Diploma d'especialització en Polítiques d'Habitatge

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1.- El Dret a l'habitatge: els aspectes jurídics de les polítiques d'habitatge
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

1.El concepte d’habitatge. El dret a l’habitatge i el dret a la ciutat.

2.Marc legislatiu i competencial de les polítiques d'habitatge a Espanya i Catalunya. La UE i els programes europeus en matèria d'habitatge

3.El procès constructiu. Els vicis de la construcció.

4.Les tinences de l’habitatge.

     4.1.La compra-venda i l’habitatge en propietat. La hipoteca i el mercat    hipotecari.

     4.2.L’habitatge de lloguer. Els arrendaments urbans d’habitatge i els habitatges d’ús turístic.

     4.3.Les tinences intermèdies.

     4.4.L’habitatge col·laboratiu. Les cooperatives en règim de cessió d’ús.

     4.5.Fórmules jurídiques de foment de l'habitatge assequible: la cessió d'ús, el tanteig i retracte, el dret de superfície.

5.El règim de propietat horitzontal.

6.La normativa sobre accessibilitat universal i eficiència energètica.

7.El règim dels professionals immobiliaris. 

8.Les patologies de l’habitatge: l’habitatge buit, els desnonaments, l’okupació, l’infrahabitatge i el sensellarisme.

9.Habitatge i noves tecnologies.

10.El règim tributari de l’habitatge.

11.El règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial: el lloguer, la compravenda i altres règims de tinença.

12.Taller presencial

Mòdul:
Mòdul 2.-Habitatge social i assequible, ajudes directes i altres instruments de política d'habitatge
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

1.La problemàtica de l'habitatge. Aspectes estructurals i sensellarisme.

2.Col·lectius vulnerables.

3.Les polítiques d'habitatge i l'Estat del benestar.

4.El foment de l'habitatge social i assequible.

     4.1.Conceptos

     4.2.Programes de promoció i captació.

     4.3.Finançament i qualitat constructiva.

     4.4.Adjudicació i diferents models de gestió del parc.

     4.5.La gestió social.

     4.6.Gestió i noves tecnologies.

5.Les ajudes directes: al pagament de l'habitatge, de pobresa energètica, altres.

6.Altres programes per fer front a l'emergència residencial.

7.Qüestions d'igualtat i no discriminació

Mòdul:
Mòdul 3.- El dret a la ciutat: Les polítiques de rehabilitació i millora urbana
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

1.Dret a la ciutat.

     1.1.La vulnerabilitat urbana.

     1.2.Salut i hàbitat.

2.L'arquitectura dels habitatges.

3.Instruments d'actuació en la ciutat construïda.

     3.1.La reforma i remodelació urbana.

     3.2.La millora urbana.

           3.2.1.Les lleis de barris (de l'any 2004 i del 2022).

           3.2.2. Les àrees d'atenció especial.

4.L'habitatge al món rural.

5.Polítiques de foment de la rehabilitació.

     5.1.Els diferents tipus d'intervenció de rehabilitació: funcional, l'energètica,    l'accessibilitat i l'adaptabilitat.

     5.2.El finançament de la rehabilitació.

6.Eficiència energètica en els habitatges.

     6.1.Finançament a través de la UE, projectes europeus

     6.2.Fons Next Generation.

7.L'ecodisseny i l'economia circular a la rehabilitació d’habitatges

Mòdul:
Mòdul 4.- La planificació i avaluació de les polítiques d'habitatge
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
  1. La planificació en el procés d'elaboració de les polítiques d'habitatge
  2. Aspectes econòmics, territorials, temporals i demogràfics de la planificació de les polítiques d'habitatge
  3. Els plans locals, supralocals i metropolitans d'habitatge
  4. Els plans d'habitatge autonòmics i estatals
  5. El pla territorial sectorial d'habitatge
  6. La planificació urbanística i llurs instruments de política d'habitatge
  7. La planificació de la cooperació internacional en matèria d'habitatge
  8. L'avaluació de les polítiques d'habitatge: tipus d’avaluacions, metodologies, i conseqüències.
Mòdul:
Treball de fi de Programa
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Analitzar i desenvolupar projectes de recerca quantitatius i qualitatius en temàtiques relacionades amb les polítiques d’habitatge, en qualsevol de les disciplines estudiades en els 4 mòduls anteriors.

Inscripció