Curs Avançat de Pràctica Jurídica Laboral

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
BLOC II: PRÁCTICA JURÍDICA
ECTS:
15
Durada:
152 h.
Contingut:

MÒDUL 8.- INTRODUCCIÓ AL PROCEDIMENT LABORAL. LA LLEI REGULADORA DE LA JURISDICCIÓ SOCIAL (3 ECTS)

 1. Estudi de la competència objectiva de l’Ordre de la Jurisdicció Social i principals problemes de la competència objectiva.
 2. Estudi de la competència territorial de l’Ordre de la Jurisdicció Social i principals problemes de la competència territorial.
 3. Capacitat processal de les parts. Representació i postulació processal. Legitimació processal. Principis del procediment.
 4. La justícia gratuïta a la jurisdicció social.
 5. Principis de la tutela judicial efectiva en l’ordre social.

 

 

MÒDUL 9. EL PROCÉS LABORAL (I). INICI PROCEDIMENT I PRINCIPALS  MODALITATS PROCESALS (4 ECTS)

 1. Evitació del procés (I). La conciliació administrativa i la mediació prèvia. Excepcions. Efectes, impugnació i execució.
 2. Evitació del procés (II). L’esgotament de la via administrativa prèvia i la reclamació prèvia. Excepcions. Efectes i vinculació.
 3. Estudi del actes preparatoris i diligències preliminars. Mesures cautelars.
 4. El procediment ordinari.
  • Estudi de la demanda laboral. Requisits i tècniques per a la confecció de la demanda laboral.
  • Estudi profund i tècniques d’oposició a la demanda. Anàlisi de les principals excepcions processals en l’àmbit social.
  • La prova al procediment laboral
   • Anàlisi dels medis i fonts de prova
   • Anticipació i assegurament de la prova
   • Estudi sobre la càrrega de la prova e inversió de la càrrega de la prova.
   • Estudi de la prova il·lícita i la prova il·legal.
  • La sentència laboral. Estudi dels requisits de la sentencia. L’aclariment i el complement de sentència.
  • Els procediments especials

       5. El procediment ordinari.

  • Estudi de les principals característiques i trets diferenciadors dels principals procediments especials
   • L’acomiadament disciplinari.
   • L’extinció del contracte per causes objectives
   • De les prestacions de Seguretat Social

 

MÒDUL 10. EL PROCÉS LABORAL (II). MITJANS D’IMPUGNACIÓ DE LA SENTÈNCIA (2 ECTS)

 1. El recurs de reposició i el recurs de queixa.
 2. El recurs de suplicació.
  • La tècnica del recurs
  • Simulació de recursos
 3. El recurs de cassació per la unificació de doctrina.
 4. El recurs de revisió de sentències

 

MÒDUL 11. EL PROCÉS LABORAL (III). L’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES (1 ECTS)

1. L’execució de sentències fermes.

  • Sentències dineràries
  • Sentències d’acomiadament
  • Sentències front a entitats públiques

 2. L’execució provisional de sentències.

  • Sentències de quantitat
  • Sentències d’acomiadament
  • Sentències en matèria de seguretat social

 

MÒDUL. 12  PRÀCTICA DEL PROCÉS LABORAL: SIMULACIÓ DE JUDICIS LABORALS (5 ETS)

1. Simulació de judici per extinció del contracte per causes objectives.

  • Simulació de la carta d’acomiadament
  • Simulació de la demanda
  • Simulació del judici
  • Simulació de la sentència judicial
  • Simulació del recurs/impugnació de la sentència.

2. Simulació de judici de prestacions de seguretat social (incapacitat permanent)

  • Simulació de judici de prestacions de seguretat social (incapacitat permanent)
  • Simulació de la demanda
  • Simulació del judici
  • Simulació de la sentència judicial
  • Simulació del recurs/impugnació de la sentència

3. Simulació de judici per assetjament laboral i extinció relació laboral

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

4. Simulació de judici per discriminació a la feina.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

5. Simulació de judici de danys i perjudicis derivats d’accident.

  • Simulació del la demanda
  • Càlcul dels danys i perjudicis.
  • Simulació del judici

6. Simulació de judici per manca de subrogació.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

 7. Simulació de judici per recàrrec de prestacions.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici

 8- Simulació de judici existència relació laboral.

  • Simulació del la demanda
  • Simulació del judici