Curs de Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzat

 • Curs obert
 • Curs online
 • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 3. Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats
ECTS:
7,5
Durada:
75 h.
Contingut:
Edició i Escriptura Científiques
 • Característiques del llenguatge científic
 • Com lidiar amb les interferències de l'anglès i les diferències ortotipogràfiques amb l'espanyol
 • Normatives per a la normalització científica
 • Organismes nacionals i internacionals de normalització
 • Magnituds, unitats i símbols cientificotècnics
 • Llenguatge formal: operacions matemàtiques
 • Com és un article científic
 • Ortotipografia científica: signes de puntuació i altres signes, cursives i negretes
 • Tipus de abreviacions: abreviatures i sigles enfront de símbols
 • Ús de majúscules i minúscules
 • 23 consells 23, per millorar un text científic
 • Història de la nomenclatura química
 • Tipus de fórmules
 • Traducció dels compostos químics quan no saps química
 • Els problemes dels compostos orgànics
 • Nomenclatura d'oligopèptids i els enzims
 • Noms oficials de les substàncies farmacèutiques
 • El cas particular dels cosmètics

Postedició i Revisió de Traduccions
 • El paper del revisor de traduccions
 • Tipologia de les revisions de traduccions
 • Perfil professional del revisor de traduccions
 • Principis bàsics de la revisió de traduccions
 • Paràmetres de la revisió de traduccions
 • Eines de traducció assistida per ordinador: definició i conceptes bàsics
 • Tutorial de creació de projectes amb Memsource
 • Postedició i directrius de postedició
 • Integració de la traducció automàtica a les eines TAO
 • Recursos addicionals per a la postedició

Correcció i Revisió de Textos Literaris
 • El procés d'edició d'un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
 • El corrector davant el text literari: estil vs. correcció, nivells d'intervenció
 • La pràctica de la correcció de textos literaris
 • La pràctica de la revisió de traduccions noves
 • Tipus de correcció segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil i il·lustrat
 • Correcció i actualització de traduccions antigues
 • Les correccions "híbrides": correcció d'estil i tipogràfica, "castellanització" o neutralització d'un text
 • Altres tasques relacionades: adaptació, novel·lització...

Inscripció