Desenvolupament Infantil i Psicomotricitat

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Introducció a la Psicomotricitat. Desenvolupament infantil i intervenció psicomotriu
ECTS:
2
Durada:
23 h.
Contingut:

Concepte, història i realitat actual de la Psicomotricitat

 • Especificitat de la Psicomotricitat, en relació a altres models d’intervenció educativa i terapèutica
 • Història de la Psicomotricitat
 • Realitat actual als diferents països
 • Diferents aproximacions metodològiques
  Bases psicobiològiques del moviment: Escoltant el propi cos per escoltar el dels altres
 • Moviment i postura.
 • Bases fisiològiques i estructures implicades.
 • El sistema sensitiu
 • Lleis de la postura. Tipologies i respecte a la individualitat.
 • Propiocepció.
 • Reconeixement del propi cos i observació corporal.
 • Emocions i postura. Les quatre direccions bàsiques.
  Desenvolupament Psicomotriu I:
 • Desenvolupament motriu
 • Evolució dels diferents aspectes motrius (Pikler)
 • Tonicitat
 • Respiració
 • Relaxació
 • Esquema Corporal
  Desenvolupament Psicomotriu II i III:
 • Coordinació dinàmica
 • Coordinació oculomanual
 • Equilibri
 • Lateralitat
 • Organització espacial
 • Organització temporal
  El desenvolupament emocional durant la infància
 • Naixement i evolució dels vincles afectius
 • Vinculació i seguretat emocional
 • Símptomes i signes d’alerta enfront la inseguretat
  El valor de l’activitat autònoma. El model de Lóczy
 • Contextualització
 • Pensament i obra
 • Visionat i anàlisi d’imatges
Mòdul:
Estratègies d'avaluació i diagnòstic
ECTS:
1
Durada:
9 h.
Contingut:

  La observació de l’infant
 • Concepte, objecte i sentit de la observació
 • Actituds i disposició per a la observació
 • Els temps i els paràmetres de la observació psicomotriu
  Exploració i diagnòstic psicomotriu
 • Balanç psicomotriu
 • Elements del diagnòstic psicomotriu
 • Tècniques d’exploració: Perfil psicomotriu de Picq-Vayer
 • Tècniques d’exploració: Test McCarthy d’aptituds i psicomotricitat per a nens
  Exploració i diagnòstic psicomotriu
 • Tècniques d’exploració: Test de l’esquema corporal Daurat-Hemeljak
 • Altres tècniques d’exploració
 • Un exemple d’avaluació i diagnòstic psicomotriu

Mòdul:
La intervenció psicomotriu en contextos educatius
ECTS:
2,5
Durada:
24 h.
Contingut:

Objectius i nivells d’intervenció en la pràctica psicomotriu

 • Objectius de la pràctica psicomotriu en relació al desenvolupament infantil
 • La intervenció en l’àmbit preventiu-educatiu, d’ajuda i terapèutic
 • La perspectiva d’intervenció en el cicle vital
  Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: Estratègies i rol del psicomotricista
 • Escolta i empatia
 • Disponibilitat corporal
 • Capacitat de contenció i límits
 • La tecnicitat, les propostes per a la progressió del plaer sensoriomotriu
  Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: Els espais i les fases de la sessió
 • Espais, temps i materials que es transformen
 • L’estratègia de les fases successives
 • Del plaer de fer al plaer de pensar
 • Les activitats del plaer sensoriomotriu
  El Currículum d’Educació infantil (0-3 anys) i l’educació psicomotriu
 • Àrees curriculars i continguts psicomotrius en la primera etapa d’educació infantil
 • Les propostes d’intervenció a la sala
  La psicomotricitat educativa i el seu tractament a les escoles. La Psicomotricitat a l'Educació Infantil (3-6 anys)
 • El currículum d’educació infantil
 • Transversalitat dels aprenentatges: de la sala de psicomotricitat a l’aula ordinària 
  La pràctica psicomotriu educativa: psicomotricitat vivenciada i currículum (LOE)
 • El paper del cos al sistema educatiu: el tractament del cos a l’escola
 • Una mirada a la LOE des de la psicomotricitat vivenciada: aspectes comuns
 • De la Programació General anual de Psicomotricitat a la Programació Didàctica: estratègies i recursos per a programar una pràctica psicomotriu espontània
  Evolució del joc durant la infància
 • Sentit i caracterització del joc en la infància
 • Desenvolupament i tipologies de joc al llarg de la infància
 • El joc en l’àmbit educatiu i terapèutic

Mòdul:
Pràctiques
ECTS:
3,5
Durada:
35 h.
Contingut:

  Participació en les pràctiques amb nens a diferents escoles i institucions