Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

Tipus de protecció

Propietat Industrial

La terminologia “propietat industrial” i “propietat intel·lectual” ha causat una certa confusió a Espanya. Al parlar de propietat industrial estem fent referència als següents títols: patents, models d'utilitat, models i dissenys industrials, marques, noms comercials i ròtuls d'establiments, així com topografies de semiconductors susceptibles de ser protegits per la seva originalitat i que la seva explotació no s'hagi realitzat en els dos anys anteriors a la seva sol·licitud i a obtencions vegetals noves, diferents, homogènies i estables en els seus caràcters essencials. Malgrat tot, el dret d'autor sobre els programes d'ordinador, es regirà pels preceptes del Text Refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril).

Amb independència de a qui correspon la titularitat dels drets de propietat industrial relatius a les invencions que puguin derivar-se dels treballs de recerca objecte dels diferents contractes i convenis, la propietat intel·lectual de qualsevol obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel sols fet de la creació, dret reconegut i protegit en la nostra Constitució. A més a més, la Llei de Patents, en el seu article 4.2.b) menciona que no es consideraran invencions les obres literàries o artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres científiques.

No obstant, la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual considera, que dita propietat té dues branques:

  • Drets d'autor i drets connexes, relatius a obres literàries, artístiques i científiques.
  • Propietat industrial: marques, patents, dissenys i models industrials, denominacions d'origen, know-how, etc.

En primer lloc, haurem de contestar a la següent pregunta: Ens interessa, en aquests moments, protegir legalment el resultat o mantenir-lo reservat sota Secret Industrial (o Know-how) de forma confidencial?. La resposta a aquesta pregunta estarà en funció de l'estratègia comercial de l'entitat de que es tracti. Poden haver condicionants temporals que recomanin el secret industrial per un període de temps o condicionants que obliguin, per exemple, a la sol·licitud d'un títol de patent d'una manera immediata.

Resolt ja el binomi patent-secret i apostant per el de la patent, e l que habitualment es coneix amb el nom de patent realment es refereix a una de les quatre modalitats de protecció que existeixen a Espanya (Patent d'invenció, Model d'utilitat, Model industrial i Disseny industrial).

Totes aquestes modalitats de registre requereixen en primer lloc que siguin noves, és a dir, que no s'hagin divulgat i que, a més a més, en el cas de les patents d'invenció i dels models d'utilitat tenen que tenir activitat inventiva, és a dir, no tenen que ser evidents per un tècnic en la matèria.

Patent d'invenció

Protegeix: Dispositius, procediments i utilitzacions. Llei de Patents de 20 de març de 1986.

Durada: 20 anys des de la sol·licitud (en règim de monopoli).

Tràmit: Durada entre 2 i 3 anys aproximadament.

  • Sol·licitud per part del titular de la invenció (Universitat).
  • Sol·licitud de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica.
  • Publicació de la sol·licitud.
  • Publicació Informe sobre l'Estat de la Tècnica.
  • Concessió o denegació.

Veure diagrama de sol·licitud de patents a Espanya

Veure diagrama del procediment de concessió amb examen previ

Següent »