Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació...) i desitgen millorar la qualitat lingüística de la seva feina tot aprofundint els seus coneixements en relació amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.
Codi:
CACOEL-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Proporcionar els elements i les tècniques necessàries per dur a terme amb eficàcia la pràctica de la correcció ortotipogràfica, gramatical i d'estil, d'acord amb la normativa vigent i els usos de l'espanyol actual.
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Pilar Comín Sebastián
Durada:
7,5 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 03/01/2022 al 29/05/2022
Especificació durada:
Hores No Presencials: 75 h
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
485 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció