Contractació administrativa i funció interventora local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Contractació administrativa i funció interventora local
Durada:
6 h.
Contingut:

9.15 h - 9.30 h / Inauguració
Il·lm. Sr. Enric Adell i Moragrega, diputat delegat del Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona


9.30 h / Les especificitats de la contractació administrativa local
Sra. Mercè Corretja i Torrents, directora general de Contractaciópública, Generalitat de Catalunya


10.15 h / El contracte d’obres i el contracte de concessió d’obra
Dr. Joan Anton Font i Monclús, secretari general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de Dret administratiu, URV


11.00 h / Pausa


11.30 h / La gestió dels serveis públics i el contracte de concessió de serveis
Dr. Josep Maria Sabaté i Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de Dret administratiu, URV


12.15 h / El contracte de subministraments i el contracte de serveis
Sr. Jofre Clofent i Calspeu, cap d’Unitat de Contractació i Compres,Ajuntament de Premià de Mar


13.00 h / Taula rodona. El control econòmic financer de la
contractació local
Sr. Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona
Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus
Sr. Alfred Lacasa i Tribó, director dels Serveis jurídics, Ajuntament deGranollers i advocat
Moderador: Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i cap d’Àrea del Servei
d’Assistència Municipal, Diputació de Tarragona i professor honoraride Dret administratiu, URV


14.30 h / Cloenda a càrrec de la direcció acadèmica del Diploma de Postgrau en Fiscalització Jurídica i Econòmica dels ens locals,  Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i cap d’Àrea del Servei d’Assistència
Municipal, Diputació de Tarragona i professor honorari de Dret administratiu, URV
Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, professor titular de Dret administratiu i director, Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, URV