Fundació URV

CANAL DE DENÚNCIA

La Fundació URV té implantat un sistema de Corporate Compliance, l'objectiu del qual és el disseny i posada en funcionament de mesures internes i procediments corporatius orientats a aconseguir que la FURV, els seus directius i empleats coneguin i compleixin el marc regulador que li resulta d'aplicació i vetllar per la prevenció de delictes que es puguin cometre.

La direcció de la FURV ha designat un Compliance Officer que s'encarrega de vetllar per la prevenció, la detecció i el tractament de les possibles incidències que pugin sorgir, així com assessorar i formar als empleats i directius de la nostra organització.

Principis

La norma aplicable al sistema de Corporate Compliance es regeix pels principis de confidencialitat, honorabilitat, equitat, audiència, objectivitat i autonomia.

Protecció dels denunciants

El Compliance Officer vetllarà per a que no es produeixi cap tipus de represàlia sobre aquella persona que plantegi de bona fe la seva consulta, denúncia o queixa.

Confidencialitat

El Compliance Officer garanteix la confidencialitat a totes les persones que utilitzin el canal establert per plantejar la seva consulta, denúncia o queixa. Totes les comunicacions seran tractades amb la màxima confidencialitat.

Conclusions

Una vegada instruït l'expedient d'investigació, el Compliance Officer es compromet a portar a terme els processos disciplinaris, sancionadors i judicials segons correspongui fins a la resolució d'aquests.

En el cas de considerar-se que els fets denunciats no suposen cap infracció, el Compliance Officer procedirà a desestimar la denúncia i arxivarà el cas comunicant al demandant les raons de la desestimació.

FORMULARI

*Els camps són obligatoris