Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

Referència als certificats de protecció de medicaments i productes fitosanitaris.

Certificat complementari de protecció pels medicaments (Reglament -CEE núm. 1768/92 del Consell, de 18 de juny de 1992)

El període que transcorre entre la presentació de la sol·licitud de patent per un nou medicament i l'autorització per la seva comercialització redueix la protecció efectiva que confereix la patent (20 anys), resultant el període insuficient per amortitzar les inversions efectuades en la recerca, generalment llarga i costosa.

El titular a la vegada d'una patent i d'un certificat té que poder fruir en total de 15 anys d'exclusivitat com a màxim a partir de la primera autorització de comercialització en la comunitat. Ara bé, el certificat no podrà expedir-se per un període superior a 5 anys a partir de la data en que tingui efecte (expiració del període de validesa de la patent).

Certificat complementari de protecció pels productes fitosanitaris (Reglament - CEE núm. 1610/96) del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 1996)

El vertader objectiu d'aquest certificat és situar a la indústria europea en les mateixes condicions de competitivitat que les indústries nord-americana i japonesa.

La durada de protecció conferida pel certificat ha de determinar-se de tal forma que proporcioni al producte fitosanitari una protecció efectiva suficient; que, a tal fi, el titular a la vegada d'una patent i d'un certificat ha de poder fruir, en total, de 15 anys d'exclusivitat com a màxim a partir de la primera autorització de comercialització a la Comunitat del producte fitosanitari en qüestió. Ara bé, el certificat no es pot expedir per un període superior a 5 anys a partir de la data d'expiració de la patent de base.

Patents de productes o procediments microbiològics

Si per la reproducció de l'invent es necessari un microorganisme, es pot realitzar, amb anterioritat a la sol·licitud de patent, el dipòsit del citat microorganisme en una institució autoritzada a l'efecte d'acord amb el Tractat de Budapest (autoritat internacional de dipòsit).

Les entitats que estiguin qualificades podran acceptar microorganismes per finalitats de patents i amb un sol dipòsit s'entén que estarà fet per a tots els països que formin part del Tractat o així ho admetin. A Espanya existeix una Autoritat Internacional de Dipòsit, ubicada a la Universitat de València, seu de la Col·lecció Espanyola de Cultiu Tipus i admet el dipòsit de determinats tipus de microorganismes, ja que no totes les Autoritats internacionals admeten tot tipus de microorganismes.

Següent »