Curs de Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzat

  • Curs obert
  • Curs online
  • En llista d'espera

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el desenvolupament d'aquestes tasques en relació amb textos especialitzats.
Codi:
CCALEL-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Conèixer les especificitats dels processos de correcció, postedició i revisió de traduccions, textos científics i tècnics, i textos literaris, com també les fonts i els recursos de suport per dur a terme aquestes tasques amb eficàcia.
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Ana Mata Buil
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
7,5 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 28/02/2022 al 08/05/2022
Especificació durada:
Hores No Presencials: 75 h
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
485 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció