Contractació administrativa i funció interventora local

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

· Secretaris, interventors i tresorers d’administració local.
· Personal directiu i tècnic de la Diputació de Tarragona
· Tècnics d’administració general i especial i altre personal al servei
d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i d’altres ens locals
i de llurs ens instrumentals públics i privats.
· Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el
món local.
· Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general i de la
Facultat de Ciències Jurídiques, en particular, i d’altres universitats.

Codi:
JCONDA-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'assistència
Objectius:

Conèixer el nou règim de contractació administrativa, incidint en la perspectiva de la funció interventora local en cadascun dels tipus de contractes.

Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Josep Maria Sabaté Bosch
Francesc Cid Grau
Tomas Carbonell Vila
Durada:
0 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 21/11/2019 al 21/11/2019
Horari:
De les 9.15 a les 15 h
Ubicació:
Auditori Diputació. Edifici Síntesi.
C. Pere Martell, 2, Tarragona
Preu:
0 €
Contacte:
Entitats col·laboradores:

Amb la col·laboració de:


diputacio

Temari del curs