Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

Tipus de protecció

Propietat Industrial

Tipografies de semiconductors

Que sigui original (en lloc de novetat com en les patents), és a dir, que sigui el resultat de l'esforç intel·lectual del seu creador i no un producte corrent en la indústria dels semiconductors.

Que la seva explotació no s'hagi realitzat amb anterioritat a dos anys de la sol·licitud.

Els drets que atorga la protecció expiren als 10 anys comptats a partir de la primera en el temps de les següents dates:

  • el fi d'any en el que la topografia ha estat objecte d'explotació comercial per primer cop en qualsevol lloc del món,
  • el fi d'any en el que s'hagi presentat la sol·licitud del registre en la forma deguda.

Obtencions vegetals

La protecció d'una varietat vegetal nova pot convertir-se en un “Títol d'Obtenció Vegetal”, segons normativa de 12 de març de 1975 sobre la protecció de les obtencions vegetals (Llei de Protecció d'Obtencions Vegetals). L'Estat confereix i dóna dret exclusiu a l'obtenidor de produir, introduir, vendre o oferir en venda o explotar, elements de reproducció sexual o multiplicació vegetativa.

El “Títol d'Obtenció Vegetal” es concedit a Espanya pel Ministeri d'Agricultura i la seva sol·licitud i tramitació s'efectua en l'Institut Nacional de Llavors i Plantes de Viver.

Podran ser objecte de protecció com a varietat vegetal, qualsevol varietat comercial, clon, soca o híbrid que sigui nou, homogeni i estable en els seus caràcters essencials.

El període de vigència de la protecció dels drets de l'obtenidor és com a mínim de 15 anys per les plantes herbàcies i de 18 per les llenyoses, a partir de la data d'obtenció del Títol.

Les varietats vegetals que no es poden patentar són aquelles que la seva protecció es regula segons la Llei de Protecció d'Obtencions Vegetals. Amb aquest apartat es tracta d'impedir l'existència d'una doble protecció.

En aquests moments el Conveni Internacional per la Protecció de Varietats Vegetals (CUPOV), mitjançant l'Acta de 19 de març de 1991, permet la doble protecció, però aquesta Acta del CUPOV encara no ha estat ratificada pel nombre necessari de països per a que entri en vigor.

De totes formes, si es vol recollir aquesta possibilitat de doble protecció, mitjançant títol d'obtenidor i mitjançant patent, s'haurà de modificar la Llei espanyola de Patents que impedeix la doble protecció.

Signes distintius

Per la protecció jurídica dels signes distintius, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques concedeix Marques de productes o serveis, Noms Comercials i Ròtuls d'Establiments. La protecció es atorgada per la Llei de Marques, Llei 32/1988 de 11 de novembre.

Una Marca és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'una determinada identificació d'un producte o un servei en el mercat. Poden ser marques les paraules o combinacions de paraules, imatges, figures, símbols, gràfics, lletres, xifres, formes tridimensionals (envoltoris, envasos, formes del producte o la seva representació).

Un Nom Comercial és el títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com identificador d'una persona física o jurídica en l'exercici de la seva activitat empresarial. Els noms comercials com títols de propietat industrial, són independents dels noms de les societats inscrits en els Registres Mercantils.

Un Ròtul d'Establiment és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització d'una determinada identificació d'un establiment comercial en un determinat àmbit territorial. Poden ser ròtuls d'establiment els cognoms d'una persona, signatures socials, denominacions de fantasia, descriptives, anagrames, etc.

La durada de la protecció conferida pels Signes Distintius és de 10 anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament. Pel manteniment en vigor dels Signes Distintius es necessari el pagament de les seves corresponents taxes.

Següent »