Diploma d'especialització en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1. Fonaments de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Mètodes i Entorns de Treball de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
 • Tasques del corrector i l'assessor lingüístic
 • Tipus de correcció: correcció ortotipogràfica i correcció d'estil
 • Mètode de la correcció d'estil: correcció amb control de canvis
 • Mètode de la correcció ortotipogràfica: correcció amb marques i a PDF
 • La correcció als diferents àmbits de treball i a l'entorn digital
 • La llengua, matèria primera de la correcció

Fonts i Recursos per a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
 • Fonts i recursos. Com i quan utilitzar-los? Recursos en línia o en paper?
 • Diccionaris
 • Gramàtiques
 • Ortografies
 • Manuals i llibres d'estil
 • Glossaris i promptuaris
 • Corpus lingüístics
 • Altres recursos

Normativa i Ús de l'Espanyol Actual
 • Norma i ús, amics o enemics?
 • L'espanyol normatiu. Ha de ser purista un corrector?
 • La norma panhispànica i les obres acadèmiques del segle XXI
 • L'espanyol usual: nivells de llengua i registres
 • Com enfrontar l'anàlisi lingüística d'un text
 • Norma i perspectiva de gènere
 • L'espanyol neutre o espanyol internacional
 • Internet i noves tecnologies: la norma al món digital
Mòdul:
MÒDUL 2. Correcció Ortotipogràfica i d'Estil
ECTS:
7,5
Durada:
75 h.
Contingut:
Correcció d'Ortotipografia
 • Introducció a la correcció ortotipogràfica
 • Escriptura de les paraules
 • Accentuació
 • Recursos tipogràfics
 • Puntuació
 • Abreviacions
 • Escriptura de quantitats
 • Correcció de maqueta
 • Textos perifèrics
 • Traducció, transcripció i adaptació d'altres llengües

Correcció Gramatical i d'Estil
 • Problemes de gènere i nombre
 • Problemes de concordança
 • Errors en l'ús dels determinants
 • Errors en l'ús de les formes pronominals
 • Errors funcionals en l'ús de les formes verbals
 • Errors en l'ús de les formes adverbials i preposicionals
 • Impropietats i imprecisions lèxiques
 • Ambigüitats i redundàncies
 • Neologismes i estrangerismes
 • Correcció textual: de la frase al paràgraf, del paràgraf al text

Taller de Correcció de Textos
Mòdul:
MÒDUL 3. Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats
ECTS:
7,5
Durada:
75 h.
Contingut:
Edició i Escriptura Científiques
 • Característiques del llenguatge científic
 • Com lidiar amb les interferències de l'anglès i les diferències ortotipogràfiques amb l'espanyol
 • Normatives per a la normalització científica
 • Organismes nacionals i internacionals de normalització
 • Magnituds, unitats i símbols cientificotècnics
 • Llenguatge formal: operacions matemàtiques
 • Com és un article científic
 • Ortotipografia científica: signes de puntuació i altres signes, cursives i negretes
 • Tipus de abreviacions: abreviatures i sigles enfront de símbols
 • Ús de majúscules i minúscules
 • 23 consells 23, per millorar un text científic
 • Història de la nomenclatura química
 • Tipus de fórmules
 • Traducció dels compostos químics quan no saps química
 • Els problemes dels compostos orgànics
 • Nomenclatura d'oligopèptids i els enzims
 • Noms oficials de les substàncies farmacèutiques
 • El cas particular dels cosmètics

Postedició i Revisió de Traduccions
 • El paper del revisor de traduccions
 • Tipologia de les revisions de traduccions
 • Perfil professional del revisor de traduccions
 • Principis bàsics de la revisió de traduccions
 • Paràmetres de la revisió de traduccions
 • Eines de traducció assistida per ordinador: definició i conceptes bàsics
 • Tutorial de creació de projectes amb Memsource
 • Postedició i directrius de postedició
 • Integració de la traducció automàtica a les eines TAO
 • Recursos addicionals per a la postedició

