliar el seus coneixements en dret laboral i perfeccionar les seves habilitats
Codi:
EASSEDA-M1-2019-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:
Formar l'alumnat en els coneixements específics de les relacions laboral i del dret laboral i processal i oferir una formació pràctica basada en casos reals que el prepari per identificar, gestionar i resoldre conflictes en l'àmbit laboral d'empresa.
Sortides professionals:

Superar aquest diploma de postgrau et capacita per treballar com a:  • Assessor laboral en departaments de RH

  • Assessor laboral com exercent lliure com a graduat social o advocat laboralista

  • Assessor laboral en l'àmbit de l'administració

  • Assessor laboral en l’àmbit d'associacions, organitzacions sense ànim de lucre i sindicats

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar alguns dels seus mòduls com a cursos de formació contínua, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:Curs avançat en assessorament laboral


Curs avançat de pràctica jurídica laboral

Direcció:
Esther Guerrero Vizuete
Coordinació acadèmica:
Jordi Muria López
Docents:
Miquel A. Purcalla Bonilla
José Antonio Ferrando Morellón
Jordi Muria López
Javier López Noriega
Luis Miguel López Fabra
Fina Méndez Higuero
Ignasi Beltran De Heredia Ruiz
Antonio Jiménez Piquero
Albert Núñez I Quadrat
Ignacio Fernández García
Francisco Javier Martínez Cano
Durada:
30 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 17/10/2019 al 05/02/2021
Especificació durada:
272 hores
Horari:
Dijous de 17 a 21 h i divendres de 16 a 20 h.
Les classes presencials finalitzen a mitjans de juliol.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques Campus Catalunya Tarragona. Aula 415
Preu:
2250 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs