Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Transferència dels resultats

Els resultats innovadors tenen que protegir-se per la possible transferència als sectors productius interessats en la seva explotació.

El Secret Industrial (o Know-how), basa la protecció en el manteniment en secret de les creacions intel·lectuals mitjançant acord entre les parts. És la millor via d’explotació en exclusiva, la qual cosa pot suposar una actitud d’avantatge a l’hora de negociar condicions. Malgrat tot, és una fórmula que ofereix molts problemes donat que no impedeix que qualsevol altre arribi al mateix resultat i l’exploti lliurement, o fins i tot ho patenti.

Aquest tipus de protecció pot ser aconsellable en alguns casos, com per exemple quan la tecnologia vagi a emprar-se durant un breu període de temps, o bé estigui en un procés d’innovació accelerat i el cost de la protecció sigui elevat respecte la seva utilització.

A la URV, com a centre públic de recerca, no és fàcil mantenir aquest tipus de protecció, per la qual cosa, habitualment es procedeix a la protecció de la tecnologia via patent i posteriorment es transfereixen els resultats, via contracte de llicència, als sectors socio-econòmics capaços d’explotar-los, objecte aquest fonamental en tota activitat investigadora.

Un cop hem efectuat la protecció legal del resultat, i disposem de la sol·licitud prioritària, ens enfrontem al seu oferiment a l’entorn productiu, havent de valorar, en primer lloc, les seves diferents aplicacions i, per tant, els diferents sectors industrials als que ens podem dirigir.

Així doncs, haurem de valorar l’abast i seguretat de la protecció, analitzant en detall el contingut del document registrat.

Una eina molt important i que ens pot resultar d’utilitat és l’Informe de l’Estat de la Tècnica, que ens permetrà fer un anàlisi crític i una avaluació “oficial” de la novetat i activitat inventiva de la nostra patent.

També en aquesta etapa de valoració, analitzarem el grau de desenvolupament de la nostra invenció, donat que el nombre de passos que encara haurem de fer per procedir a la seva explotació comercial, serà un element fonamental en la negociació del futur contracte de llicència. Quan més acabat estigui el producte, més fàcil serà aconseguir millors retorns.

Així mateix, resultarà de vital importància aconseguir determinar les característiques dels productes o tecnologies alternatives de la competència i, en definitiva, realitzar un estudi de mercat, qualitatiu i quantitatiu, el més exhaustiu possible.

El nostre objectiu de transferència del resultat al sector productiu de que es tracti, culminarà amb la subscripció del corresponent contracte de llicència. En aquest document es fixarà el marc de l’explotació del resultat de la comercialització que se’n pretén, determinant-se la quantia i condicions de les contraprestacions econòmiques que hauran de satisfer al llicenciatari. Els estudis previs ens permetran posicionar-nos dins de la negociació per plantejar les propostes de llicència, exclusivitat, compensacions econòmiques, etc. Respecte aquestes, i la seva materialització en forma de regalies, s’haurà de tenir en compte, principalment, el benefici que el llicenciatari pot obtenir de l’explotació de la nostra invenció.

Per últim, un cop resolt el tema de contraprestacions econòmiques per la concessió de la llicència, tindrem especial cura en la redacció del contracte de llicència, de manera que ens permeti un correcte seguiment de l’explotació del resultat protegit, així com l’obtenció del màxim rendiment econòmic per ambdues parts.

La Fundació URV no tant sols es dedica assessorar, gestionar i tramitar el registre de patents, sinó que conscient de les necessitats de transferir dites patents al sector productiu, col·labora en la cerca d’empreses nacionals i internacionals interessades en l’explotació dels resultats protegits.

Un cop detectada l’empresa interessada s’actua de la següent forma:

  • El titular de la tecnologia ha de revelar a la part interessada una part de la invenció per tal que pugui ser avaluada i si li interessa entrar en negociacions. Per tal negociació, es fa necessari el Compromís de Secret (Secrecy agreement), document pel qual s’estableix la obligació de guardar secret de tot el que sigui revelat per part del propietari de la tecnologia al possible comprador de la mateixa, amb el fi d’avaluar la seva bondat de cara a la seva adquisició.
  • Un cop interessades les parts en la transferència de la tecnologia es procedeix a la redacció del contracte de llicència i a la seva signatura.
  • Un cop la tecnologia s’està explotant, es procedirà al cobrament de regalies o del cànon que contractualment s’hagi acordat.

El repartiment dels beneficis generats a partir de l’explotació d’una tecnologia patentada a la URV, queda reflectit en la Normativa de Patents de la URV.