Correcció i Revisió de Textos Literaris
 • El procés d'edició d'un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
 • El corrector davant el text literari: estil vs. correcció, nivells d'intervenció
 • La pràctica de la correcció de textos literaris
 • La pràctica de la revisió de traduccions noves
 • Tipus de correcció segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil i il·lustrat
 • Correcció i actualització de traduccions antigues
 • Les correccions "híbrides": correcció d'estil i tipogràfica, "castellanització" o neutralització d'un text
 • Altres tasques relacionades: adaptació, novel·lització...
Mòdul:
MÒDUL 4. Entorns Tecnològics de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Eines Tecnològiques Aplicades a la Correcció
 • Afinar l'instrument
 • Vistes
 • El control de canvis i els comentaris
 • Moure's pel document, seleccionar i inserir text
 • Cercar i substituir
 • Cercar i substituir amb comodins
 • Automatització: macros i plantilles
 • Més enllà de la tecnologia

Edició Digital, Autoedició i Llibres Electrònics
 • Edició, autoedició i autopublicació
 • Les parts d'un llibre, la tipografia i el disseny d'una publicació
 • La recepció d'originals i el flux de treball editorial
 • Modalitats d'edició: del paper al suport digital
 • Programari d'edició i formats de lectura digital

Edició i Redacció a Internet
 • Introducció
 • Internet com a nou canal de comunicació
 • Lectura i escriptura a l'era digital
 • Textos per a la xarxa
 • Els blogs
 • Els mitjans de comunicació digital
Mòdul:
Pràctiques Curriculars
ECTS:
3
Durada:
75 h.
Contingut:
font size="3"> L'alumne, com a complement de la seva formació, durà a terme 75 hores de pràctiques (3 ECTS) en una empresa o institució amb la qual s'haurà de signar un conveni. La relació de places de pràctiques ofertades es farà pública oportunament al mòdul corresponent. En tot cas, es contempla la possibilitat que l'alumne pugui convalidar les pràctiques. També pot establir, per iniciativa pròpia, un contacte per dur-les a terme amb una empresa o institució del seu interès, sempre prèvia signatura d'un conveni de pràctiques.
Pel que fa als treballs que durà a terme, oferirà suport i assessorament lingüístic en les tasques de redacció, traducció, correcció i revisió de documents en diversos formats i per a diferents mitjans, sempre amb l'acompanyament i la supervisió d'un tutor professional (responsable a l'empresa o institució) i d'un tutor acadèmic (docent del curs de postgrau).

Competències
El principal objectiu de les pràctiques és aplicar en un context real de treball els coneixements adquirits en el decurs del postgrau per tal d'assolir les competències clau per dur a terme tasques de correcció i assessorament lingüístic en espanyol:
 • Dur a terme tasques de correcció i assessorament lingüístic en espanyol en diversos entorns de treball.
 • Corregir i revisar amb rigor, professionalitat i eficàcia textos originals i traduïts, tant de caire divulgatiu com de caire especialitzat.
 • Gestionar i controlar la qualitat lingüística.
 • Utilitzar de manera eficaç i amb criteris professionals les principals fonts de referència de l'espanyol.
 • Utilitzar de manera avançada les eines i els recursos tecnològics a l'abast.
 • Familiaritzar-se amb els fluxos de treball habituals en l'àmbit de la correcció i l'assessorament.
 • Dur a terme la feina pròpia amb rigor i responsabilitat integrant-se en un equip.

Avaluació
Les pràctiques tenen un pes del 20% en el conjunt de les qualificacions del postgrau. Per a la seva avaluació es tindran en compte: a) l'informe emès pel tutor o tutora professional, b) l'autoinforme de l'estudiant i c) la memòria de pràctiques, que serà avaluada pel tutor o tutora acadèmic.

Inscripció